Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/curamedi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 156 სიახლეები იანვარი 2011 წელი » www.curamediana.ge

 • სახელი:
 • პაროლი:

Homeophathy and Georgien Traditional Medicine » სიახლეები იანვარი 2011 წელი
ავტორი: tornike 3-01-2011, 15:10

 

დამტკ?ცებულ?ა, რომ ზოგ?ერთ? ჰომეოპათ?ურ? საშუალება გამოსადეგ?ა მხოლოდ ბავშვთა ასაკშ? ?ს?ნ? მათზე ზემოქმედებენ ეფექტურად.

ქვემოთ ჩამოთვლ?ლ?ა ბავშვთა ასაკშ? უკვე გამოცდ?ლ? ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ? და მოცემულ?ა მათ? მოკლე დახას?ათება.


ავტორი: tornike 3-01-2011, 17:01

                                                                  ჰომეოპათ?ურ? კონსტ?ტუც?ურ?  ტ?პებ?
                                                                  <<შესავალ?>>

ჰომეოპათ?აშ? არსებობს ე.წ. კონსტ?ტუც?ურ? ტ?პებ?, რაც ?მას ნ?შნავს, რომ გარკვეულ? ხას?ათ?ს მქონე ადამ?ანებს აქვთ წ?ნასწარგანწყობა ამა თუ ?მ დაავადებებ?ს მ?მართ და ადამ?ან?ს ემოც?ებ? და მ?ს ორგან?ზმშ? განვ?თარებულ? დაავადებებ? კავშ?რშ?ა ერთმანეთთან. წარმოგ?დგენთ კონსტ?ტუც?ურ ტ?პებს, რომლებშ?ც შესაძლოა თქვენ? თავ? ან თქვენ? ახლობელ? ამო?ცნოთ.

 

BELLADONNA

აღგზნებულ?, თვალწარმტაც? ახალგაზრდა ქალებ?, რომლებ?ც ასხ?ვებენ მშვენ?ერებასა და მხ?არულებას, მბრწყ?ნავ? თვალებ?თ, გაფართოებულ? გუგებ?თ, ღ?ა ფერ?ს კან?თ და შეფაკლულ? ლოყებ?თ – ესაა  Bella Donna, მეჯლ?ს?ს დედოფალ?, რომელ?ც ღ?რსებ?თა და კმაყოფ?ლებ?თ ღებულობს გარშემომყოფთა თაყვან?სცემას.
Bella Donna-ს ტ?პ?ს ადამ?ანებ? ადვ?ლად აღგზნებადებ? არ?ან, მათზე ადვ?ლ?ა შთაბეჭდ?ლებ?ს მოხდენა, ?ს?ნ? ძლ?ერად და ღრმად გრძნობენ, მაგრამ, ჩვეულებრ?ვ, არ შეუძლ?ათ თავ?ს? გრძნობებ?ს დ?დხანს შენარჩუნება. მგრძნობ?არენ? და ამთვ?სებლებ?, ?ს?ნ? სწრაფად აღწევენ სხვებ?სათვ?ს უცხო ემოც?ურ ს?მაღლეებს; მსახ?ობებ?, მხატვრებ?, მუს?კოსებ? ხშ?რად მ?ეკუთვნებ?ან Bella Donna-ს ტ?პს.
წამყვან? კლ?ნ?კურ? ნ?შან? არ?ს პერ?ფერ?ულ? ს?წ?თლე და სასტ?კ?, მფეთქავ? ტკ?ვ?ლ?, რომელ?ც მოულოდნელად ?წყება და სწრაფადვე ქრება. მათ? ს?ზმრებ? ფერად? და ცოცხალ?ა, წ?თელ? ფერ?ს დომ?ნ?რებ?თ.

 

 

 

ბავშვობაშ? Bella Donna-ს ტ?პ?ს ადამ?ანებ? ?ნტელექტუალურად ასაკზე მეტად არ?ან განვ?თარებულებ?, მათ აქვთ ნაზ?, თხელ? სხეულ? და დ?დ? თავ?, ზოგჯერ შეს?ვებულ? ტუჩებ? და გად?დებულ? ლ?მფურ? კვანძებ?. ჩვეულებრ?ვ, ესენ? არ?ან ფერმკრთალ?, ც?სფერთვალება, ქერა ბავშვებ?.
მოზრდ?ლებშ? არსებობს Bella Donna-ს განსაკუთრებულ? ტ?პ?  – პლეთორ?ულ?, მსხვ?ლ? ფლეგმატურ? მამაკაცებ?, "სავარძლ?ს ფ?ლოსოფოსებ?", რომლებსაც ხშ?რად ბრწყ?ნვალე გონება აქვთ.
Bella Donna –  საშუალება ძალ?ან ეფექტურ?ა მწვავე, სწრაფად პროგრეს?რებად? დაავადებებ?ს სამკურნალოდ და აგრეთვე ?მ დაავადებებ?სა, რომლებ?ც გამოწვეულ?ა ძლ?ერ? ფს?ქოლოგ?ურ? სტრეს?თ, როგორ?ცაა შ?შ? ან გაბრაზება; ეს ვლ?ნდება ღამ?ს ცხელებ?თ – ცხელ? წ?თელ? სახ?თ, ც?ვ? კ?დურებ?თ და წყურვ?ლ?ს უქონლობ?თ; თვალებ? დას?სხლ?ანებულ? და წ?თელ?ა, გუგებ? კ? ძლ?ერ გაფართოებულ?.

 

 

 

 

 

NUX  VOMICA

Nux Vomica - ს ტ?პ? საზრუნავ?თ და სამუშაოთ? გადატვ?რთულ? საქმ?ან? ადამ?ანებ? დ?დ? ქალაქებ?ს მაცხოვრებლებ? არ?ან. ?ს?ნ? ?ვ?წყებენ დღ?სა და ღამ?ს დროს და ცხოვრებას ატარებენ დაწესებულებ?ს საწერ მაგ?დასთან. ყოველთვ?ს გადატვ?რთულებ? და დაკავებულებ?, ?ს?ნ? მეტ?სმეტად ბევრს და მეტ?სმეტად სწრაფად ჭამენ, ბევრს სვამენ და ბევრს ეწევ?ან. ამ?ტომ ყოველ? ჭამ?ს შემდეგ  თავს ცუდად და მძ?მედ გრძნობენ. აწუხებთ მუცლ?ს შებერვა, გულძმარვა და შეკრულობა.ყოველდღ?ურ ცხოვრებაშ? ასეთ? ადამ?ანებ? დაძაბულებ? არ?ან, ადვ?ლად ღ?ზ?ანდებ?ან და ბრაზდებ?ან, მ?დრეკ?ლნ? დაც?ნვ?სა და ცბ?ერებ?საკენ. აქვთ გამხდარ? სხეულ? და მონაცრ?სფრო - მოყვ?თალო სახე. ?პოქონდრ?ა და უძ?ლობა არ?ს მათ? მთავარ? ჩ?ვ?ლ?. ხშ?რად ?ს?ნ? ?ღვ?ძებენ დაახლოებ?თ ღამ?ს 3-4 საათზე, რამოდენ?მე საათ?ს განმავლობაშ? ფხ?ზლობენ და შემდეგ ?სევ ?ძ?ნებენ. დ?ლ?თ ?ღვ?ძებენ დაღლ?ლობ?ს და დამტვრეულობ?ს გრძნობ?თ და პ?რშ? ცუდ? გემოთ?.

Nux Vomica – საშუალება მაღალეფექტურ?ა პეპტ?ურ? წყლულებ?ს, შეკრულობ?ს, ნევრალგ??სა და მ?ალგ?ებ?ს სამკურნალოდ, თუ კომას თან ახლავს დ?ლ?ს გაუარესება. გამო?ყენება აგრეთვე ?მ ახალგაზრდა კაცებ?ს სამკურნალოდ რომლებსაც აწუხებთ სტენოკარდ?ა და ჰ?პერტენზ?ა.

 

 

ARSENICUM

ახალგაზრდობაშ? Arsenicum  - ტ?პ?ს ადამ?ანებ? არ?ან მაღალ?, ჯანღონ?თ სავსე ათლეტებ?. მბრწყ?ნავ? თმებ?თ და კოხტა აღნაგობ?თ. ერთ? მუდმ?ვ? ალერგ?ულ? რეაქც??თ, რომელ?ც გამო?ხატება ასთმ?თ ან კანზე გამონაყარ?თ, რასაც თან ახლავს წვ?ს ?ნტენს?ურ? შეგრძნება, ქავ?ლ?, რომელ?ც შვებას არ ?ძლევა.

წლებ?ს მომატებასთან ერთად წამყვან? ჩ?ვ?ლ? ხდება ფაღარათ?თ და ნაწლავ?ს სხვადასხვა ნაწ?ლშ? მწველ? ტკ?ვ?ლ?თ მ?მდ?ნარე საჭმლ?ს მომნელებელ? ტრაქტ?ს დაავადებებ?.
ცხოვრებ?ს ბოლოსაკენ ეს ადამ?ანებ? უკ?დურესად დაქანცულებ? არ?ან და გამ?ოყურებ?ან სერ?ოზულად ავად და საბოლოოდ გამოფ?ტულად, სახეზე ტანჯვ?სა და წამებ?ს გამომეტყველებ?თ.
ავადმყოფობ?ს დროს Arsenicum  - ტ?პ?ს ადამ?ან?ს ყველაზე დამახას?ათებელ? ნ?შნებ?ა ს?ც?ვ?სა და მოძრაობ?საგან თავ?ს მორ?დება და ჩ?ვ?ლებ?ს გაუარესება ღამ?თ, რასაც თან ახლავს აფორ?აქებ?სა და უბედურებ?ს შეგრძნება. ამ ადამ?ანებს ურჩევნ?ათ ცხელ? სასმელებ? და ცხელ? აბაზანებ?, რაც აუმჯობესებს მათ მდგომარეობას; ოფლს აქვს ნ?ვრ?სთვ?ს  დამახას?ათებელ? სუნ?.
Arsenicum -  საშუალება ფართოდ გამო?ყენება მრავალ? დაავადებ?ს, უმეტესად კ? საჭმლ?ს მომნელებელ? და რესპ?რატორულ? ტრაქტებ?ს, კან?ს და ნერვულ? ს?სტემ?ს დაავადებათა სამკურნალოდ.

 

SEPIA

სრულ? განურჩევლობა საქმ?ს, ოჯახ?ს, მეგობრებ?ს მ?მართ არ?ს Sepia -ს ტ?პ?ს წამყვან?, ემოც?ურ? თვ?სება.
ჩვეულებრ?ვად ეს გამხდარ? შავგვრემენ? ადამ?ან?ა ფერმკრთალ? ან მოყვ?თალო სახ?თ და ლურჯ? ჩრდ?ლებ?თ მუქ? ფერ?ს თვალებ?ს გარშემო, რომლებ?ც გამოხატავს ნაღველს, მოწყენ?ლობას და დაღლ?ლობას. ?ს?ნ? ბევრს ტ?რ?ან და ეძებენ მარტობას - მაგრამ უეცრად შე?ძლება აგზნებულ? და გაღ?ზ?ანებულ? გახდნენ.
წამყვან? ჩ?ვ?ლ? ამ ტ?პ?ს ქალებშ? არ?ს მენჯ?ს არეშ? ქვემოთ დაწოლ?ს შეგრძნება, თ?თქოს საშვ?ლოსნო სხეულ?დან უნდა გამოვარდესო. ეს შეგრძნება შე?ძლება ?სე ცხად? ?ყოს, რომ ქალ? ფეხებს აჯვარედ?ნებს, რომ ეს არ დაუშვას. ქალებსაც და მამაკაცებსაც აწუხებთ სასქესო ორგანოებთან დაკავშ?რებულ? მრავალ? პრობლემა; განსაკუთრებ?თ დამახას?ათებელ?ა ეგზემა ანუს?ს და საშოს არეშ?.
სხვა ჩ?ვ?ლებ? შე?ცავს შეკრულობას, რძ?ს აუტანლობას, შაკ?კს მარცხენა თვალ?ს ზემოთ, რასაც თან ახლავს: გულ?სრევა, ღებ?ნება, დ?ლ?ს გაუარესება და კან?ს მხრ?ვ დაზ?ანებებს, რაც მონაცვლეობს გულმკერდ?ს დაავადებებთან. სახსრებ? განსაკუთრებ?თ სუსტ?ა. შე?ძლება თავ? ?ჩ?ნოს ქუთუთოებ?ს ფტობმა. ოფლ? და შარდ? გადმოსცემს ძლ?ერ არასას?ამოვნო სუნს, შარდ? ხშ?რად ს?სხლ?ან? და მუქ? ფერ?საა.
Sepia - პრეპარატ? წარმატებ?თ ?ხმარება ვენურ? სტაზ?ს, ფტოზ?ს და განსაკუთრებ?თ ქალ?ს რეპროდუქც?ულ? ს?სტემ?ს დაავადებათა სამკურნალოდ.

 

PHOSPHORUS

 Phosphorus - არ?ს ტ?პ? ?ნტელექტუალ?სა, რომელსაც აქვს წარმოდგენ?ს ცოცხალ? უნარ?, მაღალმგრძნობ?არე ბუნება და ნატ?ფ? გონება.ეს ადამ?ანებ? მაღლებ? და გამხდრებ? არ?ან გრძელ?, ფერმკრთალ? სახეებ?თ, ღ?ა ფერ?ს თმებ?თ და ვ?წრო გულმკერდ?თ, თ?თქოს ძალ?ან სწრაფად გაზრდ?ლანო. ?ს?ნ? ადვ?ლად წ?თლდებ?ან, ლოყებზე აქა-?ქ უჩნდებათ წ?თელ? ლაქებ?. ზოგ?ერთებს შე?ძლება თვალებ? შეშუპებულ? ჰქონდეთ. ღამე შ?მშ?ლ?, ც?ვ? ამ?ნდ?ს და ც?ვ? სასმელებ?ს ს?ყვარულ? და ძლ?ერ? სუნ?ს და ხმაურ?საუტანლობა არ?ს Phosphorus - ?ს ტ?პ?ს ადამ?ანთა ყველაზე თვალსაჩ?ნო ნ?შან?. ?ს?ნ? ადვ?ლად ?ღებენ შთაბეჭდ?ლებებს, ეშ?ნ?ათ ჭექა-ქუხ?ლ?ს, დ?დ? ცხოველებ?ს, შავ? ძაღლებ?ს. კლ?ნ?კურად ?ს?ნ? ხას?ათდებ?ან სხეულ?ს ყველა ნაწ?ლშ? წვ?ს შეგრძნებ?თ, განსაკუთრებ?თ კ? ხერხემლ?ს გასწვრ?ვ, ბეჭებს შორ?ს და ხელებშ?. ს?სხლდენა ხანგრძლ?ვ?ა ზედაპ?რულ? ჭრ?ლობ?დანაც კ?.Phosphorus - საშუალება ?ხმარება ნერვულ? ს?სტემ?ს, ღვ?ძლ?ს, პანკრეას?ს და ძვლებ?ს ყველა დაავადებათა სამკურნალოდ.

 

IGNATIA

ესაა ნაღვლ?ან? ტ?პ?, განმარტოებულ? ქალ?სა, რომელ?ც ჩაძ?რულ?ა პ?რად დარდშ? და მუდამ თან სდევს წარსულ?ს ტანჯვ?ს და უბედურებ?ს ხსოვნა.
უმეტესად ესენ? არ?ან ფერმკრთალ? შავგვრემან? ადამ?ანებ? მუქ? ფერ?ს თვალებ?თა და ნაღვლ?ან? ნაზ? სახეებ?თ; ბევრს ტ?რ?ან, მაგრამ ერ?დებ?ან სხვებ?ს თანაგრძნობას. მათ? ხანგრძლ?ვად დამალულ? დარდ? თ?თქოს ასუსტებს მათ გონებრ?ვ და ფ?ზ?კურ ძალებს ?სე, რომ ყოველდღ?ურ? ცხოვრებ?ს რა?მე ჩვეულებრ?ვ, წვრ?ლმან მოვლენას შეუძლ?ა გამო?წვ?ოს ემოც?ურ? აფეთქება შ?შ?თ და ს?მამაც?თ, აპათ??თ და გააფრთებ?თ, ს?ც?ლ?თ და ცრემლებ?თ, რაც ცვლ?ს ერთმანეთს გარკვეულ? მ?ზეზ?ს გარეშე.
Nux Vomica-ს ტ?პ?ს მამრობ?თ? სქეს?ს ორეულ?ს მსგავსად, ეს ქალებ? თავს უარესად გრძნობენ დ?ლ?თ;Phosphorus - ?ს მსგავსად გაურბ?ან თამბაქოს და ყავ?ს სუნს, აგრეთვე ც?ვ ამ?ნდს.
Ignatia - საშუალება განსაკუთრებ?თ ეფექტურ?ა სულ?ერ? დარღვევებ?ს სამკურნალოდ და ფს?ქოლოგ?ურ? ტრავმ?თ, უეცარ? შ?შ?თ და  დარდ?თ გამოწვეულ? ნებ?სმ?ერ? დაავადებ?ს სამკურნალოდ.

 

 

CHAMOMILLA

Chamomilla-ს ტ?პ?ს ადამ?ანებთან ურთ?ერთობა ძნელ? მოსახერხებელ?ა; ?ს?ნ? უხეშ?, უკმეხ?, ჩხუბ?სთავ? და ყოველთვ?ს უკმაყოფ?ლონ? არ?ან. მათ? მთავარ? ჩ?ვ?ლ?ა ტკ?ვ?ლ?ს აუტანლობა; უმსუბუქეს განაკაწრსაც კ? სასოწარკვეთ?ლებამდე მ?ყავს ?ს?ნ?. როგორც წეს? ეს ნერვ?ულ?, ?სტერ?ულ? ქალ?ა, რომელ?ც ავად გახდა წარსულშ? სერ?ოზულ? პ?რად? განცდ?ს ან ძლ?ერ? გაბრაზებ?ს გამო; მაგრამ ხშ?რად Chamomilla-ს ტ?პ? შე?ძლება შეგვხვდეს პატარა ბავშვებშ?. 
ამ ტ?პ?ს ადამ?ანებს აწუხებთ მუცლ?ს ძლ?ერ? ტკ?ვ?ლ? გამთენ??სას; როგორც Sulphur- ს დაPulsatilla - ს, აწუხებთ ქუსლებსა და ტერფებშ? წვ?ს შეგრძნება. მათ? ტკ?ვ?ლ? უარესდება ს?თბოსაგან, მაგრამ ს?ც?ვე არ ?წვევს შვებას. ჭამა და სმა ?წვევს ოფლ?ანობას და ნებ?სმ?ერ? აგზნებ?ს შედეგად უწ?თლდებათ ცალ? ლოყა, მაშ?ნ, როცა მეორე ფერმკრთალ?ა.
Chamomilla - საშუალება ეფექტურ?ა მტკ?ვნეულ? მენსტრუაც??ს, მუცლ?ს და კბ?ლ?ს ტკ?ვ?ლ?ს და ნაწლავ?ს მხრ?ვ დარღვევებ?ს სამკურნალოდ; მას შეუძლ?ა დააწყნაროს ბავშვებ? და შეუმსუბუქოს ტკ?ვ?ლ?, რომელ?ც ახლავს კბ?ლებ?ს ამოჭრას.

 

 

 

SULPHUR

Sulphur-?ს ტ?პ?ს ადამ?ანებ? გამხდრებ? და მოხრ?ლებ? არ?ან, ჭუჭყ?ან? მონაცრ?სფრო კან?თ და კან?ს მრავალ? დაავადებ?თ. მათ აწუხებთ მუდმ?ვ? ქავ?ლ?, რომელ?ც მსუბუქდება მოქავებ?თ და ახას?ათებს უხვ? ოფლ?ანობა საზ?ზღარ? სუნ?თ. მათ? თმა მსხვრევად? და მშრალ?ა, აქვთ დაკლაკნ?ლ? გაფართოებულ? ვენებ? ქვედა კ?დურებზე.
ყველაფერთან ერთად, ეს ადამ?ანებ? ერ?დებ?ან წყალს, ვ?ნა?დან ბანაობა აუც?ლებლად ?წვევს მათ? ჩ?ვ?ლებ?ს გაუარესებას, მათ ვნებს როგორც ც?ვ? ასევე ცხელ? ამ?ნდ?, ქავ?ლ? და წვა ბევრად უარესდება ლოგ?ნ?ს ს?თბოსაგან. ხშ?რ?ა თმ?ს და ქუსლებ?ს მტკ?ვნეულ? მგრძნობელობა; მათ? სხეულ?ს ბუნებრ?ვ? შესავლებ? (ცხვ?რ?, ყურებ?, თვალებ?) დამახას?ათებელ? მკვეთრ? წ?თელ? ფერ?საა.
Sulphur - არ?ს ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? ჰომეოპათ?ურ? საშუალება, ?გ? განსაკუთრებ?თ ეფექტურ?ა მეტაბოლურ? დარღვევებ?ს, ნერვულ? ს?სტემ?ს და კან?ს დაავადებებ?ს სამკურნალოდ.

 

 

 

 

 

 

PULSATILLA

Pulsatilla-ს ტ?პ?ს ადამ?ანებს ვერავ?ნ დაასწრებს ატ?რებას. როგორც წეს?, ესენ? არ?ან ფერმკრთალ?, სუსტ?, ც?სფერთვალება ქალებ? ქერა თმ?თ და ნაზ? აგებულებ?თ.
?ს?ნ? გაღ?ზ?ანებულ? და ხშ?რად უკმაყოფ?ლონ? არ?ან, თუმცა ნამდვ?ლად ?შვ?ათად ბრაზდებ?ან; ?ს?ნ? სავსენ? არ?ან აუხსნელ? შ?შ?თ; 
Ignatia – ს ტ?პ?ს ქალებ?საგან განსხვავებ?თ მათ მუდამ სჭ?რდებათ ს?მპათ?ა და მხარდაჭერა გარშემომყოფთაგან.
ამ ქალებ?სათვ?ს სახას?ათოა ჩ?ვ?ლ? მფრ?ნავ ტკ?ვ?ლზე სხეულ?ს სხვადასხვა ნაწ?ლშ?, რომელ?ც მუდმ?ვად გადად?ს ადგ?ლ?დან ადგ?ლზე. მათ ვნებთ ც?ვ? ამ?ნდ?, მაგრამ მუდმ?ვად ეძებენ გრ?ლ, სუფთა ჰაერს და მ?უხედავად პ?რ?ს ს?მშრალ?სა არასოდეს სწყურ?ათ. მათ? ჩ?ვ?ლებ? მსუბუქდება მოძრაობ?თ და უარესდება შუაღამ?სკენ. სხვა მუდმ?ვ? ს?მპტომ?ა გემოვნებ?ს და ყნოსვ?ს შეგრძნებ?ს დაკარგვა.      
Pulsatilla - პრეპარატ? მაღალეფექტურ?ა ქრონ?კულ? ვენურ? სტაზ?ს და სახსრებ?ს დაავადებებ?ს, თვალ?ს ანთებებ?ს და შ?გა და გარეთა ყურ?ს სხვადასხვა დაავადებებათა    სამკურნალოდ.

 

ACONIT

შავგვრემან?, შავთვალა, ფ?ცხ? და ?მპულსურ?, აფეთქებ?ს წერტ?ლამდე მ?სულ? – ესაა Aconit –?ს ტ?პ?. ამ ადამ?ანებ?სათვ?ს რეაქც?ა ყოველდღ?ურ? ცხოვრებ?ს მოვლენებზე სწრაფ? და ?ნტენს?ურ?ა, ყოველ?ვე ეს გამო?ხატება ს?სხლ?ს წნევ?ს აწევ?თ, ჰ?პერემ??თ, თვალებ?ს დას?სხლ?ანებ?თ და თვალ?თ შესამჩნევ? არტერ?ულ? პულსაც??თ. ასეთ დროს მათ აქვთ აწეულ? ლ?ბ?დო და არაჩვეულებრ?ვად კონცენტრ?რებულ? ფ?ქრ?ს და მეხს?ერებ?ს უნარ?. 
ს?კვდ?ლ?ს შ?შ?, აფორ?აქება, გამოუთქმელ? ტანჯვა, ცუდ? წ?ნათგრძნობა ამ ადამ?ანებ?ს ჩვეულებრ?ვ? ჩ?ვ?ლებ?ა, ბევრ? მათ? დაავადება წარმოადგენს უეცარ? შ?შ?ს ან ძლ?ერ? ვნებებ?ს პ?რდაპ?რ შედეგს. ც?ვ?, მშრალ? ქარ? ?წვევს ჩ?ვ?ლებ?ს გაუარესებას, მაშ?ნ, როცა დასვენებას, ოფლ?ს მოდენას და ძლ?ერ ალკოჰოლურ სასმელებს მოაქვს გაუმჯობესება.
Aconit - საშუალება მაღალეფექტურ?ა ყველა დაავადებ?ს სამკურნალოდ, რომელ?ც წარმოადგენს ემოც?ურ? სტრეს?ს შედეგს ან გამოწვეულ?ა ც?ვ ქარშ? ყოფნ?თ; ასევე ?ხმარება ანთებ?ს საწყ?ს ფაზაშ? და მწვავე ნევროლოგ?ურ? ტკ?ვ?ლ?ს სამკურნალოდ, რომელსაც მოყვება გაშეშება და პარესთეზ?ა.

                                                                           

 

 

                                                   გვერდებ?

  1    2     3    4     5     6


ავტორი: tornike 3-01-2011, 17:08

           
გამუდმებულ? ტ?რ?ლ? ყოველთვ?ს, განსაკუთრებ?თ ღამ?თ. ძროხ?ს რძ?ს აუტანლობა, მუცლ?ს კოლ?კა, ოტ?ტ? და სხვა უნდა გამო?რ?ცხოს. სხვადასხვანა?რ? ტ?რ?ლ? და ექ?მ? აფასებს ამ?ს მ?ხედვ?თ. ყურადსაღებ?ა ზედმეტ?, გადაჭარბებულ? ტ?რ?ლ?. ყველა შემთხვევაშ? Chammomila ვერ შველ?ს. ყოველ? ს?ტუაც?ა შე?ძლება გადა?ზარდოს გამუდმებულ გაღ?ზ?ანებასა და ტ?რ?ლშ?. წყურვ?ლ?, შ?მშ?ლ?, ს?სველე და ა.შ.


ავტორი: tornike 3-01-2011, 17:51

 

 ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს ძ?რ?თად? ჩვენებებ?

 

- ალერგ?ულ? დერმატ?ტ?, ჭ?ნჭრ?ს ც?ება, კვ?ნკეს შეშუპება, ალერგ?ულ? რ?ნ?ტ?, ბრონქულ? ასთმა;
- ქრონ?კულ? და კალკულოზურ? ქოლეც?სტ?, ჰეპატ?ტებ?, ღვ?ძლ?ს ც?როზ?, პანკრეატ?ტ?, ქრონ?კულ? კოლ?ტ?, გასტროდუოდენ?ტ?, კუჭ?სა და 12-გოჯა ნაწლავ?ს წყლულოვან? დაავადება;

- პ?ელონეფრ?ტ?, გლომელურონეფრ?ტ?, ქრ. თ?რკმლ?ს უკმარ?სობა, თ?რკმლკენჭოვან? დაავადება;

- პროსტატ?ს ანთება, შეგუბება, ადენომა - პ?რველ?-მეორე სტად?ა;
- საკვერცხეს კ?სტა, საშვ?ლოსნოს მ?ომა, უშვ?ლობა, ფეხმძ?მობ?ს დროს წარმოშობ?ლ? სხვადასხვა პრობლემებ?, კლ?მაქს?, ჭარბთმ?ანობა, მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დარღვევა; 

- სველ? პლევრ?ტ?, მწვავე და ქრონ?კულ? პნევმონ?ა, ბრონქ?ტ?, ს?ლ?კოზ?, პნევმონ?ა, პლევრ?ტ?...;

- ფარ?სებურ? ჯ?რკვლ?ს პათოლოგ?ებ? - ჰ?პო და ჰ?პერთ?რეოზ?, კვანძოვან? და დ?ფუზურ? ჩ?ყვ?, აუტო?მუნურ? თ?რეო?დ?ტ? (ასევე ჰ?პოპლაზ?ა);
- ?ნსულ?ნ - დამოუკ?დებელ? შაქრ?ან? დ?აბეტ?, ნ?ვთ?ერებათა ცვლ?ს მოშლა, ს?მსუქნე და სხვა ენდოკრ?ნულ? დარღვევებ?;
- ნევროზ?, შ?შებ?, ძ?ლ?ს პრობლემებ?, სტრეს?ს შემდგომ? მდგომარეობა, ტოქს?კომან?ა (ნ?კოტ?ნ?, ალკოჰოლ?, ნარკოტ?კ? და ა.შ.), თავ?ს ტვ?ნ?ს ?ნსულტ?;
- კან?ს პრობლემებ? - ეგზემა, ფსორ?აზ?, ჰერპეს?, ნახეთქებ? და სხვა. 
- რევმატულ?, მეტაბოლურ? და სხვა ეთ?ოლოგ??ს ართრ?ტებ? და პოლ?ართრ?ტ?, ოსტეოქონდროზ?, დ?სკოპათ?ა, ?შ?აზ?, რად?კულ?ტ?, ოსტეოპოროზ?;
- ანემ?ა, ვასკულ?ტებ?, ტრომბოც?ტოპენ?ა, რე?ნოს ს?ნდრომ?, ვენებ?ს ვარ?კოზ?, თრომბოფლებ?ტ?, ტროფ?კულ? წყლულ?;
- ათეროსკლეროზ?, არტერ?ულ? ჰ?პერტენზ?ა და ჰ?პოტენზ?ა, გულ?ს ?შემ?ურ? დაავადება, ენდარტერ?ტ?, კ?დურებ?ს განგრენ?ს საწყ?ს? მდგომარეობა;
- ბავშვთა დაავადებებ?, ?მუნოდეფ?ც?ტ?, ვაქც?ნაც??ს შემდგომ? გართულებებ?, ბავშვთა ცერებრალურ? დამბლა, აუტ?ზმ?.


ავტორი: tornike 3-01-2011, 20:16
მოგესალმებ?თ www.curamediana.ge-ს ადმ?ნ?სტრაც?ა

ჩვენთან კონტაქტ?სთვ?ს მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე alashvilit@gmail.com

skype-შ? კონტაქტ?: tornike15 –თორნ?კე ალაშვ?ლ?
ან   ninolegashvili@gmail.com –ნ?ნო ლეგაშვ?ლ?
 
კლ?ნ?კა – "ოჯახ?ს მკურნალ?"–ს მ?სამართ? :
რუსთაველ?ს გამზ?რ? 28/ ალექსანდრე ჭავჭავაძეს 2–ა
(ოპერ?ს პ?რდაპ?რ, ალ. ჭავჭავაძეს ქვაფენ?ლ ქუჩაზე 13 პოლ?კლ?ნ?კ?ს ზევ?თ),   

 ტელ.: (+995) 2 98–64–86,   (+995) 989955,   5 99 559961    საბანკო რეკვ?ზ?ტებ?:

  მ?მღებ? ბანკ?: სააქც?ო საზოგადოება "საქართველოს ბანკ?"; ბანკ?ს კოდ?: BAGAGE22
  მ?მღებ?ს დასახელება: შ.პ.ს ოჯახ?ს მკურნალ?
  მ?მღებ?ს ანგარ?შ?ს ნომერ?: GE76BG0000000255178700

  საქართველოს ბანკ?ს საკონტაქტო:    ტელ.: (+995 32) 2 444 444                      
                                                                  ელ.ფოსტა: welcome@bog.ge

ავტორი: tornike 3-01-2011, 20:35

ქართველ ერს უძველეს? თვ?თმყოფად? სამედ?ც?ნო კულტურა და ტრად?ც?ებ? გააჩნ?ა. საქართველოშ?, ამ უძველეს? კულტურ?ს ქვეყანაშ?, სამედ?ც?ნო ხელოვნება ყოველთვ?ს ეპოქ?ს მოთხოვნ?ლებათა დონეზე ყოფ?ლა და ჩვენს ქვეყანას უაღრესად მრავალფეროვან? სამედ?ც?ნო კულტურა ჩამოუყალ?ბებ?ა. ქართველ? ერ?ს ?სტორ?ულ? განვ?თარებ?ს ნამდვ?ლ? სურათ?ს წარმოდგენა შეუძლებელ? ?ქნებოდა ქართულ? მედ?ც?ნ?ს ?სტორ??ს გარეშე, რომელ?ც მო?ცავს ყველა საზოგადოებრ?ვ ფორმაც?ას უძველეს? დრო?დან დღემდე. 

ანტ?კურ? ხან?ს ქართულმა მედ?ც?ნამ წარუშლელ? კვალ? დატოვა მსოფლ?ო მედ?ც?ნ?ს ?სტორ?აშ?. მარტო ?ს ფაქტ? რად ღ?რს, რომ ს?ტყვა მედ?ც?ნა დაკავშ?რებულ?ა კოლხეთ?ს ლეგენდარულ? მეფ?ს, ა?ეტ?ს ქალ?შვ?ლ?ს, მედეას სახელთან, რომელ?ც თავ?ს? ეპოქ?ს სახელგანთქმულ მკურნალად ?თვლება. 
პ?რველყოფ?ლ? ადამ?ანებ?ს საცხოვრებლებ?სა და ?არაღებ?ს შესწავლა ადასტურებს უკვე ძვ.წ.აღრ?ცხვ?ს მესამე ათასწლეულშ? საქართველოშ? სამკურნალო საქმ?ანობ?ს ჩანასახ?ს არსებობას. 


ავტორი: tornike 3-01-2011, 20:42


 Georgian Tradicional Medicine


The Georgian medicine has the most ancient roots. A known German naturalist and historian of medicine. Kurt Ioakhim Shprengel (1766 – 1833), in his five - languid works on a history of medicine of the peoples of the world opens by the chapter about the old 

Colchian medicine. Ancient Georgian doctors knew well both with medical and with poisoning properties of plants, animals and minerals. For example, Medea, a daugliter of king Aietes, the heroine of a legend about Atgonavts was the well – known doctor and connoisseur of poisons.
With her name the historians connect occurrence of a latin word medico (to cure, to treat) and a term "medicine". Many kings of Georgia and their citizens tested poisons on themselves, developing the immunity. In Georgia more than 2000 bock was engaged the vaccination of pox. There are data that Hipokrat himself traveled on the Black Sea coast on Colchian lowland. With the task of searching of traces of ancient medicine.


More details: www.alashvili.com


ავტორი: tornike 3-01-2011, 20:44

ქართველ ერს უძველეს? თვ?თმყოფად? სამედ?ც?ნო კულტურა და ტრად?ც?ებ? გააჩნ?ა. საქართველოშ?, ამ უძველეს? კულტურ?ს ქვეყანაშ?, სამედ?ც?ნო ხელოვნება ყოველთვ?ს ეპოქ?ს მოთხოვნ?ლებათა დონეზე ყოფ?ლა და ჩვენს ქვეყანას უაღრესად მრავალფეროვან? სამედ?ც?ნო კულტურა ჩამოუყალ?ბებ?ა. ქართველ? ერ?ს ?სტორ?ულ? განვ?თარებ?ს ნამდვ?ლ? სურათ?ს წარმოდგენა შეუძლებელ? ?ქნებოდა ქართულ? მედ?ც?ნ?ს ?სტორ??ს გარეშე, რომელ?ც მო?ცავს ყველა საზოგადოებრ?ვ ფორმაც?ას უძველეს? დრო?დან დღემდე. 
ანტ?კურ? ხან?ს ქართულმა მედ?ც?ნამ წარუშლელ? კვალ? დატოვა მსოფლ?ო მედ?ც?ნ?ს ?სტორ?აშ?. მარტო ?ს ფაქტ? რად ღ?რს, რომ ს?ტყვა მედ?ც?ნა დაკავშ?რებულ?ა კოლხეთ?ს ლეგენდარულ? მეფ?ს, ა?ეტ?ს ქალ?შვ?ლ?ს, მედეას სახელთან, რომელ?ც თავ?ს? ეპოქ?ს სახელგანთქმულ მკურნალად ?თვლება . 
პ?რველყოფ?ლ? ადამ?ანებ?ს საცხოვრებლებ?სა და ?არაღებ?ს შესწავლა ადასტურებს უკვე ძვ. წ. აღრ?ცხვ?ს მესამე ათასწლეულშ? საქართველოშ? სამკურნალო საქმ?ანობ?ს ჩანასახ?ს არსებობას. 
სამედ?ც?ნო საქმ?ანობ?ს შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას გვ?ქმნ?ს ?სტორ?ულ-ეთნოგრაფ?ულ? და მ?თოლოგ?ურ? მასალ?ს გაცნობა-შესწავლა. პ?რველყოფ?ლ? თემურ? წყობ?ლებ?ს მედ?ც?ნა არ ?ყო მოკლებულ? რაც?ონალურ საფუძველს, რასაც გათხრებ?ს გარდა ადასტურებს ქართულ? ფოლკლორ?ს უძველეს? ნ?მუშებ?, კერძოდ, "ამ?რან?ან?" და "ხოგა?ს მ?ნდ?ა".
აპოლონ?ოს როდოსელ?ს "არგონავტ?კასა" და საერთოდ კოლხეთსა და მედეაზე არსებულ ბერძნულ-რომაულ თქმულებებსა და მხატვრულ-?სტორ?ულ ნაწარმოებებშ? ასახულ?ა ქართულ მედ?ც?ნასთან დაკავშ?რებულ? მთელ? რ?გ? მომენტებ?. მათ? შესწავლა, ცალკეულ? ფრაგმენტებ?ს ანალ?ზ? ქართულ? მედ?ც?ნ?ს ?სტორ??ს ამ შორეულ? საუკუნეებ?ს გარკვეულ სურათს ქმნ?ან. კოლხ?და ?სეთ ქვეყნადაა დასურათებულ?, სადაც სამედ?ც?ნო საქმ?ანობა და ცოდნა ემყარებოდა ახალ აღმოჩენებს, ცდებს, მცენარეთა სამკურნალო თვ?სებათა გამოვლ?ნებას, შხამებსა და სამკურნალო საშუალებებზე დაკვ?რვებას. ლეგენდაშ? მედეა წარმოდგენ?ლ?ა, როგორც უაღრესად განსწავლულ? სამკურნალო ხელოვნებაშ?. ბერძნულ? წყაროებ?ს მ?ხედვ?თ, მედეას დედამ და დამ ასწავლეს მკურნალობ?ს ხელოვნება. ა?ეტ?ს ცოლ?ს ჰეკატეს ბაღშ?, რომელ?ც მდ. ფაზ?ს?ს დაბლობშ? ყოფ?ლა გაშენებულ? 40-მდე სამკურნალო მცენარე მოჰყავდათ. მედეას სახელს უკავშ?რებენ ?სეთ სამედ?ც?ნო-ბ?ოლოგ?ურ? ცნებებს, როგორ?ცაა "გაახალგაზრდავება" და "ს?სხლ?ს გადასხმა". ევრ?პ?დეს ტრაგედ??ს მ?ხედვ?თ, მედეა უშვ?ლობ?ს მკურნალადაც გვევლ?ნება. მედეას სახელთან დაკავშ?რებელ? სამედ?ც?ნო საქმ?ანობა მსოფლ?ო მედ?ც?ნ?ს ?სტორ?აშ? ცნობ?ლ?ა "CURA MEDIANA"- ს სახელწოდებ?თ, რაც ასევე ?მაზე მ?უთ?თებს, რომ ?მ ქვეყანაშ?, სადაც ეს ?დეებ? ჩა?სახა, სამედ?ც?ნო-პრაქტ?კულ? საქმ?ანობა არ შე?ძლება მაღალ დონეზე არ მდგარ?ყო.ავტორი: tornike 10-01-2011, 15:12

ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს არს?

(მ?მოხ?ლვ?თ?  სტატ?ა)

 

მ?უხედავად ?მ?სა, რომ ჰომეოპათ?ა უკვე 200 წელ?ა ?მკვ?დრებს ადგ?ლს მსოფლ?ოს მრავალ? ქვეყნ?ს ჯანდაცვ?ს ს?სტემაშ?, საქართველოშ? მედ?ც?ნ?ს ეს დარგ? მა?ნც ს?ახლედ ?თვლება. ქართველ ექ?მთა უმრავლესობა ჰომეოპათ?ას ან სკეპტ?კურად უყურებს, ან ბოლომდე მა?ნც ვერ ენდობა. ამ?ს მ?ზეზ? კ? გახლავთ ჰომეოპათ??ს შესახებ ზოგად? წარმოდგენა და საგნ?ს არასაკმარ?სად ღრმა ცოდნა. ექ?მებმა არ ?ც?ან ჰომეოპათ??ს შესაძლებლობან? და არა აქვთ ?ნფორმაც?ა მ?ს? მაღალ ეფექტურობ?ს შესახებ ?სეთ? მძ?მე დაავადებებ?ს დროს, როცა თანამედროვე მედ?ც?ნა სრულ?ად უძლურ?ა. ამ?ტომ ჰომეოპათ?ა დღეს ნამდვ?ლად ?მსახურებს  ექ?მთა ნდობას. ?გ?ვეს ვერ ვ?ტყვ?თ პაც?ენტთა განწყობაზე, ვ?ნა?დან ჰომეოპათ?ურ კაბ?ნეტშ? ავადმყოფთა მომართვ?ს რაოდენობა დღ?თ?დღე ?ზრდება და ახალ? მეთოდ?ს წარმატებ?ს საუკეთესო მაჩვენებელ? კ? შე?ძლება ?ყოს მხოლოდ მ?ს? საუკეთესო შედეგებ?. ზემოთქმულ?დან გამომდ?ნარე, ჩვენ? სტატ??ს მ?ზან?ა უფრო დეტალურად გავაცნოთ ექ?მთა საზოგადოებას ჰომეოპათ??ს შესაძლებლობან? და მ?ს? ძ?რ?თად? თეორ?ულ? პრ?ნც?პებ?.

ჰომეოპათ?ა არ არ?ს მარტო მკურნალობ?ს მეთოდ?, ?ს ახალ? მ?მართულებაა, მკურნალობ?ს ახალ? სრულ?ად განსხვავებულ? ს?სტემაა მედ?ც?ნაშ?. ?გ? ადამ?ან?ს ორგან?ზმს და მასშ? არსებულ პათოლოგ?ებს გან?ხ?ლავს არა ცალ-ცალკე ს?სტემებ?ს მ?ხედვ?თ, არამედ მთლ?ანობაშ? და ერთ ადამ?ანშ? არსებულ რამდენ?მე პათოლოგ?ას ლოგ?კურად უკავშ?რებს ერთმანეთს, აღწერს ზოგად პათოლოგ?ურ კანონებს და გვ?ხსნ?ს, თუ რატომ უვ?თარდება ამა თუ ?მ ადამ?ანს ესა თუ ?ს პათოლოგ?ა.


ავტორი: tornike 10-01-2011, 16:29

 

ჰომეოპათ?ა დასაბამ?დან დღევანდელ დღემდე

მედ?ც?ნა ?სეთ?ვე ძველ?ა, როგორც თავად კაცობრ?ობა, მაგრამ ადამ?ანებს დღესაც ვერ აუხსნ?ათ – თუ რა არ?ს ავადმყოფობ?ს მ?ზეზ?, სა?დან ?წყება დაავადება.ჰომეოპათ?ა დასაბამ?დან დღევანდელ დღემდე თანამედროვე მედ?ც?ნა, მ?უხედავად უდ?დეს? მ?ღწევებ?სა მეცნ?ერულ-ტექნ?კურ სფეროშ?, კრ?ზ?სს გან?ცდ?ს დაავადებ?ს გენეზ?ს დადგენასა და მკურნალობ?ს არასაკმარ?ს? მეთოდებ?ს გამო. ყოველწლ?ურად მ?ლ?ონობ?თ დოლარ? ?ხარჯება დ?აგნოსტ?კ?ს ახალ? აპარატურ?ს და ქ?მ?ურ? პრეპარატებ?ს შექმნაზე, მაგრამ დაავადებათა რ?ცხვ? არამცთუ შემც?რდა, არამედ გა?ზარდა კ?დეც – გაჩნდა ახალ? უცხო დააავადებებ?, ?მატა წამლ?სმ?ერმა გართულებებმა, ალერგ?ებმა, მო?მატა ონკოლოგ?ურმა პათოლოგ?ებმა. ყოველ?ვე ეს დამაფ?ქრებელ?ა და ბუნებრ?ვად ?ბადება კ?თხვა – ხომ არ ასცდა მედ?ც?ნა განვ?თარებ?ს სწორ გზას? ?ქნებ ათას? წლებ?ს წ?ნათ მცხოვრებ? წმ. კოზმა და წმ. დამ?ანე, ესკულაპ?, ჰალენ? თუ ავ?ცენა – უფრო "კარგ?" ექ?მებ? ?ყვნენ, ვ?დრე თანამედროვე ცოდნ?თ და აპარატურ?თ შე?რაღებულ? "თეთრხალათ?ანნ?". ხომ არ და?კარგა თანამედროვე პროგრეს?ს დევნაშ? ?ს, რასაც ჩვენ სულ?ერ ასპექტებს, "მკურნალობ?ს მადლს" ან თუნდაც თანაგრძნობ?ს გამოხატვ?ს უნარს ვეძახ?თ. ჯერ კ?დევ წმ?ნდა მამებ? თვლ?დნენ, რომ ავადმყოფ?ს გამოჯანმრთელებ?ს ერთ-ერთ? საშუალება და უმნ?შვნელოვანეს? ამოცანა – ავადმყოფ?ს სულ?ერ? მნ?შვნელობ?ს ამოცნობაა და პაც?ენტ?ს მკურნალობაც ხომ მ?ს? ფს?ქოლოგ?ურ? სფეროდან უნდა და?წყოს. ყოველ?ვე ამას სხვაგვარად გან?ხ?ლავს და სწავლობს მედ?ც?ნ?ს შედარებ?თ ახალ? დარგ? – ჰომეოპათ?ა.
ჰომეოპათ?ა არ არ?ს მარტო მკურნალობ?ს მეთოდ?, ?ს ახალ? მ?მართულება, ახალ? მსოფლმხედველობაა მედ?ც?ნაშ?. ?გ? გვ?ხსნ?ს რატომ ვ?თარდება ესა თუ ?ს დაავადება, რას ნ?შნავს გენეტ?კურ? განწყობა და რა დროს ?ჩენს ?გ? თავს, როგორაა ერთმანეთთან დაკავშ?რებულ? ერთ ადამ?ანშ? არსებულ? რამდენ?მე დაავადება და ?მ?სათვ?ს რომ საბოლოოდ განვ?კურნოთ, როგორ? პრეპარატ? უნდა შე?რჩეს. ჰომეოპათ?ა ?თვალ?სწ?ნებს ადამ?ან?ს ფს?ქოლოგ?ურ თავ?სებურებებს, მ?ს კონსტ?ტუც?ას, მ?ს სულ?ერ მდგომარეობას და ადამ?ან?ს განცდებს უკავშ?რებს ამა თუ ?მ დაავადებ?ს განვ?თარებას. ცვლ?ლებებ? თქვენს ორგან?ზმშ? საერთო კანონზომ?ერებებს ემორჩ?ლება, ეს კ? ?მას ნ?შნავს, რომ ყველა დაავადება, რომელ?ც თქვენს ორგან?ზმშ? ვ?თარდება, რაღაც ერთ? ლოგ?კ?თ მ?მდ?ნარეობს. ყოველ?ვე ეს გასაგებ? რომ გახდეს, შეგვ?ძლ?ა ავხსნათ კონკრეტულ მაგალ?თზე. მაგ, თუ ადამ?ანშ? დარღვეულ?ა გოგ?რდოვან? ცვლა, მას უვ?თარდება მთელ? რ?გ? ჩ?ვ?ლებ? სხვადასხვა ორგანოშ? - აქვს მომატებულ? ს?მხურვალეს შეგრძნება, დ?ლაობ?თ ფაღარათ?, თვალებ?ს წვა, კანზე ალერგ?ულ? გამონაყარ?, მწვავე ჰემორო?, რომელ?ც წვ?თ და ქავ?ლ?თ ვლ?ნდება, აქვს მომატებულ? ოფლ?ანობა ფეხებზე და სუნ?ან?, ჭუჭყ?ან? კან?. ამ პაც?ენტს აქვს მ?დრეკ?ლება ქაოს?საკენ, არ?ს მოუწესრ?გებელ?, ა?ნტერესებს ფ?ლოსოფ?ურ? საკ?თხებ?. ეს პაც?ენტ? რომ მოხვდეს თანამედროვე მედ?ც?ნ?ს ექ?მებშ?, მას ცალკე უმკურნალებდა გასტროენტეროლოგ? კოლ?ტ?ს დ?აგნოზ?თ, ალერგოლოგ? დერმატ?ტ?ს დ?აგნოზ?თ, თვალ?ს ექ?მ? – კონ?უქტ?ვ?ტ?ს დ?აგნოზ?თ, პროქტოლოგ? – ბუას?ლ?ს დ?აგნოზ?თ, გ?ნეკოლოგ? – კლ?მაქს?ს დ?აგნოზ?თ და ა.შ. და ა.შ. ეს ადამ?ან? მუდმ?ვად ?რბენდა ექ?მებშ? და უშედეგოდაც, ვ?ნა?დან არაა გათვალ?სწ?ნებულ? მთავარ? – ყველა დაავადება კავშ?რშ?ა ერთმანეთთან და არ შე?ძლება ვუმკურნალოდ ერთს და არ გავ?თვალ?სწ?ნოთ მეორე, არ შე?ძლება ადამ?ან? დავჰყოთ ცალ-ცალკე ნაწ?ლებად, ჩვენს მ?ერ აღწერ?ლ? ჩ?ვ?ლებ? განპ?რობებულ?ა გოგ?რგოვან? ცვლ?ს დარღვევ?თ, მომატებულ? კატაბოლ?ზმ?თ ორგან?ზმშ? და ამ დარღვევ?ს მთავარ? ?დეაა "წვ?ს გაძლ?ერება". ამ?ტომ აქვს ამ პაც?ენტს წვა თვალებშ?, კანზე, უკანა ტანშ?, ფეხებშ? და ნაწლავ?ს ლორწოვანშ?ც, რასაც ორგან?ზმ? ფაღარათ?თ ავლენს. ამ პაც?ენტს ჰომეოპათ? მ?სცემდა მხოლოდ ერთ პრეპარატს – SULPHUR– 1000 (ჰომეოპათ?ურ გოგ?რდს), წელ?წადშ? ერთხელ. ?ს კ? სწორედ გოგ?რდ?ს ცვლას მოაწესრ?გებდა და პაც?ენტს ყველა ჩ?ვ?ლ?ც მოეხსნებოდა. ესაა ჰომეოპათ??ს ძ?რ?თად? პრ?ნც?პ? – "მსგავს?ს მსგავს?თ მკურნალობა". შეგვ?ძლ?ა მეორე მაგალ?თ?ც მოგ?ყვანოთ:თუ პაც?ენტს აქვს კ?სტოზურ? მასტოპათ?ა (პატარა კ?სტებ? სარძევე ჯ?რკვალშ?), აქვს კ?სტა მარჯვენა საკვერცხეშ? და ამ?ს გამო მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დარღვევებ?, აქვს კვანძოვან? ჩ?ყვ? (კ?სტა ფარ?სებრ ჯ?კვალშ?) და პერ?ოდულად აწუხებს სახ?ს, ქუთუთოებ?ს შეშუპებებ? – ეს ნ?შნავს, რომ ამ ადამ?ან?ს ორგან?ზმშ? ერთ? დაავადება მ?მდ?ნარეობს. ეს დაავადება გამოხატულებას ჰპოვებს სხვადასხვა ორგანოშ? დაზ?ანებებ?თ და ამ დაავადებას მარტ?ვად შე?ძლება დავარქვათ "შეშუპებებ?სკენ მ?დრეკ?ლება" ან "წყალ-მარ?ლოვან? ცვლ?ს დარღვევა", "ს?თხ?ს არასწორ? გადანაწ?ლება ორგან?ზმშ?", რაც ვლ?ნდება ?ზოლ?რებულ? ს?თხ?ს დაგროვებ?თ ანუ კ?სტებ?ს ჩამოყალ?ბებ?თ. (კ?სტა ს?თხ?თ სავსე კეთ?ლთვ?ლებ?ან? ს?მს?ვნეა). ჰომეოპათ? როცა აანალ?ზებს ამ პროცესებს, ეძებს მთავარ პრეპარატს – ამ შემთხვევაშ? ეს APIS - ?ა, რომელ?ც მოხსნ?ს ზოგად მ?დრეკ?ლებას შეშუპებებ?სკენ. ასეთ პრეპარატებს SULPHUR, APIS - ჰომეოპათ?აშ? კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატებ? ეწოდება. კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ? მოქმედებს ორგან?ზმზე ღრმად, ხანგრძლ?ვად, გადააწყობს რა ადამ?ან?ს ბ?ოქ?მ?ურ-?მუნურ-ენდოკრ?ნულ ს?სტემას და შეასწორებს ყველა ?მ დარღვევას, რომლ?ს ნ?ადაგზე განვ?თარდება ესა თუ ?ს დაავადება. ამ?ტომ ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს დროს, ?მ?სათვ?ს რომ საბოლოოდ განვ?კურნოთ, აუც?ლებელ?ა კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა. ეს უნდა ?ყოს ერთ? პრეპარატ?, მაღალ პოტენც?აშ? და უნდა მ?ვ?ღოთ ?შვ?ათ? მ?ღებ?თ - წელ?წადშ? 1-2-3 – ჯერ. კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა შეუძლ?ა მხოლოდ კვალ?ფ?ც?ურ ექ?მ-ჰომეოპათს.

ჰომეოპათ?ა მკურნალობს უმც?რეს? დოზ?თ – დოზა ?მდენად მც?რეა, რომ გამხსნელშ? პრაქტ?კულად არ რჩება საწყ?ს? ნ?ვთ?ერებ?ს მატერ?ალურ? დოზა, მაგრამ გამხსნელ? თავ?ს? მოლეკულურ? სტრუქტურ?თ ?ნარჩუნებს ?ნფორმაც?ას ამ ნ?ვთ?ერებ?ს შესახებ. ეს ?ნფორმაც?ა კ? ორგან?ზმს გადაეცემა სპეც?ალურ? მოლეკულურ? რეცეპტორებ?თ. გამოდ?ს, რომ ჰომეოპათ?ურ? წამალ? მოქმედებს ?ნფორმაც??ს სახ?თ - გასცემს რა ბრძანებას ადამ?ან?ს ორგან?ზმზე. ეს ბრძანება კ? ადამ?ანშ? ?წვევს ?მუნურ?-ენდოკრ?ნულ-ბ?ოქ?მ?ურ? ძალებ?ს მობ?ლ?ზაც?ას. სწორედ ეს პასუხ? განაპ?რობებს ჰომეოპათ?ურ? განკურნებ?ს მექან?ზმს.
მაგრამ ახლა პრობლემას სხვა თვალ?თ შევხედოთ: რა შე?ძლება მოჰყვეს ჰომეოპათ?ურ? წამლებ?ს დ?დ? რაოდენობ?თ, და ხშ?რად უზომოდ ხმარებას? რამდენ? წამალ? შე?ძლება ?ყოს გაერთ?ანებულ? ერთ ჰომეოპათ?ურ რეცეპტშ??
როგორც უკვე აღვნ?შნეთ, ჰომეოპათ?ურ? წამალ? ტოქს?ურ? თვალსაზრ?ს?თ აბსოლუტურად უვნებელ?ა, მაგრამ სამუელ ჰანემან? უკვე მაშ?ნ – ორას? წლ?ს წ?ნ გვაფრთხ?ლებდა – არ ?ხმაროთ ჰომეოპათ?ურ? წამლებ? დ?დ? რაოდენობ?თ და დ?დხანს. რატომ? როგორც უკვე აღვნ?შნეთ, ჰომეოპათ?ურ? წამალ? ორგან?ზმშ? ?წვევს პასუხს – ეს პასუხ? წარმოადგენს ?მუნურ?, ენდოკრ?ნულ? და სხვა ს?სტემებ?ს ერთობლ?ვ მობ?ლ?ზებულ და კოორდ?ნ?რებულ მოქმედებას, რომელ?ც გადააწყობს რა მთელს ორგან?ზმს, ებრძვ?ს დაავადებას. ერთ? წამალ? ?წვევს ერთ პასუხს, ორ?-ორს, ხუთ? კ? ხუთ პასუხს. მაგრამ რა ხდება ორგან?ზმშ?, როცა ჰომეოპათ?ურ რეცეპტშ? გაერთ?ანებულ?ა ათ?, ოც?, ზოგჯერ ორმოც? პრეპარატ?? - ორგან?ზმ? პასუხობს ორმოც? პასუხ?თ. მაგრამ თუ ორგან?ზმ?ს ?მუნ?ტეტ? დაუძლურებულ?ა? თუ პაც?ენტ? მოხუც?ა ან პატარა ბავშვ?ა? პასუხ? მარტ?ვ?ა: თავ?დან, საწყ?ს ეტაპზე, 1-2 თვ?ს მანძ?ლზე, რამდენ?მე პრეპარატ?ს ერთდროულ? ხმარება, დ?ახ, ?წვევს ორგან?ზმ?ს ძალებ?ს მობ?ლ?ზაც?ას, მერე კ? წამლებ?ს დ?დხანს ხმარებ?სას ხდება ელემენტარულად ორგან?ზმ?ს "გამოფ?ტვა". ორგან?ზმ? ვეღარ პასუხობს ჰომეოპათ?ურ წამლებს და ეფექტურობა პრაქტ?კულად ნულს უტოლდება. ამ?ტომ აუც?ლებელ?ა ჰომეოპათ?ურ? კომპლექსებ?ს მხოლოდ მც?რე ხნ?თ, მაქს?მუმ 1 თვე ხმარება, თანაც დაბალ? განზავებებ?თ, რომლებ?ც ხანმოკლედ მოქმედებენ; შემდგომშ? აუც?ლებელ?ა წამლებ?ს შეწყვეტა და ?ნტერვალ?ს გაკეთება, ან კონსტ?ტუც?ურ – ერთ პრეპარატზე გადასვლა. სხვაგვარად სასურველ შედეგს ვერ მ?ვაღწევთ. ბოლო წლებშ? შემოვ?და ე.წ. "მოდა" ჰომეოპათ?ურ კომპლექსებზე, რაც კლას?კურ? ჰომეოპათებ?ს სამართლ?ან აღშფოთებას ?წვევს. კომპლექსებ?ს ხმარება რაღაც გარკვეულ? ს?მპტომებ?ს მოსახსნელად გამართლებულ?ა, მაგრამ ?ს?ნ? არ წარმოადგენენ ძ?რ?თად სამკურნალო საშუალებებს, ?ს?ნ? თქვენ ბოლომდე ვერ განკურნავენ. დაავადება არ ?წყება გუშ?ნ ან თუნდაც 1 თვ?ს წ?ნ. მთელ? თქვენ? ცხოვრება ერთ? დაავადებაა, ?გ? ერთ? გარკვეულ? ლოგ?კ?თ მ?მდ?ნარეობს, რომელ?ც პრაქტ?კულად ჩვ?ლობ?დან, ზოგჯერ კ? მუცლად ყოფნ?ს პერ?ოდ?დან ?წყება. ?მ?სათვ?ს რომ მთლ?ანობაშ? გავაანალ?ზოთ, თუ რა ხდება თქვენს ორგან?ზმშ? და სასურველ შედეგს მ?ვაღწ?ოთ, უნდა დავ?წყოთ ჩ?ვ?ლებ?თ, რომელ?ც თქვენ წლამდე ასაკშ? გქონდათ.
დღესდღეობ?თ მთელს მსოფლ?ოშ? არ?ან მაღალკვალ?ფ?ც?ურ? ექ?მ-ჰომეოპათებ?. ?მ?სათვ?ს რომ ექ?მ? ჰომეოპათად ჩამოყალ?ბდეს, მან კარგად უნდა ?ცოდეს ადამ?ან?ს ანატომ?ა და ფ?ზ?ოლოგ?ა, გავლ?ლ? უნდა ჰქონდეს ზოგად? თერაპ??ს, ფარმაკოლოგ??ს, პედ?ატრ??ს, ქ?რურგ??ს სრულ? კურს? და კარგად უნდა ?ცნობდეს მედ?ც?ნ?ს თ?თქმ?ს ყველა დარგს. ჰომეოპათ? ეს არ?ს - გ?ნეკოლოგ?, ენდოკრ?ნოლოგ?, თერაპევტ?, პედ?ატრ?ც და ალერგოლოგ?ც ერთდროულად, ვ?ნა?დან ჰომეოპათ? მკურნალობს ორგან?ზმ?ს არა ერთ ს?სტემას, არამედ ორგან?ზმს მთლ?ანობაშ? და მას ზოგად? წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს სხეულ?ს ყველა ორგანოზე და ს?სტემაზე. ჰომეოპათ? - ეს “უნ?ვერსალურ?” ექ?მ?ა.
ჰომეოპათ?ა შე?ქმნა 200 წლ?ს წ?ნ და ?გ? ამ ორას? წლ?ს მანძ?ლზე თანდათანობ?თ ვ?თარდებოდა. ჰანემან?ს მ?ერ ჩამოყალ?ბებულ? კანონებ?ს ჭეშმარ?ტებაშ? თანამედროვე ჰომეოპათებ? სულ უფრო და უფრო რწმუნდებ?ან. ჰანემანმა აღმოაჩ?ნა და ჩამოაყალ?ბა მედ?ც?ნ?ს ზოგად? კანონებ?, რომელ?ც დასტურდება თანამედროვე ფ?ზ?კ?ს და ქ?მ??ს ბოლო წლებ?ს აღმოჩენებ?თ. ეს ზოგად? ტ?პ?ს კანონებ? საერთოა მთლ?ანად მედ?ც?ნ?სათვ?ს, ბ?ოლოგ??სთვ?ს, ფ?ზ?კ?სათვ?ს და ასევე ზოგადად საზოგადოებ?სთვ?ს. მაგ, ჰანემანმა აღმოაჩ?ნა წამლ?ს მოქმედებ?ს ორ?, ერთმანეთ?ს საპ?რ?სპ?რო მოქმედება. მაგ, თუ ყავა სასმელ?ს სახ?თ აღმგზნებ?ა, ეს ნ?შნავს, რომ ?გ?ვე ყავა ჰომეოპათ?ურ დოზაშ? დამამშვ?დებლად მოქმედებს. ჰომეოპათ?ურ? Coffea (ყავა) კ? ?ნ?შნება აღგზნებ?ს და უძ?ლობ?ს დროს. ე.?. ყველა წამალს აქვს ორ? ერთმანეთ?ს საპ?რ?სპ?რო პოლუს?, განსხვავება მხოლოდ დოზაშ?ა. ამ კანონს ფ?ლოსოფ?აშ?  "პოლარობ?ს" პრ?ნც?პ? ჰქვ?ა და ?გ? მთელს სამყაროზე ვრცელდება. შავ? – თეთრ?, დღე - ღამე, კარგ? - ცუდ?, მაღალ? – დაბალ?, ანაბოლ?ზმ? – კატაბოლ?ზმ?, და ა.შ. გამოდ?ს, რომ ჰომეოპათ?ა მედ?ც?ნაც არ?ს და ფ?ლოსოფ?აც. თანამედროვე ჰომეოპათებ? აგრძელებენ ძ?ებას ამ მ?მართულებ?თ და ?ქმნება ახალ-ახალ? მ?მდ?ნარეობებ?, სკოლებ?. ?ნდოელმა ჰომეოპათებმა ?პოვეს ბევრ? საერთო ?ნდურ სამედ?ც?ნო ფ?ლოსოფ?ურ წყაროებსა ( ა?ურვედა ) და ჰომეოპათ??ს კანონებს შორ?ს, ჩვენ შევადარეთ რა ჰომეოპათ?ა ძველ ქართულ წყაროებს, აღმოვაჩ?ნეთ რომ კარაბად?ნებშ? და ჰომეოპათ?აშ? პრაქტ?კულად ერთ? და ?გ?ვე ზოგად სამედ?ც?ნო კანონებ?ა აღწერ?ლ?, ოღონდ ?ს?ნ? განსხვავებულ? ენ?თაა გადმოცემულ?. დღესდღეობ?თ ჰომეოპათ??ს მრავალ? სკოლა არსებობს. კლას?კურ? ჰომეოპათ?ა მ?ჰყვება ?მ ძ?რ?თად პრ?ნც?პებს, რომელ?ც შექმნა ჰანემანმა და რომელ?ც ძ?რ?თადად მონოთერაპ?ას (ერთ? პრეპარატ?თ მკურნალობას) ეფუძნება. კლას?კურ? ჰომეოპათ?ა ძალ?ან შრომატევად?ა და ?თხოვს ექ?მ-ჰომეოპათ?სგან 2000-მდე პრეპარატ?ს სრულყოფ?ლ ცოდნას, მაღალ კვალ?ფ?კაც?ას და საჭ?რო ერთ? კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ს სწორად შერჩევას. ექ?მებ?ს უმრავლესობა ?რჩევს უფრო ?ოლ გზას – "კომპლექსურ ჰომეოპათ?ას" – რამდენ?მე პრეპარატ?ს ერთდროულად გამოყენებას და მას ცალკეულ? დაავადებებ?ს დროს ?ყენებენ. შედეგ? ასეთ? მკურნალობ?სა მა?ნც დროებ?თ? ?ქნება – ასეთ? პრეპარატ? დროებ?თ მოგ?ხსნ?თ ამა თუ ?მ ჩ?ვ?ლს, მაგრამ ბოლომდე არ განგკურნავთ, ვ?ნა?დან ასეთ? მკურნალობ?ს დროს არ ?ყო გათვალ?სწ?ნებულ? თქვენ? ორგან?ზმ?ს ?ნდ?ვ?დუალურ? თავ?სებურებებ?. გრ?პ?ს ეპ?დემ??ს დროს თქვენ თავ?სუფლად შეგ?ძლ?ათ ?ხმაროთ ჰომეოპათ?ურ? კომპლექს? - ანტ?გრ?პ?ნ?, მაგრამ თუ გრ?პ? ძალ?ან ხშ?რად გემართებათ ეს უკვე ?მას ნ?შნავს, რომ თქვენ აუც?ლებლად კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ? და ჰომეოპათ?ს კვალ?ფ?ც?ურ? გახმარება გჭ?რდებათ, რომელ?ც თქვენს ?მუნურ ს?სტემას "წესრ?გშ? მო?ყვანს".
ზემოთქმულ?დან გამომდ?ნარე, ჩვენ? სტატ??ს მ?ზან?ა დაგეხმაროთ თქვენ გაერკვო?თ, როდ?ს გჭ?რდებათ კომპლექსურ? პრეპარატ?, რომელ?ც აფთ?აქშ? მზა სახ?თ ?ყ?დება და როდ?ს გჭ?რდებათ ექ?მ? - ჰომეოპათ?. კომპლექსურ? პრეპარატ? მოგ?ხსნ?თ ამა თუ ?მ კონკრეტულ ჩ?ვ?ლს, მაგრამ ჰომეოპათ? შეგ?რჩევთ თქვენ კონსტ?ტუც?ურ პრეპარატს ?ნდ?ვ?დუალურად და მოხსნ?ს ორგან?ზმშ? "ხშ?რად ავადობსკენ მ?დრეკ?ლებას", "დაჩ?რქებ?საკენ მ?დრეკ?ლებას", "წყლულებ?საკენ მ?დრეკ?ლებას", ე.?. ?მოქმედებს თქვენს ორგან?ზმზე მთლ?ანობაშ?. თუ თქვენს მ?ერ აფთ?აქშ? შეძენ?ლ? ამორჩეულ? პრეპარატ? არ ?ძლევა სასურველ შედეგს, ეს ნ?შნავს, რომ წამალ? ზუსტად არაა შერჩეულ? და თქვენ ექ?მ-ჰომეოპათს უნდა მ?მართოთ.


1 2 3 4
უკან     შემდეგი

სტატისტიკა

რეკლამა

 • გამოკითხვა

  1. მკურნალობ?ს რომელ მ?მართულებას ან?ჭებთ უპ?რატესობას?

  ქ?რურგ?ა
  ფარმაკოთერაპ?ა
  ხალხურ? მედ?ც?ნა და ფ?ტოთერაპ?ა
  ჰომეოპათ?ა

საიტის მეგობრები