Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/curamedi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 156 სიახლეები იანვარი 2011 წელი » www.curamediana.ge

 • სახელი:
 • პაროლი:

Homeophathy and Georgien Traditional Medicine » სიახლეები იანვარი 2011 წელი
ავტორი: tornike 11-01-2011, 17:24
მწვავე რესპ?რატორულ-ვ?რუსულ? ?ნფექც?ებ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ 

მწვავე რესპ?რატორულ-ვ?რუსულ? ?ნფექც?ებ? (ეს არ?ს გრ?პ?ს, პარაგრ?პ?ს, ადენოვ?რუსულ? და სხვა ეტ?ოლოგ??ს ვ?რუსულ? ?ნფექც?ებ?) საკმაოდ ხშ?რ მოვლენას წარმოადგენს ჩვენს ყოველდღ?ურ ცხოვრებაშ?. ეკოლოგ?ურ? თუ სოც?ალურო პრობლემებ?ს გამო ბოლო წლებშ? შე?მჩნევა მოსახლეობ?ს ?მუნურ? ს?სტემ?ს მას?ურად შესუსტებ?ს მოვლენებ?, რ?ს გამოც გრ?პოზულმა ?ნფექც?ებმა განსაკუთრებ?თ შეუპოვარ? ხას?ათ? მ??ღო. ამ?ტომ ექ?მებ?ს უმრავლესობა ეძებს ?მუნურ? ს?სტემ?ს მასტ?მულ?რებელ ახალ საშუალებებს. ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ? კ? სწორედ ამ მ?მართულებ?თ ზემოქმედებს ორგან?ზმზე. ჰომეოპათ?ურ წამლებშ? არა გვაქვს ნ?ვთ?ერებ?ს მატერ?ალურ? დოზა და ამ?ტომ ეს პრეპარატებ? უშუალოდ მომაკვდ?ნებლად არ მოქმედებს დაავადებ?ს გამომწვევ ვ?რუსზე. სამაგ?ეროდ, ჰომეოპათ?ურ? წამლებ? ააქტ?ურებენ ორგან?ზმ?ს ?მუნურ? ს?სტემ?ს საჭ?რო რგოლს და ამ?ს შედეგად ორგან?ზმ? თვ?თონ ებრძვ?ს ამა თუ ?მ დაავადებას. მწვავე რესპ?რატორულ-ვ?რუსულ? ?ნფექც?ებ?ს სამკურნალოდ ჰომეოპათ?აშ? მრავლადაა მოწოდებულ? პრეპარატებ?. გაგაცნობთ ყველაზე ხშ?რად ხმარებად წამლებს. გრ?პოზულ? ?ნფექც?ებ?ს ზოგად? ნ?შნებ? ყველასათვ?ს ცნობ?ლ?ა, მაგრამ ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა ხდება დეტალურ? ს?მპტომებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ.
Belladonna - ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატ?ა ჰომეოპათ?აშ?, განსაკუთრებ?თ ბავშვებშ?. ?გ? ატარებს "ანთებ?ს" ყველა ნ?შანს – ს?წ?თლე, პულსაც??ს შეგრძნება ან მფეთქავ? ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლ?, ცხელება. ამ?ტომ Belladonna შეგ?ძლ?ათ ?ხმაროთ ყველგან, სადაც არ?ს ს?წ?თლე, პულს?რებად? ტკ?ვ?ლ? და ცხელება. სახე და ხახ?ს ლორწოვან? გარსებ? ღ?ა წ?თელ? ფერ?საა (ალ?სფერ?ა), კან? შეხებ?სას ცხელ? და ამავე დროს ოფლ?ან?ა, თვალებ? ჩაწ?თლებულ?, შე?ძლება ?ყოს გუგებ?ს გაფართოება, პ?რ? მშრალ?ა, ენა წ?თელ?, მაღალ? ტემპერატურ?ს დროს შე?ძლება ?ყოს ბოდვა. პაც?ენტს აწუხებს წყურვ?ლ? - ?თხოვს ც?ვ წყალს და სვამს ყლუპობ?თ. მ?უხედავად მაღალ? ს?ცხ?სა პაც?ენტ? არ ცდ?ლობს საბნ?ს გადახდას, პ?რ?ქ?თ ?გ? ლოგ?ნშ? ?ფუთება.
Belladonna - გამო?ყენება გრ?პოზულ? ?ნფექც?ებ?სას, ს?ცხ?სას, ანგ?ნას დასაწყ?ს?სას, როცა ხახ?ს ლორწოვან? გარსებ? და ნუშურა ჯ?რკვლებ? ღ?ა წ?თელ? ფერ?საა, ოდნავ შეშუპებულ?ც და მტკ?ვნეულ?. ტკ?ვ?ლ? ძლ?ერდება ც?ვ? სასმელ?ს მ?ღებ?სას, ლაპარაკ?სას, ყლაპვ?სას. 
Aconit – გამო?ყენება ძ?რ?თადად მაღალ? ს?ცხ?ს დროს, როცა დაავადება ?წყება უეცრად, ძლ?ერ მწვავედ. ?გ? ეფექტურ?ა დაავადებ?ს დასაწყ?სშ?, როცა პაც?ენტს აწუხებს ძლ?ერ? პულს?რებად? თავ?ს ტკ?ვ?ლ?, ძლ?ერ? ს?მხურვალე, სახ?ს ს?წ?თლე მხოლოდ მწოლ?არე მდგომარეობაშ?. სახე ამ დროს "მშრალ?ა”, განსხვავებ?თ Belladonna – ს ს?ცხ?სგან, რომლ?სთვ?საც დამახას?ათებელ?ა ე.წ. "ოფლ?ან? ს?ცხე”. ზემოთჩამოთვლ?ლ ს?მპტომებს თან ახლავს პაც?ენტ?ს მოუსვენრობა, შ?შ?, აფორ?აქება. 
Bryonia – ასევე ლორწოვან? გარსებ?ს ანთებ?ს სამკურნალო უნ?ვერსალურ? პრეპარატ?ა. ?გ? ეფექტურ?ა დაავადებ?ს დასაწყ?სშ? როცა ლორწოვან გარსებზე გვაქვს ს?მშრალე, რ?ს გამოც Bryonia - ს "მშრალ? ლორწოვან?ს", "კატარ?ს" პრეპარატს ეძახ?ან.Bryonia – ეფექტურ?ა ხველ?ს დასაწყ?ს?სას, როცა ხველა არ?ს მშრალ?, ერთეულ? ან შეტევ?თ? ხას?ათ?ს. პაც?ენტს აწუხებს "ღ?ტ?ნ?ს შეგრძნება" ს?მშრალე ყელშ?, განსაკუთრებ?თ კარგ? პრეპარატ?ა მშრალ? პლევრ?ტ?ს დროს. ჩვენ გვქონ?ა შემთხვევებ?, როცა Bryonia – მ მოხსნა მშრალ? პლევრ?ტ?თ გამოწვეულ? ტკ?ვ?ლებ? ბეჭშ? სულ რამოდენ?მე საათშ?. Bryonia - ს "მშრალ? ლორწოვნ?ს", "კატარ?ს" პრეპარატს ეძახ?ან.
Bryonia – ს ტ?პ?ს გრ?პოზულ? ?ნფექც?ებ? ყოველთვ?ს ხას?ათდება ძლ?ერ? მფეთქავ? ხას?ათ?ს თავ?ს ტკ?ვ?ლებ?თ, რომელ?ც ლოკალ?ზდება ძ?რ?თადად შუბლ?ს არეშ? და რომელსაც ამც?რებს ძლ?ერ? ზეწოლა ამ მ?დამოშ?. (მაგ: თავ?ს წაკვრა მწ?დროდ). Bryonia – ს ტ?პ?ს პაც?ენტ? ძლ?ერ მოუსვენარ?ა, ?გ? ერთ ადგ?ლას ვერ ჩერდება, მ?უხედავად ?მ?სა, რომ მოძრაობა მას ტკ?ვ?ლს უძლ?ერებს.გუნება – განწყობა დათრგუნულ? აქვთ, ძლ?ერ გან?ცდ?ან თავ?ს ავადმყოფობას, ?ხსენებენ უამრავ პრობლემას და განუწყვეტლ?ვ ლაპარაკობენ მათზე, ხდებ?ან კაპრ?ზულებ? და ყველაფერ? აღ?ზ?ანებთ. 
Fe  phosphoricum – ასევე ანთებ?თ? სტად??ს პრეპარატ?ა, ოღონდ ჩ?ვ?ლებ? ?სეთ? მკვეთრ? და გამოხატულ? არაა, როგორც Belladonna – ს დროს. დაავადება ნელ-ნელა ?წყება, ტკ?ვ?ლ?ც ?მდენად არაა გამოხატულ?. Fe  phosphoricum  უფრო ეფექტურ?ა დაავადებ?ს ადრეულ სტად?ებზე. ?გ? გამო?ყენება სურდოს ყველა ფორმ?ს დროს, შედარებ?თ დაბალ ს?ცხეზე, ცხვ?რ?დან ს?სხლდენებ?სას, ყურ?ს ანთებ?სას. მ?ს? ხმარება შე?ძლება პროფ?ლაქტ?კურადაც ევსტახ?ს მ?ლზე ანთებ?ს გადასვლ?ს თავ?დან აც?ლებ?ს მ?ზნ?თ. (ევსტახ??ტ?ს პროფ?ლაქტ?კ?სათვ?ს).
Gelzemium - ამ პრეპარატ?სთვ?ს დამახას?ათებელ?ა გრ?პ?ს თანდათანობ?თ? დაწყება, რასაც თან ახლავს ძლ?ერ? ს?სუსტე, ძ?ლ?ანობა და გაბრუება. თვალებ? ?მდენადაა დამძ?მებულ?, რომ თ?თქოს თავ?ს?თ ?ხუჭება, ?თხოვს მარტო ყოფნას და არ ს?ამოვნებს, როცა აწუხებენ. შესამჩნევ?ა თავ?ს არეშ? ს?სხლ?ს მ?წოლა, სახე ამ დროს მოლურჯო-მოწ?თალო ფერ?საა, თავ? ძლ?ერ დამძ?მებულ?ა. მ?უხედავად ს?ცხ?სა, პაც?ენტს აწუხებს ს?ც?ვ?ს და ჟრჟოლვ?ს შეგრძნება ზურგშ?, კანკალ?. პ?რ? და ტუჩებზე ს?მშრალეა. თავ?ს ტკ?ვ?ლ? ლოკალ?ზდება კეფ?ს არეშ? და ჩად?ს კ?სრ?სკენ. ტკ?ვ?ლ? მფეთქავ? ან მუდმ?ვ? ხას?ათ?საა და ძლ?ერ? ?ნტენს?ვობ?თ გამო?რჩევა. დამახას?ათებელ?ა ?ს, რომ თავ?ს ტკ?ვ?ლ? მც?რდება შარდვ?ს შემდეგ. 
Eupatorium Perfoliatum – ვ?ყენებთ მაშ?ნ, როცა კლ?ნ?კაშ? წამყვან?ა ძლ?ერ? მტეხავ? ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლებ? მთელს ტანშ? – კ?დურებშ?, ზურგშ?, ყველაზე მეტად კ? მუხლებშ?. დაავადება ?წყება უეცრად და სწრაფად. ამ პრეპარატ?სთვ?ს დამახას?ათებელ?ა ?ს, რომ მ?უხედავად გრ?პ?სა ავადმყოფ? არ ოფლ?ანდება. პაც?ენტ? კვნეს?ს, ვერ ჩერდება ლოგ?ნშ?, განუწყვეტლ?ვ წუწუნებს. სახე ღ?ა წ?თელ? ფერ?საა, კან? მშრალ?, ტუჩებ? ფერმკთალ?, ენაზე აქვთ სქელ? თეთრ? ფერ?ს ნადებ?. ავადმყოფს აწუხებს ს?ც?ვ?ს შეგრძნება. თავ?ს ტკ?ვ?ლებ? ასევე ძლ?ერ?ა და ლოკალ?ზდება ?მ მხარეს, რა მხარესაც წევს პაც?ენტ?.გრ?პ?ს პ?რველ ნ?შნებზე შე?ძლება ამ წამლებ?დან ?ნდ?ვ?დუალურად შერჩეულ? მ?ღება ყოველ 1/2-სთ-შ? (ს?მძ?მ?ს მ?ხედვ?თ, რაც უფრო ძლ?ერ? ნ?შნებ?ა გრ?პ?ს, მ?თ უფრო ხშ?რად მ??ღება. დასაშვებ?ა ყოველ 10-15 წთ-შ?ც გრ?პ?ს დაწყებ?სას (პ?რველ 24-72 სთ-?ს განმავლობაშ?). გამონაკლ?სს წარმოადგენენ ორსულებ?, რომლებ?სთვ?საც ასეთ? ხშ?რ? მ?ღება რეკომენდ?რებულ? არ არ?ს. ორსულს შეუძლ?ა მ??ღოს 4-5 ბურთულა დღეშ?.

ავტორი: tornike 11-01-2011, 17:28

ჰომეოპათ?ურ? წამლ?ს შერჩევა ხველ?ს ხას?ათ?ს მ?ხედ?თ:

 

ხველა წარმოადგენს რეფლექტორულ აქტს, რომელ?ც მ?მართულ?ა სასუნთქ? გზებ?დან უცხო აგენტ?ს (მ?კრობ?ს, მტვრ?ს ნაწ?ლაკ?ს, უცხო სხეულ?ს)  მოც?ლებ?სკენ და ხშ?რად ორგან?ზმშ? სასუნთქ? გზებ?ს პათოლოგ?აზე მ?უთ?თებს. გამონაკლ?ს?ა, როცა ხველა გამოწვეულ?ა ბრონქებზე ან ტრაქეაზე გარედან რა?მე ს?მს?ვნურ? ქსოვ?ლ?ს ან ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს ზეწოლ?თ. სასუნთქ გზებშ? ანთება თ?თქმ?ს ყოველთვ?ს ?წყება ხველებ?თ. კლ?ნ?კურ? დ?აგნოსტ?რება ხდება ანთებ?ს ლოკალ?ზაც??ს მ?ხედვ?თ: თუ ანთება ხორხშ?ა -  ანთებას ეწოდება ლარ?ნგ?ტ? და ვლ?ნდება ძლ?ერ? სპაზმურ? ხველ?თ და ხმ?ს ჩახლეჩ?თ (ხორხშ? მდებარეობს ხმ?ს ?ოგებ?), ბრონქებ?ს  დონეზე განვ?თარებულ ანთებას ბრონქ?ტ? ეწოდება, ალვეოლებ?ს დონეზე განვ?თარებულ ანთებას კ? -  პნევმონ?ა (ფ?ლტვებ?ს ანთება) ეწოდება.

ხველა შე?ძლება ?ყოს მშრალ? (ლორწოვან?ს კატარ?ს გამო) ან ნახველ?ან? (ლორწოვან გარსზე ექსუდატ?ს დაგროვებ?ს გამო). ხას?ათ?ს მ?ხედვ?თ შე?ძლება ?ყოს – მყეფავ? (ხორხ?ს ანთებ?ს გამო - ლარ?ნგ?ტ?, კრუპ?ს ს?ნდრომ?) ან მსტვენავ? (ბრონქებ?ს სპაზმ?ს გამო).

ხველა ორგან?ზმ?ს თავდაცვ?თ? რეაქც?აა, ხველ?ს დროს ორგან?ზმ? ცდ?ლობს გაანთავ?სუფლოს თავ?ს? სასუნთქ? გზებ? ანთებ?ს გამომწვევ? მ?კროორგან?ზმ?სგან ნახველთან ერთად, ამ?ტომ ყოველთვ?ს არ არ?ს სწორ? ხველ?ს დათრგუნვა სხვადასხვა ქ?მ?ურ? პრეპარატებ?თ (მაგ. ბრომგექს?ნ?, ლ?ბექს?ნ?), ჩვენ არაერთგზ?ს შევხვედრ?ვართ ს?ტუაც?ებს, როდესაც ხანდაზმულ? ასაკ?ს ან მწეველ?ს ბრონქებშ? აუსკულტაც??ს სხვადასხვა სახ?ს ხ?ხ?ნ? მოგვ?სმენ?ა და ხველა კ? ასეთ პაც?ენტს ერთეულ? სახ?თ აქვს. ასეთ შემთხვევაშ? დათრგუნულ?ა სასუნთქ? გზებ?ს ეპ?თელ?ს ევაკუატორულ? (გამოდევნ?ს) ფუნქც?ა და დაგროვებულ? ნახველ? ვერ ამოდ?ს ზევ?თ, რჩება ბრონქებშ? და ხშ?რად ანთებ?ს (და?ნფ?ც?რებ?ს) მ?ზეზ? ხდება. ასეთ დროს, პ?რ?ქ?თ უნდა გავააქტ?უროთ ხველა. სასუნთქ? გზებ?ს ადგ?ლობრ?ვ? ?მუნ?ტეტ?ს დათრგუნვ?ს პრობლემას ექ?მებ? და განსაკუთებ?თ პედ?ატრებ? ყოველ ფეხ?ს ნაბ?ჯზე აწყდებ?ან (ანტ?ბ?ოტ?კებ?ს  ჭარბად ხმარებ?ს გამო).

ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს მეთოდ? ასეთ შემთხვევებშ? კლას?კურ მედ?ც?ნასთან შედარებ?თ უფრო  რაც?ონალურ?ა, ვ?ნა?დან პრეპარატ?ს შერჩევა ხდება დ?აგნოზ?ს მ?უხედავად მხოლოდ ხველ?ს ხას?ათ?ს მ?ხედვ?თ (?ქნება ბრონქ?ტ?, კრუპ? თუ ანთება), თანაც ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ? არასოდეს თრგუნავენ სასუნთქ? გზებ?ს ადგ?ლობრ?ვ ?მუნ?ტეტს, არ ზემოქმედებენ დამთრგუნველად გამომწვევზე, პ?რ?ქ?თ, ?ს?ნ? ააქტ?ურებს ორგან?ზმ?ს ?მუნურ ძალებს, აჯ?რჯვებენ ნახველს, აუმჯობესებენ ნახველ?ს ევაკუაც?ას და ასეთ? გზ?თ ზრდ?ან ორგან?ზმ?ს წ?ნაამღდეგუნარ?ანობას.

ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა ხდება ხველ?ს ხას?ათ?ს მ?ხედვ?თ. ეს უფრო გასაგებ? რომ გახდეს, წარმოგ?დგენთ რამოდენ?მე მაგალ?თს: თუ არ?ს მშრალ? ხველა, ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Rumex , Drosera , Sticta, Alumina.   


ავტორი: tornike 11-01-2011, 17:55

 

ვ?რუსულ? ჰეპატ?ტებ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ

 

"ჰეპატ?ტ?" - ს?ტყვას?ტყვ?თ "ღვ?ძლ?ს ანთებას" ნ?შნავს და უმეტეს შემთხვევაშ? მ?ს? გამომწვევ?  მ?ზეზ? ვ?რუსულ? ?ნფექც?აა. თუმცა ჰეპატ?ტ? შე?ძლება არა?ნფექც?ურ? წარმოშობ?საც შეგვხვდეს. მაგ: ალკოჰოლურ?, ტოქს?კურ? (შხამ?ან? ნ?ვთ?ერებებ?ს) გავლენ?თ გამოწვეულ? ჰეპატ?ტ?. ღვ?ძლ?ს ?ნფექც?ურ? დაზ?ანებ?დან არჩევენ ჰეპატ?ტ?ს რამდენ?მე ფორმას – A, B, C- ჰეპატ?ტ?. ბოლო წლებშ?  ლ?ტერატურაშ? გაჩნდა ?ნფორმაც?ა ჰეპატ?ტ?ს ახალ? ფორმებ?ს – G, D,  E, F -  ჰეპატ?ტებ?ს  შესახებაც.

A-ჰეპატ?ტ? – გადად?ს დაბ?ნძურებულ? ხელებ?თ და შედარებ?თ ადვ?ლად გადა?ტანება (მძ?მე ფორმებ?ს გარდა). მ?ს? და?ნფ?ც?რებ?ს პროცენტ? საქართველოშ? საკმაოდ მაღალ?ა, განსაკუთრებ?თ სკოლ?ს ასაკ?ს ბავშვებშ?.

B-ჰეპატ?ტ? – გადად?ს "ს?სხლ?თ", დაბ?ნძურებულ? შპრ?ცებ?ს ხმარებ?სას, სამედ?ც?ნო მან?პულაც?ებ?სას, როცა შეხება აქვთ ს?სხლთან. და?ნფ?ც?რება ხდება ნარკომანებშ? საერთო შპრ?ც?ს გამოყენებ?სას ან ე.წ. "ს?სხლზე გაკეთებულ'' ნარკოტ?კ?ს მოხმარებ?სას. B ჰეპატ?ტ? მ?მდ?ნარეობ?ს მეტ? ს?მძ?მ?თ გამო?რჩევა, ხშ?რად ხდება მ?ს? გადასვლა ქრონ?კულ ფორმებშ? და გარკვეულ? დრო?ს შემდეგ შე?ძლება ღვ?ძლ?ს შეუქცევად? დაზ?ანება გამო?წვ?ოს (ღვ?ძლ?ს ც?როზ?).

ბოლო წლებშ? მსოფლ?ოს ჰეპატოლოგთა განსაკუთრებულ ყურადღებას ?ქცევს - C -ჰეპატ?ტ?, რომელ?ც აღ?არებულ?ა, როგორც ყველაზე "ვერაგ?" ჰეპატ?ტ?. ხშ?რად ?გ? თ?თქოსდა "მსუბუქად" უს?ყვ?თლოდ მ?მდ?ნარეობს, ?სე რომ პაც?ენტმა შე?ძლება ვერც კ? შეამჩნ?ოს დაავადება. სამაგ?ეროდ, C-ჰეპატ?ტ? საკმაოდ მძ?მე შედეგებს სტოვებს მომავალშ?. დაავადებულთა საკმაოდ დ?დ პროცენტს მოგვ?ანებ?თ ღვ?ძლ?ს ც?როზ? უვ?თარდებათ. რაც შეეხება ჰეპატ?ტ?ს ახალაღმოჩენ?ლ G, E, F – ფორმებს, ეს ფორმებ? დღეს კვლევ?ს საგან?ა და მათ? გადაცემ?ს გზებ?, მ?მდ?ნარეობა, პროგნოზ?,  ჯერჯერობ?თ ბოლომდე გაურკვეველ?ა. საქართველოშ? უკვე არსებობს ლაბორატორ?ებ?, სადაც ხდება ყველა ამ ფორმ?ს ?დენტ?ფ?კაც?ა.

რა ხდება ჰეპატ?ტ?ს დროს ორგან?ზმშ??

ჰეპატ?ტ?სას დაავადებ?ს გამომწვევ? ვ?რუს? აზ?ანებს ღვ?ძლ?ს უჯრედებს. საერთოდ ღვ?ძლს ახას?ათებს უნ?ვერსალურ? მოკროარქ?ტექტონ?კა: ღვ?ძლ?ს უჯრედებ? წარმოდგენ?ლ?ა ექვსკუთხა მართკუთხედებ?ს სახ?თ. ამ ექვსკუთხედ?ს ცალ? გვერდებ? ს?მაღლეშ? ერთმანეთზე დაწყობ?თ ქმნ?ან სად?ნარებს. ღვ?ძლშ? ერთმანეთს გვერდ?გვერდ მდებარეობენ ს?სხლ?ს და ნაღვლ?ს სად?ნარებ?, ?სე რომ ფაქტ?ურად ამ სად?ნარებს საკუთარ? ცალკე გამოყოფ?ლ? კედელ? არ გააჩნ?ათ. როცა ჰეპატ?ტ?ს ვ?რუს? ღვ?ძლ?ს ასეთ მ?კროარქ?ტექტურას აზ?ანებს, ამ დროს სად?ნარებ?ს ?ზოლაც?ა ?რღვევა და ს?სხლ? და ნაღველ? ერთმანეთშ? ერევა, ე.?. ნაღველ? ხვდება ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს წრეშ?. "ნაღველ?ან? ს?სხლ?" ყველა ორგანოშ? აღწევს და ვ?ნა?დან, ნაღველ? ყვ?თელ? ფერ?საა, ყველა ორგანო ყვ?თელ ელფერს ?ძენს. პ?რველად ყვ?თლდება თვალ?ს სკლერებ?, შემდეგ კან? და ლორწოვან?. "ნაღვლ?ან? ს?სხლ?" ხვდება თ?რკმელებშ? და ?ქ გაფ?ლტვრ?სას გადად?ს შარდშ? (კლ?ნ?კურად შარდ? მუქდება, განავალ? თეთრდება). კლ?ნ?კურად ამ დროს ვლ?ნდება ზოგად? ?ნტოქს?კაც??ს ნ?შნებ? (ნაღველ? ტოქს?ურად მოქმედებს ტვ?ნზე, ქსოვ?ლებზე) - პაც?ენტს აწუხებს ს?სუსტე, უმადობა, ს?ცხე, გულ?სრევ?ს შეგრძნება. ღვ?ძლ? ზომებშ? დ?დდება, რაც "ს?მძ?მ?ს შეგრძნებ?თ" ვლ?ნდება მარჯვენა ფერდქვეშა მ?დამოშ?.

ჰეპატ?ტ?ს მძ?მე და საშუალო ფორმებ?ს მკურნალობა სტაც?ონარშ? ტარდება. პაც?ენტს ენ?შნება წოლ?თ? რეჟ?მ? და მკაცრ? დ?ეტა, ენ?შნება ვ?ტამ?ნებ?, ?ნტრავენურად ?ნტოქს?კაც??ს მოსახსნელად უსხამენ დეტოქს?კურ ხსნარებს. მაგრამ ჯერჯერობ?თ მედ?ც?ნაშ? არაა შექმნ?ლ? ვ?რუს?ს საწ?ნაამღდეგო ეფექტურ? საშუალება. განსაკუთრებ?თ დ?დ? შრომა ?ხარჯება მსოფლ?ოშ? C- ჰეპატ?ტ?ს საწ?ნაამღდეგო პრეპარატ?ს ძ?ებაშ?. დ?დ პრობლემას წარმოადგენს ჰეპატ?ტ?ს ქრონ?კულ? ფორმებ?ს მკურნალობაც. ამ?ტომ მედ?ც?ნაშ? ჰეპატ?ტ?ს მკურნალობა ჯერჯერობ?თ აქტუალურ პრობლემად რჩება.

ჰეპატ?ტ?ს საწ?ნაამღდეგო ბრძოლ?ს საქმეშ? ჰომეოპათ?ას დ?დ? წვლ?ლ?ს შეტანა შეუძლ?ა. ჰომეოპათ?აშ? მრავლადაა პრეპარატებ?, რომლებ?ც მნ?შვნელოვნად ამც?რებენ ?ნტოქს?კაც?ას, აუმჯობესებენ ავადმყოფ?ს ზოგად მდგომარეობას, ღვ?ძლ?ს ფუნქც?ურ მაჩვენებლებს და ?მუნურ ს?სტემას, რასაც წამყვან? მნ?შვნელობა ენ?ჭება ვ?რუს?ს ორგან?ზმ?დან ელ?მ?ნაც??ს პროცესშ?. ჩვენ მრავლად გვაქვს შემთხვევებ?, როცა ჰომეოპათ??ს დახმარებ?თ საგრძნობლად გავაუმჯობესეთ ზოგად? მდგომარეობა და გავუხანგრძლ?ვეთ ს?ცოცხლე თვ?თ ც?როზ?თ დაავადებულ პაც?ენტებსაც კ?. ჩვენს პრაქტ?კაშ? ყოფ?ლა ასეთ? კურ?ოზ?ც: მშობელმა მოგვმართა დახმარებ?სთვ?ს - ბავშვ? სკოლაშ? და?ნფ?ც?რდა "ბოტკ?ნ?ს დაავადებ?თ" და უცებ "გაყვ?თლდა”. ვ?ნა?დან ეს პარასკევს საღამოს მოხდა, პაც?ენტმა გადაწყვ?ტა სტაც?ონარ?სთვ?ს ორშაბათს დ?ლ?თ მ?ემართა და მანამდე ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ? მ?ეღო. ჩვენ დავუნ?შნეთ წოლ?თ? რეჟ?მ?, დ?ეტა და გავატანეთ ჰომეოპათ?ურ? საშუალება ?ნტოქს?კაც??ს მ?სახსნელად (ხშ?რ? მ?ღებ?თ). როცა პაც?ენტმა ორ? დღ?ს შემდეგ, ე.?. ორშაბათს მ?მართა სტაც?ონარს, ?გ? პრაქტ?კულად უკვე ჯანმრთელ? ?ყო: ჰომეოპათ?ურმა პრეპარატმა სწრაფად მოახდ?ნა დაავადებ?ს კუპ?რება, მალევე მოხსნა ?ნტოქს?კაც?ა და დაავადება ?ოლ ფორმებშ? განვ?თარდა. ამ?ს მსგავს? შემთხვევებ? ჩვენს პრაქტ?კაშ? მრავლადაა.

ჰეპატ?ტ?თ მკურნალობ?სას აუც?ლებელ?ა ე.წ. დრენაჟულ? (გამწმენდ?) პრეპარატებ?ს გამოყენება. დრენაჟულ?  ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ? აძლ?ერებენ ორგან?ზმ?დან ტოქს?ნებ?ს ბუნებრ?ვ? გზებ?თ (შარდ?თ და განავლ?თ) გამოდევნას, მნ?შვნელოვნად ამც?რებენ ორგან?ზმ?ს ?ნტოქს?კაც??ს ხარ?სხს. დრენაჟულ? პრეპარატებ?დან ჰომეოპათ?აშ? გამო?ყენება: Lycopodium, Carbo vegetabilis, Berberis, Taraxacum, Apocynum, Cardus marianus. ამ პრეპარატებ?ს შერჩევა ხდება პროფეს?ონალ? ჰომეოპათ?ს დახმარებ?თ. მათ ?ყენებენ დაბალ პოტენც?ებშ? და ხშ?რ? მ?ღებ?თ (დღეშ? 3-5- ჯერ) ჭამ?ს წ?ნ 30 წთ-?თ ადრე. ჰომეოპათ?ურ? წამლ?ს შერჩევა ხდება ჩ?ვ?ლებ?ს მ?ხედვ?თ და დრენაჟულ? კომპლექს?ს შედგენ?სას გათვალ?სწ?ნებულ? უნდა ?ყოს მრავალ? ნ?უანს?, რაც მხოლოდ ჰომეოპათს შეუძლ?ა.

ჰომეოპათ?აშ? ჰეპატ?ტ?ს მკურნალობ?სას დრენაჟულ საშუალებებ?ს გარდა გამო?ყენება სხვა პრეპარატებ?ც: Chelidonium, Lycopodium, Merc.Sol , Merc. dulc, Nux vom, Aconit, Belladonna, Bryonia, China, Cholesterinum, Podophyllum, Ceanothus, Carduus marianus, Chamomilla, Chionanthus, Nat phosp, Phosphor, Jucca, Myristica, Leptandra, Cinchoma, Ars alb. და სხვ. მათ? შერჩევა ხდება პრეპარატ?ს პათოგენეზ?ს მ?ხედვ?თ.

Chelidonium – ჰეპატ?ტ?სას ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატ?ა, ვ?ნა?დან მ?ს კლ?ნ?კაშ? წამყვან?ა ს?ყვ?თლე. Chelidonium - ?ს დროს კან? და ლორწოვან? გარსებ? ყვ?თელ? ფერ?საა, ენაზე ყვ?თელ? ნადებ?ა. მნ?შვნელოვან?ა ჩჰელ?დონ?უმ-?ს ტ?პ?ს ტკ?ვ?ლ?, ?გ? მარჯვენა ფერდქვეშა არეშ?ა და რაც დამახას?ათებელ?ა, ?გ? გადაეცემა მარჯვენა ბეჭშ?. ტკ?ვ?ლ? შე?ძლება ?ყოს ყრუ ან ჩხვლეტ?თ? ხას?ათ?ს, საკვებ?ს მ?ღებ?ს მერე მც?რდებოდეს. შე?ძლება ?ყოს ფაღარათ?, ყვ?თელ? ფერ?ს განავალ?თ. მწარე გემო პ?რშ?, რძ?ს მოთხოვნ?ლება, თავშ? ს?მძ?მ?ს შეგრძნება. სა?ნტერესოა ?ს?ც რომ, Chelidonium არ?ს კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ც, ე.?. არსებობს ამ ტ?პ?ს ხას?ათ?ს ადამ?ან?ც. ჰომეოპათ?აშ? ?გ? აღწერ?ლ?ა, როგორც დარდ?ან?, ნაღვლ?ან? პ?როვნება, აქვს მელანქოლ??სკენ მ?დრეკ?ლება, ხშ?რად აწუხებს დეპრეს?ებ?. სა?ნტერესოა, რომ ძველ ქართულ კარაბად?ნშ? აღწერ?ლ?ა "ნაღველ?ს" ს?ჭარბ?თ გამოწვეულ? ს?ნდრომ?. ქართულ? გამოთქმა "ნაღვლ?ან? ადამ?ან?" - უფრო ღრმა აზრ?საა ვ?დრე ეს ერთ? შეხედვ?თ ჩანს. კარაბად?ნ?ს მ?ხედვ?თ  "ნაღვლ?ან?"  ნ?შნავს რომ ორგან?ზმშ? "ნაღველ?ს ს?ჭარბეა", რაც მ?ს ხას?ათზეც ა?სახება ("მელანხოლ" – ბერძნულად ნაღველს ნ?შნავს). ყოველ?ვე ეს აბსოლუტურად ეთანხმება ჰომეოპათ??ს პრ?ნც?პებს – რომ ადამ?ან?ს ხას?ათ? და დაავადებებ?სადმ? განწყობა მჭ?დრო ურთ?ერთკავშ?რშ?ა ერთმანეთთან. Chelidonium - ?ს ს?მპტომოკომპლექს? - უხას?ათობა, დარდ?ანობა,  შე?ძლება ნელ-ნელა ჩამოყალ?ბდეს ჰეპატ?ტ გადატან?ლ ადამ?ანშ?ც. ჩვენ მრავლად გვქონ?ა შემთხვევებ?, როცა რამდენ?მე წლ?ს წ?ნ, თუნდაც ბავშვობაშ?, გადატან?ლ? ჰეპატ?ტ?ს შემდეგ, პაც?ენტს რჩება ყვ?თელ? ნადებ? ენაზე, ნაღვლ?ს ბუშტ?ს ტკ?ვ?ლ?, რომელ?ც უკან-ბეჭშ? გადად?ს, აქვს ხშ?რად უხას?ათო განწყობა, თავშ? ს?მძ?მ?ს შეგრძნება – ასეთ შემთხვევაშ?ც Chelidonium წარმატებ?თ გამო?ყენება.

Lycopodium – ჰეპატ?ტ?ს მკურნალობ?სას შე?ძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს ?მ შემთხვევაშ?, როცა არ?ს  მუცლ?ს შებერვა, ტკ?ვ?ლ? მუცლ?ს არეშ?, რომელ?ც  ზურგშ? გადად?ს, განსაკუთრებ?თ ჭამ?ს მერე. მც?რე რაოდენობ?ს საკვებ?ც კ? საკმარ?ს?ა ?მ?სათვ?ს, რომ კუჭშ? გადავსებ?ს, შებერვ?ს შეგრძნება გაჩნდეს. "ყურყუტ? მუცელშ?", შებერვა, გაზებ?ს დაგროვება – ესაა Lycopodium – ?ს ძ?რ?თად?  ჩვენება. პაც?ენტ? ვერ ?ტანს მოჭერ?ლ ტანსაცმელს მუცელზე. ?გ? გაღ?ზ?ანებულ?ა, აწვალებს ოჯახ?ს წევრებს თავ?ს? კაპრ?ზებ?თ.

Nux vomica – განსაკუ?თრებ?თ სასარგებლოა ?სეთ პაც?ენტებშ?, რომლებსაც უყვართ ალკოჰოლურ? სასმელ?, ყავა. ?ს?ნ?  გაღ?ზ?ანებულებ?, გადაღლ?ლებ? არ?ან, სულ ჩხუბობენ, ხშ?რად აგრეს?ულებ?ც კ? ხდებ?ან, უხეშად მ?მართავენ მეუღლეს ან დედას, აქვს მუცლ?ს შებერვა, ფაღარათ? ცრუ მოთხოვნ?ლებ?თ (ტენეზმებ?).

China – სასარგებლოა ?მ შემთხვევაშ?, როცა ღვ?ძლ?  ხდება განსაკუთრებ?თ მგრძნობ?არე შეხებაზე და ზეწოლაზე. პაც?ენტ? მგრძნობ?არეა ც?ვ? ჰაერ?ს მ?მართ, აქვს შეჟრჟოლებ?ს გრძნობა, ძლ?ერ? ს?სუსტე. აქვს ს?მძ?მ?ს და სავსეობ?ს შეგრძნება მუცელშ?, განსაკუთრებ?თ ჭამ?ს შემდეგ, გულძმერვა. შე?ძლება გაუჩნდეს ც?ვ? სასმელებ?ს, ყავ?ს ან ტკბ?ლეულ?ს მოთხოვნ?ლება.

Carduus marianus -  დადებ?თად მოქმედებს პორტალურ ვენურ ს?სტემაზე, ხსნ?ს ტკ?ვ?ლ?ს, გულ?სრევ?ს, ვენოზურ? შეგუბებ?ს და ასც?ტ?საკენ მ?დრეკ?ლებას, დადებ?თად მოქმედებს გად?დებულ ღვ?ძლზე, როცა ღვ?ძლ? გად?დებულ?ა გან?ვ? მ?მართულებ?თ (ღვ?ძლ?ს მარცხენა წ?ლებ?ს გად?დება).

Ceanothus -  საუკეთესო საშუალებაა, როცა ჰეპატ?ტ?ს დროს გვაქვს ელენთას და?ნტერესებაც. შე?ძლება ?ყოს ანემ?ა, ასც?ტ?, ს?სხლ?ს შედედებ?ს დარღვევა - ასეთ დროს ეს პრეპარატ? ფართოდ გამო?ყენება.


ავტორი: tornike 11-01-2011, 19:22

ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს არს?

(მ?მოხ?ლვ?თ?  სტატ?ა)

მ?უხედავად ?მ?სა, რომ ჰომეოპათ?ა უკვე 200 წელ?ა ?მკვ?დრებს ადგ?ლს მსოფლ?ოს მრავალ? ქვეყნ?ს ჯანდაცვ?ს ს?სტემაშ?, საქართველოშ? მედ?ც?ნ?ს ეს დარგ? მა?ნც ს?ახლედ ?თვლება. ქართველ ექ?მთა უმრავლესობა ჰომეოპათ?ას ან სკეპტ?კურად უყურებს, ან ბოლომდე მა?ნც ვერ ენდობა. ამ?ს მ?ზეზ? კ? გახლავთ ჰომეოპათ??ს შესახებ ზოგად? წარმოდგენა და საგნ?ს არასაკმარ?სად ღრმა ცოდნა. ექ?მებმა არ ?ც?ან ჰომეოპათ??ს შესაძლებლობან? და არა აქვთ ?ნფორმაც?ა მ?ს? მაღალ ეფექტურობ?ს შესახებ ?სეთ? მძ?მე დაავადებებ?ს დროს, როცა თანამედროვე მედ?ც?ნა სრულ?ად უძლურ?ა. ამ?ტომ ჰომეოპათ?ა დღეს ნამდვ?ლად ?მსახურებს  ექ?მთა ნდობას. ?გ?ვეს ვერ ვ?ტყვ?თ პაც?ენტთა განწყობაზე, ვ?ნა?დან ჰომეოპათ?ურ კაბ?ნეტშ? ავადმყოფთა მომართვ?ს რაოდენობა დღ?თ?დღე ?ზრდება და ახალ? მეთოდ?ს წარმატებ?ს საუკეთესო მაჩვენებელ? კ? შე?ძლება ?ყოს მხოლოდ მ?ს? საუკეთესო შედეგებ?. ზემოთქმულ?დან გამომდ?ნარე, ჩვენ? სტატ??ს მ?ზან?ა უფრო დეტალურად გავაცნოთ ექ?მთა საზოგადოებას ჰომეოპათ??ს შესაძლებლობან? და მ?ს? ძ?რ?თად? თეორ?ულ? პრ?ნც?პებ?.

ჰომეოპათ?ა არ არ?ს მარტო მკურნალობ?ს მეთოდ?, ?ს ახალ? მ?მართულებაა, მკურნალობ?ს ახალ? სრულ?ად განსხვავებულ? ს?სტემაა მედ?ც?ნაშ?. ?გ? ადამ?ან?ს ორგან?ზმს და მასშ? არსებულ პათოლოგ?ებს გან?ხ?ლავს არა ცალ-ცალკე ს?სტემებ?ს მ?ხედვ?თ, არამედ მთლ?ანობაშ? და ერთ ადამ?ანშ? არსებულ რამდენ?მე პათოლოგ?ას ლოგ?კურად უკავშ?რებს ერთმანეთს, აღწერს ზოგად პათოლოგ?ურ კანონებს და გვ?ხსნ?ს, თუ რატომ უვ?თარდება ამა თუ ?მ ადამ?ანს ესა თუ ?ს პათოლოგ?ა.

ჰომეოპათ??ს ძ?რ?თად? პოსტულატ? – "მსგავსებ?ს კანონ?ა". ჰომეოპათ?ურ? ფ?ლოსოფ??თ სამყარო და ადამ?ანშ? მ?მდ?ნარე პროცესებ? აგებულ?ა ანალოგ??ს პრ?ნც?პ?თ და დაავადებ?ს განვ?თარება-უკუგანვ?თარება ორგან?ზმშ? ამ პრ?ნც?პს ემორჩ?ლება. ?გ?ვეს გულ?სხმობდა თანამედროვე ცნობ?ლ? ფ?ზ?ოლოგ?, ჰანს სელ?ე, როცა ამბობდა – "სამყაროშ?, საზოგადოებაშ? და ადამ?ან? უჯრედშ? მ?მდ?ნარე პროცესებ? ერთმანეთ?ს მსგავს?აო". "მსგავსებ?ს კანონ?ს" აღმოჩენა უკავშ?რდება სა?ნტერესო ?სტორ?ულ ფაქტს: 1790 წელს გერმანელმა ექ?მმა - სამუ?ლ ჰანემანმა გადაწყვ?ტა თავ?ს თავზე გამოეცადა ქ?ნაქ?ნას ტოქს?ურ? მოქმედება კუჭზე, რომლ?ს შესახებ ცნობებ? მან ერთ-ერთ სახელმძღვანელოშ? ამო?კ?თხა. ამ მ?ზნ?თ ?გ? ყოველდღ?ურად  ქ?ნაქ?ნას სამკურნალო დოზას ღებულობდა. რამდენ?მე დღ?ს შემდეგ მან საოცარ? შედეგ? მ??ღო – სრულ?ად ჯანმრთელ ჰანემანს განუვ?თარდა მალარ??ს კლ?ნ?კურ? ნ?შნებ?, რომლებ?ც მაშ?ნათვე გაქრა, როგორც კ? ქ?ნას მ?ღება შეწყვ?ტა. სწორედ მაშ?ნ გამო?თქვა აზრ?, რომ წამალ? ავადმყოფშ? მკურნალობს ?მას, რასაც თავად ?წვევს ჯანმრთელ ადამ?ანშ?. "მსგავს? ?კურნება მსგავს?თ" – "Similia similibus curantum"  – დაასკვნა ჰანემანმა, ჩაატარა რა მსგავს? ექსპერ?მენტებ? სხვა პრეპარატებზეც. აქედან გამომდ?ნარეობს, რომ წამალს აქვს ორ? ერთმანეთ?ს საპ?რ?სპ?რო ეფექტ?, რომელ?ც დამოკ?დებულ?ა დოზაზე – ზედოზ?რებ?სას წამალ? ?წვევს ?მას, რასაც მკურნალობს ავადმყოფშ?. დ?მედროლს სედატ?ურ? ეფექტ? აქვს, მაგრამ მ?ს? ზედმეტ? დოზ?ს მ?ღებ?სას პაც?ენტს აგზნება ეწყება; ყავა ჯანმრთელებშ? ?წვევს აღგზნებას, ხოლო ჰომეოპათ?ურ? Coffea 30 (ყავ?ს უმც?რეს? დოზა) გამო?ყენება სწორედ აღგზნებ?ს და უძ?ლობ?ს დროს; ალოეს წვენ?ს სახ?თ საფაღარათო თვ?სებებ? აქვს, მაგრამ ჰომეოპათ?ურ? ალოე (Aloae 30) სწორედ ფაღარათ?ს დროს გამო?ყენება.


ავტორი: tornike 11-01-2011, 19:26

ჰომეოპათ?ა დასაბამ?დან დღევანდელ დღემდე

 

მედ?ც?ნა ?სეთ?ვე ძველ?ა, როგორც თავად კაცობრ?ობა, მაგრამ ადამ?ანებს დღესაც ვერ აუხსნ?ათ – თუ რა არ?ს ავადმყოფობ?ს მ?ზეზ?, სა?დან ?წყება დაავადება. თანამედროვე მედ?ც?ნა, მ?უხედავად უდ?დეს? მ?ღწევებ?სა მეცნ?ერულ-ტექნ?კურ სფეროშ?, კრ?ზ?სს გან?ცდ?ს დაავადებ?ს გენეზ?ს დადგენასა და მკურნალობ?ს არასაკმარ?ს? მეთოდებ?ს გამო. ყოველწლ?ურად მ?ლ?ონობ?თ დოლარ? ?ხარჯება დ?აგნოსტ?კ?ს ახალ? აპარატურ?ს და ქ?მ?ურ? პრეპარატებ?ს შექმნაზე, მაგრამ დაავადებათა რ?ცხვ? არამცთუ შემც?რდა, არამედ გა?ზარდა კ?დეც – გაჩნდა ახალ? უცხო დააავადებებ?, ?მატა წამლ?სმ?ერმა გართულებებმა, ალერგ?ებმა, მო?მატა ონკოლოგ?ურმა პათოლოგ?ებმა. ყოველ?ვე ეს  დამაფ?ქრებელ?ა და ბუნებრ?ვად ?ბადება კ?თხვა – ხომ არ ასცდა მედ?ც?ნა განვ?თარებ?ს სწორ გზას? ?ქნებ  ათას? წლებ?ს წ?ნათ მცხოვრებ? წმ. კოზმა და წმ. დამ?ანე, ესკულაპ?, ჰალენ? თუ ავ?ცენა – უფრო "კარგ?" ექ?მებ? ?ყვნენ, ვ?დრე თანამედროვე ცოდნ?თ და აპარატურ?თ შე?რაღებულ? "თეთრხალათ?ანნ?". ხომ არ და?კარგა თანამედროვე პროგრეს?ს დევნაშ? ?ს, რასაც ჩვენ სულ?ერ ასპექტებს, "მკურნალობ?ს მადლს"ან თუნდაც თანაგრძნობ?ს გამოხატვ?ს უნარს ვეძახ?თ. ჯერ კ?დევ წმ?ნდა მამებ? თვლ?დნენ, რომ ავადმყოფ?ს გამოჯანმრთელებ?ს ერთ-ერთ? საშუალება და უმნ?შვნელოვანეს? ამოცანა – ავადმყოფ?ს სულ?ერ? მნ?შვნელობ?ს ამოცნობაა და პაც?ენტ?ს მკურნალობაც ხომ მ?ს? ფს?ქოლოგ?ურ? სფეროდან უნდა და?წყოს. ყოველ?ვე ამას სხვაგვარად გან?ხ?ლავს და სწავლობს მედ?ც?ნ?ს შედარებ?თ ახალ? დარგ? – ჰომეოპათ?ა.

ჰომეოპათ?ა არ არ?ს მარტო მკურნალობ?ს მეთოდ?, ?ს ახალ? მ?მართულება, ახალ? მსოფლმხედველობაა მედ?ც?ნაშ?. ?გ? გვ?ხსნ?ს რატომ ვ?თარდება ესა თუ ?ს დაავადება, რას ნ?შნავს გენეტ?კურ? განწყობა და რა დროს ?ჩენს ?გ? თავს, როგორაა  ერთმანეთთან დაკავშ?რებულ? ერთ ადამ?ანშ? არსებულ? რამდენ?მე დაავადება და ?მ?სათვ?ს რომ საბოლოოდ განვ?კურნოთ, როგორ? პრეპარატ? უნდა შე?რჩეს. ჰომეოპათ?ა ?თვალ?სწ?ნებს ადამ?ან?ს ფს?ქოლოგ?ურ თავ?სებურებებს, მ?ს კონსტ?ტუც?ას, მ?ს სულ?ერ მდგომარეობას და ადამ?ან?ს განცდებს უკავშ?რებს ამა თუ ?მ დაავადებ?ს განვ?თარებას. ცვლ?ლებებ? თქვენს ორგან?ზმშ? საერთო კანონზომ?ერებებს ემორჩ?ლება, ეს კ? ?მას ნ?შნავს, რომ ყველა დაავადება, რომელ?ც თქვენს ორგან?ზმშ? ვ?თარდება, რაღაც ერთ? ლოგ?კ?თ მ?მდ?ნარეობს. ყოველ?ვე ეს გასაგებ? რომ გახდეს, შეგვ?ძლ?ა  ავხსნათ კონკრეტულ მაგალ?თზე. მაგ: თუ ადამ?ანშ? დარღვეულ?ა გოგ?რდოვან? ცვლა, მას უვ?თარდება მთელ? რ?გ? ჩ?ვ?ლებ? სხვადასხვა ორგანოშ? -  აქვს მომატებულ? ს?მხურვალეს შეგრძნება, დ?ლაობ?თ ფაღარათ?, თვალებ?ს წვა, კანზე ალერგ?ულ? გამონაყარ?, მწვავე ჰემორო?, რომელ?ც წვ?თ და ქავ?ლ?თ ვლ?ნდება, აქვს მომატებულ? ოფლ?ანობა ფეხებზე და სუნ?ან?, ჭუჭყ?ან? კან?. ამ პაც?ენტს აქვს მ?დრეკ?ლება ქაოს?საკენ, არ?ს მოუწესრ?გებელ?, ა?ნტერესებს ფ?ლოსოფ?ურ? საკ?თხებ?. ეს პაც?ენტ? რომ მოხვდეს თანამედროვე მედ?ც?ნ?ს ექ?მებშ?, მას ცალკე უმკურნალებდა გასტროენტეროლოგ? კოლ?ტ?ს დ?აგნოზ?თ, ალერგოლოგ? დერმატ?ტ?ს დ?აგნოზ?თ, თვალ?ს ექ?მ? – კონ?უქტ?ვ?ტ?ს დ?აგნოზ?თ, პროქტოლოგ? – ბუას?ლ?ს დ?აგნოზ?თ, გ?ნეკოლოგ? – კლ?მაქს?ს დ?აგნოზ?თ და ა.შ. ეს ადამ?ან? მუდმ?ვად ?რბენდა ექ?მებშ? და უშედეგოდაც, ვ?ნა?დან არაა გათვალ?სწ?ნებულ? მთავარ? – ყველა დაავადება კავშ?რშ?ა ერთმანეთთან და არ შე?ძლება ვუმკურნალოთ ერთს და არ გავ?თვალ?სწ?ნოთ მეორე, არ შე?ძლება ადამ?ან? დავჰყოთ ცალ-ცალკე ნაწ?ლებად, ჩვენს მ?ერ აღწერ?ლ? ჩ?ვ?ლებ? განპ?რობებულ?ა გოგ?რგოვან? ცვლ?ს დარღვევ?თ, მომატებულ? კატაბოლ?ზმ?თ ორგან?ზმშ? და ამ  დარღვევ?ს მთავარ? ?დეაა "წვ?ს გაძლ?ერება". ამ?ტომ აქვს ამ პაც?ენტს წვა თვალებშ?, კანზე, უკანა ტანშ?, ფეხებშ? და ნაწლავ?ს ლორწოვანშ?ც, რასაც ორგან?ზმ? ფაღარათ?თ ავლენს. ამ პაც?ენტს ჰომეოპათ? მ?სცემდა მხოლოდ ერთ პრეპარატს – SULPHUR – 1000 (ჰომეოპათ?ურ გოგ?რდს), წელ?წადშ? ერთხელ. ?ს კ? სწორედ გოგ?რდ?ს ცვლას მოაწესრ?გებდა და პაც?ენტს ყველა ჩ?ვ?ლ?ც მოეხსნებოდა.  ესაა ჰომეოპათ??ს ძ?რ?თად? პრ?ნც?პ? – "მსგავს?ს მსგავს?თ მკურნალობა". შეგვ?ძლ?ა მეორე მაგალ?თ?ც მოგ?ყვანოთ: თუ პაც?ენტს აქვს კ?სტოზურ? მასტოპათ?ა (პატარა კ?სტებ? სარძევე ჯ?რკვალშ?), აქვს კ?სტა მარჯვენა საკვერცხეშ? და ამ?ს გამო მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დარღვევებ?, აქვს კვანძოვან? ჩ?ყვ? (კ?სტა ფარ?სებრ ჯ?კვალშ?)  და პერ?ოდულად აწუხებს სახ?ს, ქუთუთოებ?ს შეშუპებებ? – ეს ნ?შნავს, რომ ამ ადამ?ან?ს ორგან?ზმშ? ერთ? დაავადება მ?მდ?ნარეობს. ეს დაავადება  გამოხატულებას ჰპოვებს სხვადასხვა ორგანოშ? დაზ?ანებებ?თ და ამ დაავადებას მარტ?ვად შე?ძლება დავარქვათ "შეშუპებებ?სკენ მ?დრეკ?ლება" ან "წყალ-მარ?ლოვან? ცვლ?ს დარღვევა", "ს?თხ?ს არასწორ? გადანაწ?ლება ორგან?ზმშ?", რაც ვლ?ნდება ?ზოლ?რებულ? ს?თხ?ს დაგროვებ?თ ანუ კ?სტებ?ს ჩამოყალ?ბებ?თ. (კ?სტა ს?თხ?თ სავსე  კეთ?ლთვ?ლებ?ან? ს?მს?ვნეა). ჰომეოპათ? როცა აანალ?ზებს  ამ პროცესებს, ეძებს მთავარ პრეპარატს – ამ შემთხვევაშ? ეს APIS - ?ა, რომელ?ც მოხსნ?ს ზოგად მ?დრეკ?ლებას შეშუპებებ?სკენ. ასეთ პრეპარატებს SULPHUR, APIS - ჰომეოპათ?აშ? კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატებ? ეწოდება. კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ? მოქმედებს ორგან?ზმზე ღრმად, ხანგრძლ?ვად, გადააწყობს რა ადამ?ან?ს ბ?ოქ?მ?ურ-?მუნურ-ენდოკრ?ნულ ს?სტემას და შეასწორებს ყველა ?მ დარღვევას, რომლ?ს ნ?ადაგზე განვ?თარდება ესა თუ ?ს დაავადება. ამ?ტომ ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს დროს, ?მ?სათვ?ს რომ საბოლოოდ განვ?კურნოთ, აუც?ლებელ?ა კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა. ეს უნდა ?ყოს ერთ? პრეპარატ?, მაღალ პოტენც?აშ? და უნდა მ?ვ?ღოთ ?შვ?ათ? მ?ღებ?თ - წელ?წადშ? 1-2-3 – ჯერ. კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა შეუძლ?ა მხოლოდ კვალ?ფ?ც?ურ ექ?მ-ჰომეოპათს.

ჰომეოპათ?ა მკურნალობს უმც?რეს? დოზ?თ – დოზა ?მდენად მც?რეა, რომ გამხსნელშ? პრაქტ?კულად არ რჩება საწყ?ს? ნ?ვთ?ერებ?ს მატერ?ალურ? დოზა, მაგრამ გამხსნელ? თავ?ს? მოლეკულურ? სტრუქტურ?თ ?ნარჩუნებს ?ნფორმაც?ას ამ ნ?ვთ?ერებ?ს შესახებ. ეს ?ნფორმაც?ა კ? ორგან?ზმს გადაეცემა სპეც?ალურ? მოლეკულურ? რეცეპტორებ?თ. გამოდ?ს, რომ ჰომეოპათ?ურ? წამალ? მოქმედებს  ?ნფორმაც??ს სახ?თ -  გასცემს რა ბრძანებას ადამ?ან?ს ორგან?ზმზე. ეს ბრძანება კ? ადამ?ანშ? ?წვევს ?მუნურ?-ენდოკრ?ნულ-ბ?ოქ?მ?ურ? ძალებ?ს მობ?ლ?ზაც?ას. სწორედ ეს პასუხ? განაპ?რობებს ჰომეოპათ?ურ? განკურნებ?ს მექან?ზმს.


ავტორი: tornike 11-01-2011, 19:30

ანგ?ნა და მ?ს? მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ?თ 


ყელ?ს ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს მწვავე ანთება – ანგ?ნა, ბავშვთა ასაკ?ს ხშ?რ? დაავადებაა, თუმცა ?გ? მოზრდ?ლ ასაკშ?ც შე?ძლება შეგვხვდეს. ბავშვთა ასაკშ? ნუშურა  ჯ?რკვლებ?  განსაკუთრებ?თ მგრძნობ?არეა ?ნფექც?ებ?სადმ?. ?გ? წარმოადგენს  ?მ  ორგანოს  რომელ?ც  ძ?რ?თად  დარტყმას ?ღებს თავ?ს თავზე მწვავე რესპ?რატორ?ულ? ?ნფექც?ებ?ს  დროს. ამ?ტომ 1,5-2 წლამდე ასაკ?ს  ბავშვებშ?, როცა ბავშვ?ს ორგან?ზმ? პ?რველად დამოუკ?დებლად ?წყებს ბრძოლას ?ნფექც?ებ?ს წ?ნააღმდეგ, ნუშურა ჯ?რკვლებ? ?წყებს გად?დებას მ?კრობებ?ს წ?ნააღმდეგ გაძლ?ერებულ? ბრძოლ?ს გამო. სწორედ  ამ  ასაკშ?  ბავშვებშ?  ფ?ზ?ოლოგ?ურად დ?დდება ყველა ჯ?რკვლოვან? ქსოვ?ლ? ყელ-ყურ?ს არეშ?, რაც  ხშ?რად  ვლ?ნდება  კ?სრ?ს  ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს, ცხვ?რშ? ადენო?დებ?ს  გაჩენ?თ  და  ნუშურა  ჯ?რკვლებ?ს  ჰ?პერტროფ??თ.

რაც  შეეხება  ანგ?ნას მკურნალობას, ეს  საკ?თხ?  ექ?მმა  უნდა  გადაწყვ?ტოს. ამ?ტომ ასეთ შემთხვევაშ? სასურველ?ა მ?მართოთ ექ?მს რჩევ?სათვ?ს. 

ჰომეოპათ?აშ? მრავლადაა პრეპარატებ?, რომლებ?ც ფართოდ გამო?ყენება ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს მწვავე ანთებ?ს დროს. პრეპარატებ?ს არჩევა ხდება დაავადებ?ს სტად??ს მ?ხედვ?თ.

მწვავე სტად?აშ?  გამო?ყენება: Aconit, Belladonna, Mercurius solubilis, Phitollaca, Apis, Mercurius  biiodatus, Merc  cyanatus, Hepar sulphur.

ანგ?ნას საწყ?ს სტად?აშ? გვაქვს ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს და სას?ს  რკალებ?ს შეწ?თლება, შეშუპება. ამ  დროს  უნდა  ვ?ხმაროთ:

Belladonna - ლორწოვან? გარსებ? და სახ?ს კან? ღ?ა წ?თელ? ფერ?საა, ცხელ?ა, კან? ოფლ?ან?ა, სახე წამოწ?თლებულ?, სკლერებ? შე?ძლება  ჩაწ?თლებულ? ?ყოს. ნუშურა ჯ?რკვლებ? ღ?ა წ?თელ? ფერ?საა, შე?ძლება ?ყოს ოდნავ შეშუპებულ?, ყელშ? არ?ს ს?მშრალ?ს შეგრძნებაა, ენა  წ?თელ?ა  და  მშრალ?. გვაქვს ძლ?ერ? ყელ?ს  ტკ?ვ?ლ?  ყლაპვ?ს დროს სასმელ?ს  მ?ღებ?სას, ლაპარაკ?სას.  ავადმყოფ? ?თხოვს  ც?ვ  წყალს  და  სვამს  ყლუპობ?თ. მ?უხედავად  ?მ?სა, რომ  პაც?ენტ?  ოფლ?ან?ა, მას არა  აქვს საბნ?ს  გადახდ?ს  სურვ?ლ?. Bელლადონნა ეფექტურ?ა მაღალ? ტემპერატურ?ს დროს, როცა ავადმყოფ?ს კან? ოდნავ ოფლ?ან?ა, თუმცა Bელლადონნა შე?ძლება დაბალ? ტემპერატურ?ს დროსაც გამოგვადგეს,   თუ  გვაქვს მ?სთვ?ს დამახას?ათებელ? სხვა ს?მპტომებ?ც - ყელ?ს  ტკ?ვ?ლ?, ს?წ?თლე, ოფლ?ანობა. . ?ნ?შნება C6 განზავება 7-10 ჯერ დღეშ? დაავადებ?ს ს?მძ?მ?ს მ?ხედვ?თ.

Phitolacca – ყელ?  და ნუშურა ჯ?რკვლებ? მუქ? წ?თელ? ფერ?საა, პაც?ენტს აქვს ჩხვლეტ?თ? ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლ? და რაც დამახას?ათებელ?ა ამ  პრეპარატ?სათვ?ს – ყელ?ს ტკ?ვ?ლ? გადაეცემა ყურებ?ს მ?მართულებ?თ. არ?ს ზოგად? ს?სუსტეც. Belladonna-თვ?ს დამახას?ათებელ?ა ღ?ა წ?თელ? ფერ?ს ყელ?, ხოლო Phitolacca –თვ?ს კ? მუქ? წ?თელ?. მოგვ?ანებ?თ ნუშურა ჯ?რკვლებზე ჩნდება ჩ?რქოვან? საცობებ? ან ნადებ?. პ?რშ?  ამ  ფაზაზე  ჩნდება  უს?ამოვნო  სუნ?. დაზ?ანება უპ?რატესად მარჯვენამხრ?ვ?ა, რაც ძლ?ერდება თბ?ლ?  სასმელ?ს მ?ღებ?თ.  ენა წ?თელ?ა გვერდ?თ არეებშ?  და  წვეროზე, ენ?ს ძ?რ?  დაფარულ?ა  ნადებ?თ.  შე?ძლება  ?ყოს ს?მშრალე  ყელშ?.  მაღალ?  ტემპერატურა  უფრო  ხშ?რად  ოფლ?ს  გარეშეა,    თუმცა  კან?  ც?ვ?  რჩება.  პაც?ენტს აქვს  მოთხოვნ?ლება, სულ  მოძრაობდეს. მ?უხედავად  ?მ?სა, რომ  პაც?ენტს  ყლაპვა  უჭ?რს, მას  შეუძლ?ა  გაუჩნდეს  ყლაპვ?თ?  მოძრაობებ?ს გაკეთებ?ს  სურვ?ლ?. . ?ნ?შნება C6 განზავება 3-4 ჯერ დღეშ?.

Apis–ეს პრეპარატ? ანგ?ნ?ს  დროს  შეუცვლელ?ა მაშ?ნ,  როცა  ანთება  უპ?რატესად  შეშუპებ?თ  მ?დ?ს.  ლორწოვან?  გარსებ?  შეშუპებულ? და ვარდ?სფერ?ა, ტკ?ვ?ლ?  ჩხვლეტ?თ? ან  წვ?თ?  ხაას?ათ?საა და ძლ?ერდება  ს?თბოს  ან  თბ?ლ?  სასმელებ?ს გავლენ?თ. პაც?ენტს  არ  ს?ამოვნებს  ყელზე  შეხება  და  უარს  ამბობს  კომპრეს?ს  გაკეთებაზე. მ?უხედავად მაღალ? ტემპერატურ?სა მას    არა  აქვს წყურვ?ლ?ს გრძნობა. ?ნ?შნება  C6 განზავება 3-4 ჯერ დღეშ?.

Mercurius  solubilis – ჩვენებ?სას  ნუშურა  ჯ?რკვლებ?  მუქ?  წ?თელ?ა მოლურჯო  ელფერშ?  გარდამავალ?, შეშუპებულ?, დაფარულ?  ჩ?რქოვან?  ნადებ?თ. ენაზე აღ?ნ?შნება  ჭუჭყ?ან?  ფერ?ს  თეთრ?  ნადებ?თ, ენ?ს  გვერდ?თ  შე?ნ?შნება  კბ?ლებ?ს  ანაბეჭდებ?სმაგვარ?  ჩაღრმავებებ?.  პ?რშ?  აღ?ნ?შნება  უს?ამოვნო  სუნ?, ჭარბ? ნერწყვ?. პაც?ენტს  აქვს წყურვ?ლ?ს  გრძნობა.  მაღალ?  ტემპერატურა, ტკ?ვ?ლ? და აგზნებადობა  მატულობს  ღამ?თ.  გამოხატულ?ა  ოფლ?ანობა, რომელ?ც  შვებას  არ  ?ძლევა.  ოფლ?  ზოგჯერ  ყვ?თელ  ლაქებს  სტოვებს  თეთრეულზე.  ს?თბურ?  პროცედურებ?  (გამოვლება, კომპრეს?) აძლ?ერებენ  ტკ?ვ?ლს.  რეგ?ონულ?  ლ?მფურ?  ჯ?რკვლებ?  გად?დებულ? და გამკვრ?ვებულ?ა. მწვავე ანგ?ნას დროს Mercurius სოლუბ?ლ?ს  უნდა  მ?ვცეთ C6 განზავება 2 ბურთულა  3X-4X დღეშ? 5-8 დღ?ს  განმავლობაშ?. ამ პრეპარატს ჰომეოპათებ? ხშ?რად ჰომეოპათ?ურ ანტ?ბ?ოტ?კს უწოდებენ, ვ?ნა?დან მას ჩ?რქ?ს გამწოვ? თვ?სებებ? აქვს არა მარტო ნუშურა ჯ?რკვლებ?დან, არამედ სხვა ნებ?სმ?ერ? ორგანოდან.

Hepar  sulphur – ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატ?ა ანგ?ნ?ს დროს Mercurius –თან  ერთად. დაბალ  განზავებებშ? ?გ? აჩქარებს დაჩ?რქებას, საშუალო  პოტენც?ებშ?  აჩერებს, ხოლო  მაღალ  განზავებაშ? კ? თავ?დან  ?ც?ლებს  მოსალოდნელ  აბსცედ?რებას (ჩ?რქ?ს  ს?ღრმეშ? გავრცელებას). ყელ?ს  ტკ?ვ?ლ?  ჩხვლეტ?თ? ხას?ათ?საა. პაც?ენტს  უჭ?რს  მც?რე  ტკ?ვ?ლ?ს მოთმენაც კ?. ?გ?  ძალზე მგრძნობ?არე  ხდება  ყოველგვარ  გამღ?ზ?ანებელზე – ტკ?ვ?ლზე, შუქზე, ხმაურზე. აწუხებს  ყველას გარშემო მუდმ?ვ?  ჭ?რვეულობ?თ, ჩხუბობს, ადვ?ლად ღ?ზ?ანდება, ადანაშაულებს ექ?მს, აქვს  გამოხატულ?  მგრძნობელობა  ს?ც?ვეზე. მ?უხედავად  მაღალ?  ს?ცხ?სა  და  ძლ?ერ?  ოფლ?ანობ?სა, ?ფუთნება  საბანშ? და  ძალზე  მგრძნობ?არეა  ორპ?რ?  ქარ?ს, ს?ც?ვ?ს  მ?მართ. ყელ?ს  ტკ?ვ?ლ? ძლ?ერდება  ს?ც?ვ?თ და მც?რდება თბ?ლ?  პროცედურებ?თ. ?ნ?შნება C6 განზავება 3-4 ჯერ დღეშ?, C30 განზვება დღე გამოშვებ?თ, ხოლო C200 განზავება ერთეულ? მ?ღებ?თ.ანგ?ნას მწვავე  პერ?ოდ?ს  ჩათავებ?ს შემდეგ (6-7 დღ?ს მერე) უნდა  გადავ?დეთ  კონსტ?ტუც?ურ  პრეპარატებზე: Ca carbonicum, Barita carbonicum, Barita muriaticum, Silicea, Thuja an Sulphur.

ბარ?უმ?ს პრეპარატებ? რამდენ?მეა:  Barita carbonicum, Barita muriaticum, Barita iodata. Barita carbonicum ენ?შნება უფრო  ნელ, დ?ნჯ  პაც?ენტებს, რომელთაც  შენელებულ?  აქვთ  მოძრაობებ?, აზროვნება. ბავშვებ? გამო?რჩევ?ან წონაშ? ჩამორჩენ?თ, დ?დ? თავ?თ და შედარებ?თ პატარა ტან?თ, ფეხ?სგულებ?ს  ოფლ?ანობ?თ. არ?ან მორცხვნ?, მშ?შარა ხას?ათ?თ. ?გ?  ბუნებ?თ  მც?ვანაა, უყვარს  ს?თბო, გად?დებულ?  აქვს  ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?.

Barita muriaticum - უფრო  მოძრავ?  და  აქტ?ურ?ა. კარგად  მოქმედებს ნუშურა და ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?სას, ბუნებ?თ ნე?ტრალურ?ა (არც მც?ვანაა, არც მხურვალ?).

Barita iodata - უფრო ენ?შნება ბარ?უმ?ს ტ?პ?ს პაც?ენტს, ოღონდ მხურვალეს.

Ca carbonicum -  პ?რ?ქ?თ, ტან?თ დ?დ?ა და მსუქან?, თუმცა ?ს?ც გამო?რჩევა ხშ?რ? ავადობ?თ და სუსტ? ჯანმრთელობ?თ, უჭ?რს ადაპტაც?ა ახალ გარემოშ? და უცხო ხალხთან, არ?ს ჩაკეტ?ლ? თავ?ს თავშ?, ვერ ?ტანს ცვლ?ლებებს. ასეთ? ტ?პ?ს ბავშვებს გვ?ან ამოსდ?თ კბ?ლებ? და გვ?ან ?წყებენ ს?არულს და ლაპარაკს.

Sulphur -  პ?რ?ქ?თ, მხურვალეა, მას სულ ცხელა, ?ხდ?ს საბანს, კანზე აქვს ხშ?რ? ალერგ?ულ? გამონაყარ?. ხას?ათ?თ ჯ?უტ?ა, უყვარს არეულობა, ქაოს?.

ანგ?ნ?ს გადატან?ს შემდეგ ამ პრეპარატებს ვაძლევთ როგორც კონსტ?ტუც?ურ საშუალებას C30 განზავებაშ? კვ?რაშ? 1 ან 2-ჯერ. თვე-თვენახევრ?ს მანძ?ლზე.

ქრონ?კულ? ტონზ?ლ?ტ?ს მკურნალობ?სას კ?დევ უფრო მკაცრად ?ნდ?ვ?დუალურად არ?ს შესარჩევ? წამლებ? , რაც გამოცდ?ლ სპეც?ალ?სტს შეუძლ?ა .

თუ სახსრებ?ს ტკ?ვ?ლ? აქვს პაც?ენტს დაწყებულ? ნაჩვენებ?ა დამატებ?თ კონსტ?ტუც?ურ საშუალებასთან პრეპარატ? Rus toqsikodendron – ნ?, გულ?ს ჩ?ვ?ლებ?სას კ? -Naja  , პრეპარატ? ეფექტ?ურ? რავმოკარდ?ტ?ს შემთხვევაშ?დაც.


ავტორი: tornike 12-01-2011, 00:23
Real-TV - ჰომეოპათ?ა, თორნ?კე ალაშვ?ლ? 2011 წლ?ს 14 ნოემბერ?

 

 


 

 

 

ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს კონფერენც?ა–ერევან? 2009წ.


 

შემოკლებულ? ვ?დეოჩანაწერ?– http://www.myvideo.ge/?video_id=870978

ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს კონფერენც?ა–ერევან? 2010წ.

 

George Vithoulkas video lecture

 

Real TV გადაცემა ,,დღ?ს სტუმარ?" – თორნ?კე ალაშვ?ლ?

 

 

Real TV - თორნ?კე ალაშვ?ლ?

 

               

 

 

აჭარა TV                                                                                                                                                        


ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:20

ჰა?მორ?ტ?სა და ფრონტ?ტ?ს მკურნალობა

ჰომეოპათ? გვ?რჩევს!

 

    ს?ნუს?ტებ? - (ფრონტ?ტ?, ჰა?მორ?ტ?) საკმაოდ დ?დ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს ყოველდღ?ურ ცხოვრებაშ?. ?გ? ვ?თარდება მაშ?ნ, როცა ?მუნ?ტეტ?ს დაქვე?თებ?ს  გამო ანთება ცხვ?რ?ს ღრუშ? რთულდება და გადად?ს სახ?ს ძვლოვან წ?აღებშ?. განსაკუთრებ?თ ხშ?რად ეს ხდება ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს ამოკვეთ?ს შემდეგ. ძვლოვან? წ?აღებ? სახ?ს არეშ? ს?მეტრ?ულადაა განლაგებულ? ცხვ?რ?ს გვერდ?თ, თვალბუდ?ს ქვემოთ (ჰა?მორ?ს ღრუ)  და შუბლ?ს არეშ?, თვალბუდ?ს ზემოთ (ფრონტალურ? წ?აღებ?). ამ?ს შესაბამ?სად ამ წ?აღებშ? განვ?თარებულ ანთებას ეწოდება ჰა?მორ?ტ? ან ფრონტ?ტ?.

ს?ნუს?ტებ?ს დროს პაც?ენტს აწუხებს სხვადასხვა ს?ძლ?ერ?ს ტკ?ვ?ლ?, გამონადენ? ცხვ?რ?ს ღრუდან, ყნოსვ?ს დაქვე?თება, სუნთქვ?ს გაძნელება. ს?ნუს?ტ?ს დ?აგნოზ?ს დასმა ხდება ძ?რ?თადად რენტგენოლოგ?ურ? კვლევ?თ. რენტგენოგრამაზე თვალნათლ?ვ ჩანს ექსუდატ? ს?ნუსებ?ს ღრუშ?, როგორც გაჩრდ?ლვა. თავ?დან ანთება კატარულ ხას?ათს ატარებს, რაც ტკ?ვ?ლ?თ ვლ?ნდება, შემდგომ ს?ნუსებშ? ჩნდება ექსუდატ?, რომელ?ც მოგვ?ანებ?თ ჩ?რქოვან ხას?ათს ?ძენს. ს?ნუს?ტებ? ხშ?რად მ?მდ?ნარეობს ქრონ?კულად, პერ?ოდულ? გამწვავებებ?თ, განსაკუთრებ?თ წელ?წად?ს ც?ვ თვეებშ?. ს?ნუს?ტებ?ს მკურნალობა საკმაოდ პრობლემურ?ა: წლებ?ს მანძ?ლზე დაგროვებულმა გამოცდ?ლებამ დაადასტურა, რომ ადგ?ლობრ?ვ? პროცედურებ? (ს?ნუსურ? ღრუს გამორეცხვა), ჩასაწვეთებელ? წვეთებ?, ფ?ზ?ოთერაპ?ა, ანტ?ბ?ოტ?კოთერაპ?ა უმეტეს შემთხვევაშ? ?ძლევა დროებ?თ გაუმჯობესებას და ბოლომდე მა?ნც ვერ ხსნ?ს ამ პრობლემას.

ს?ნუს?ტებ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ ბევრად უფრო ღრმა ცვლ?ლებებს ?წვევს ორგან?ზმშ?, ვ?დრე ადგ?ლობრ?ვ? პროცედურებ?. ჰომეოპათ?ურ? წამლებ?თ ხდება ?მ დასუსტებულ? ადგ?ლობრ?ვ? ?მუნურ? რგ?ლოს აღდგენა-გაძლ?რება, რამაც განაპ?რობა ანთებ?თ? პროცეს?ს ცხვ?რ?ს ღრუდან წ?აღებშ? გადანაცვლება. ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ?დან გამო?ყენება:   Belladonna,   Bryonia,     Kali bichromicum, Mercurius solubilis, Hepar sulphur, Hydrastis, Silicea, Sticta, Iodum, Cinnabaris და ა.შ.

მწვავე პერ?ოდშ? გამო?ყენება მწვავე ფაზ?ს პრეპარატებ?: Belladonna, Bryonia.

Belladonna – გამო?ყენება, როცა შუბლ?ს ან სახ?ს არეშ? გვაქვს მფეთქავ? ხას?ათ?ს ძლ?ერ? ტკ?ვ?ლ?, გაზრდ?ლ?  მგრძნობელობა მც?რე შერყევაზეც კ?. სახე წ?თელ? ფერ?საა, ოფლ?ან?ა, არ?ს ს?მხურვალ?ს შეგრძნება სახ?ს არეშ?, გაგნ?ერბულ? გუგებ?. ზოგად? მდგომარეობა უარესდება ს?ც?ვეშ?. გამო?ყენება C6 განზავება ხშ?რ? მ?ღებ?თ.

Bryonia -  გამო?ყენება მაშ?ნ, როცა გვაქვს ძლ?ერ? ტკ?ვ?ლ? შუბლ?ს ან სახ?ს არეშ?, რომელ?ც არ?ს მჩხვლეტავ? ან ზეწოლ?თ? ხას?ათ?ს. ?გ? ძლ?ერდება მოძრაობ?სას, ს?ც?ვეშ? და სუსტდება ს?თბოშ?, ზეწოლ?თ, თავ?ს წაკვრ?თ, მოსვენებ?სას. გამო?ყენება C6 განზავება ხშ?რ? მ?ღებ?თ.

თუ გამოვ?ყენებთ ამ პრეპარატებს მწვავე ფაზაშ?, შესაძლებელ?ა  მოხდეს დაავადებ?ს კუპ?რება და ?გ? აღარ გართულდება. მ?უხედავად ამ?სა, დაავადება ზოგჯერ მა?ნც რთულდება და გადად?ს ქვემწვავე სტად?აშ?. ეს მაშ?ნ ხდება, როცა ორგან?ზმ?ს ?მუნურ? ს?სტემა ძლ?ერ დასუსტებულ?ა - მაგ. გრ?პ?ს გადატან?ს შემდეგ. ქვემწვავე სტად?აშ? ხდება ექსუდატ?ს წარმოქმნა ს?ნუსებ?ს ღრუებშ?, რომლ?ს შემადგენლობა მოგვ?ანებ?თ ჩ?რქოვან? ხას?ათ?ს ხდება. ამ სტად?აშ? ვხმარობთ შემდეგ ჰომეოპათ?ურ საშუალებებს:

Hydrastis -  ეფექტურ?ა მაშ?ნ, როცა ს?ნუსებ?ს ღრუშ? წარმოქმნ?ლ? სეკრეტ? ბლანტ?ა და გაძნელებულ?ა მ?ს? ევაკუაც?ა ს?ნუსებ?დან, რაც ?წვევს ყრუ ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლს სახ?ს ან შუბლ?ს არეშ?. გამონადენ? ლორწოვან? ხას?ათ?საა, მოყვ?თალო ფერ?ს. შე?ძლება ლორწოშ? ?ყოს ს?სხლ?ს მც?რე რაოდენობაც. გაუარესება გვაქვს უმეტესად ღამ?ს საათებშ?. ამ პრეპარატ?ს მ?ღებ?ს შემდეგ ძლ?ერდება ანთებ?თ? ექსუდატ?ს ევაკუაც?ა ც?ნუსურ? წ?აღებ?დან და შესაბამ?სად მც?რდება ტკ?ვ?ლ?ც. ჩვენ გვქონ?ა შემთხვევებ?, როცა მარტო ეს პრეპარატ? საკმარ?ს? ყოფ?ლა დაავადებ?სგან სრულ? განკურნ?სთვ?ს.

Kali bichromicum - ასევე გამო?ყენება ლორწოვან? გამონადენ?ს არსებობ?სას, თუმცა მ?ს? გამოყენება შე?ძლება თხელ? გამონადენ?ს დროსაც. ამ პრეპარატ?სთვ?ს დამახას?ათებელ?ა ტკ?ვ?ლ? ცხვ?რ?ს ფუძეშ?, თვალბუდეებს შორ?ს, გაჭედვ?ს და ს?მშრალ?ს შეგრძნება ცხვ?რ?ს ლორწოვან გარსშ?, ქერქებ?ს  წარმოქმნა ლორწოვანზე. გამონადენ? ბლანტ?ა, მოყვ?თალო ან მომწვანო ფერ?ს. შე?ძლება ?ყოს ყნოსვ?ს დაქვე?თებაც. არ?ს ძლ?ერ? ცემ?ნება, სუნთქვ?ს გაძნელება ლორწოვან? გარსებ?ს შეშუპებ?ს გამო. ზოგად? მდგომარეობა უარესდება ს?ც?ვ?ს გავლენ?თ,  ზეწოლ?თ, ხოლო უმჯობესდება ?ნგალაც??თ.

Cinnabaris - პრეპარატ? გამო?ყენება უპ?რატესად ფრონტ?ტ?ს დროს, როცა გვაქვს ძლ?ერ? ტკ?ვ?ლ? შუბლ?ს არეშ?, ცხვ?რ?ს ფუძესთან ან თვალბუდ?ს შ?გნ?თ, სახ?ს ძვლებზე გავრცელებ?თ. ცხვ?რ?დან გამონადენ? მძაფრ? სუნ?საა, ბლანტ?ა. პ?რშ? აქვს უს?ამოვნო გემო. მდგომარეობა უარესდება ღამ?ს საათებშ?.

ს?ნუს?ტებ? უმეტეს შემთხვევაშ? ქრონ?კულ? მ?მდ?ნარეობ?საა. ვ?თარდება წლებ?ს მანძ?ლზე და ?ძლევა რეც?დ?ვებს ზამთრ?ს ც?ვ თვეებშ?. ექსუდატ? ქრონ?კულ? ფორმებ?სას ხშ?რად ჩ?რქოვან? ხდება. ასეთ შემთხვევებშ? ვ?ყენებთ უფრო ძლ?ერმოქმედ პრეპარატებს:

Hepar sulphur - ჩ?რქ?ს გამწოვ? ძლ?ერ? პრეპარატ?ა. ჩვენ მას ვხმარობთ დ?დ? ს?ფრთხ?ლ?თ ჩ?რქოვან? ჰა?მორ?ტ?ს დროს, როცა ჩ?რქ?ს ევაკუაც?ა წ?აღებ?დან გაძნელებულ?ა მხოლოდ მაღალ? განზავებებშ? – ?შვ?ათ? მ?ღებ?თ.

Silicea – გამო?ყენება ქრონ?კულ? ჩ?რქოვან? ს?ნუს?ტებ?სას, როცა პაც?ენტ?ს ?მუნურ? ს?სტემა ძლ?ერ დაქვე?თებულ?ა არარაც?ონალურ? ანტ?ბ?ოტ?კოთერაპ??ს ან ხანგრძლ?ვ? ავადმყოფობ?ს შემდეგ. ?გ? განსაკუთრებ?თ კარგად მოქმედებს მც?ვანა, სუსტ? აღნაგობ?ს პაც?ენტებზე, სუსტ? ფრჩხ?ლებ?თ და გაზრდ?ლ? ოფლ?ანობ?თ.

თუ პაც?ენტს გადატან?ლ? ჰა?მორ?ტ?ს შემდეგ დ?დხანს რჩება ნევრალგ?ურ? ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლებ? შუბლ?ს ან სახ?ს არეშ?, ჩვენ ვ?ყენებთ – Mezereum, Verbascum Cedron.

და ბოლოს, დავადებ?ს რემ?ს??ს ფაზაშ? ვ?ყენებთ კონსტ?ტუც?ურ პრეპარატებს, რომლ?ს შერჩევა ხდება მხოლოდ ექ?მ-ჰომეოპათ?ს დახმარებ?თ. კოსტ?ტუც?ურ? საშუალებებ? გაზრდ?ან თქვენს წ?ნააღმდეგუნარ?ანობას ?ნფექც?ურ? დაავადებებ?ს მ?მართ და გააძლ?ერებენ თქვენს ?მუნურ ს?სტემას.


ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:23

 ა დ ე ნ ო ? დ ე ბ ?

 

   "ადენო?დებ?" ანუ ხშ?რად ხალხშ? მას შეცდომ?თ "პოლ?პებსაც" ეძახ?ან, წარმოადგენს საკმაოდ ხშ?რ მოვლენას  ბავშვთა ასაკშ?. მორფოლოგ?ურად ადენო?დებ? ჯ?რკვლოვან? შენებ?ს ქსოვ?ლს წარმოადგენს და მდებარეობენ ცხვ?რხახ?ს გასავალთან. ?ს?ნ? ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს ანალოგ?ურ ორგანოს წარმოადგენენ და ერთად ქმნ?ან მთლ?ან დამცავ ადგ?ლობრ?ვ ?მუნურ რგოლს. პაც?ენტებს ხშ?რად ეშლებათ ცხვ?რ?ს ადენო?დურ? წანაზარდ? ცხვ?რ?ს პოლ?პთან. ადენო?დებ? – ლ?მფადენო?დებ? ქსოვ?ლ?ს გად?დებას, პოლ?პ? კ? ს?მს?ვნურ  წარმონაქმნს წარმოადგენს. მათ? ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობაც განსხვავებულ?ა.

საერთოდ 2-5 წლამდე ასაკშ?, როცა ბავშვ? ყველაზე ხშ?რად ავადობს ზემო სასუნთქ? გზებ?ს ?ნფექც?ებ?თ ხდება ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს კომპენატორულ? გად?დება. ეს ბუნებრ?ვ?ცაა, რადგან სწორედ ამ ასაკშ? ხდება პ?რველ? შეტევა ვ?რუსებ?ს და ბაქტერ?ებ?ს, რომელსაც პატარას ორგან?ზმ? ცდ?ლობს დამოუკ?დებლად გაუმკლავდეს. 2 წლამდე ბავშვს მეტ-ნაკლებად მოჰყვება დედ?ს მუცლ?დან ან ძუძუდან მ?ღებულ? ?მუნ?ტეტ?, ხოლო 2 წლ?ს შემდეგ ბავშვ?ს ორგან?ზმ? უკვე დამოუკ?დებლად ცდ?ლობს ებრძოლოს დაავადებას. ამას კ?  თავ?ს თავზე სწორედ ყველაზე პ?რველად ლ?მფურ?  ქსოვ?ლ? -  ნუშურებ? და ადენო?დებ? ?ღებენ თავ?ს თავზე ვ?რუსებ?ს და ბაქტერ?ებ?ს პ?რველ შემოტევას.

სწორედ ამ ასაკშ? ვ?თარდება პ?რველ? ანგ?ნებ?ც და ნუშურა ჯ?რკვლებ?ც მნ?შვნელოვნად ამ ასაკშ?  დ?დდება. ?სეთ ბავშვებშ?, რომელთაც კონსტ?ტუც?ურად აქვთ ლ?მფურ-ჰ?პერლაზ?ურ? დ?ათეზ?, (რაც ლ?მფურ? ?მუნურ? ს?სტემ?ს რგოლ?ს ს?სუსტეს ნ?შნავს და გარეგნულად ასეთ? ტ?პ?ს ბავშვებ? დ?დ? წონ?თ, თეთრ? კან?თ გამო?რჩევ?ან) ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს გად?დება მნ?შვნელოვან?ა, რაც ავ?წროებს ცხვ?რხახ?ს სასუნთქ? ხვრელს და ასეთ? ბავშვებ? ცხვ?რ?თ ვერ სუნთქავენ, განსაკუთრებ?თ მწოლ?არე მდგომარეობაშ?  (ძ?ლ?ს დროს), აქვთ ხმ?ს შეცვლა (შეგუბებულ? ხმა).

ჰომეოპათ?აშ? მრავლადაა პრეპარატებ?, რომლებ?ც ხშ?რად გამო?ყენება ადენო?დურ? ქსოვ?ლ?ს გად?დებ?სას. ჩვენ დაგვ?გროვდა  საკმაო გამოცდ?ლება ამ პათოლოგ??ს მკურნალობაშ? და შედეგებ?ც საკმაოდ კარგ? გვაქვს. ყოფ?ლა შემთხვევებ?, რომ საოპერაც?ოდ გამზადებულ? ბავშვებ?ს 1,5 – 2 თვ?ან? მკურნალობ?ს შემდეგ, ადენო?დურ? ჯ?რკვლებ?ს ოპერაც??ს  უმრავლესობა მოხსნ?ლ?ა.

ამ მ?ზნ?თ ჰომეოპათ?აშ? გამო?ყენება Ca-?ს, Ba-?ს,   I-?ს პრეპარატებ?: Agraphis nutans, Calcarea iodata, Calc  carb, Calc phosp, Ba iodat, Ba carb, Sanguinaria, Mezereum, Kali iodat, Con, Tuberculin, Sulphur  iodat, Silicea.

Agraphis nutans – ერთ-ერთ? პრეპარატ?ა ადენო?დებ?ს და ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?ს. ხშ?რად მოავადე ბავშვებშ?, რომლებ?ც განსაკუთრებ?თ მგრძნობ?არენ? არ?ან ს?ც?ვ?სადმ? და ადვ?ლად ც?ვდებ?ან მც?რე ქარშ?ც კ?. ?მ?ს გამო, რომ ადენო?დებ? თ?თქმ?ს კეტავენ ცხვ?რ-ხახ?ს შესავალს, ბავშვებ? სუნთქავენ პ?რ?თ (პ?რ? სულ ღ?ა აქვთ), "ცხვ?რ?სმ?ერ?"  ხმ?თ ლაპარაკობენ. თ?თქმ?ს მუდმ?ვად აქვთ ს?ც?ვე და გამონადენ? ცხვ?რ?დან. დახშობ?ს გამო შე?ძლება ?ყოს სმენ?ს მც?რე დაქვე?თერბაც.

Calcarea iodata Calcarea carb. Calc phosph. – კალც?უმ?ს პრეპარატებ? ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატებ?ა  Ba – თან ერთად ადენო?დურ? წანაზარდებ?სას და სხვა ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?ს დროს (ქრონ?კულ? ტონზ?ლ?ტ?, კ?სრ?ს ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?სას) Ca – ?ს პრეპარატებს ვ?რჩევთ მაშ?ნ, როცა ბავშვ? არ?ს დ?დ? წონ?ს, მსუქან?, პასტოზურ?. შე?ძლება ჰქონდეს ოფლ?ანობა, განსაკუთრებ?თ სახ?ს. Calc. Iodata ?ნ?შნება მხურვალე პაც?ენტებშ?. Calc  phosp – გამხდარ? აღნაგობ?ს ბავშვებშ?, Calc  carb – ?ს ტ?პ?ს ბავშვ? არ?ს ძალ?ან მსუქან?, პას?ურ?.

Ba – ?ს პრეპარატებ? ?ნ?შნება კონსტ?ტუც?ურ? ჩვენებ?თ. Ba – ?ს ტ?პ?ს ბავშვ? უფრო ნელ?, მორცხვ?ა, ხშ?რად ?მალება უცხოს დანახვაზე, აქვს ფეხებ?ს ოფლ?ანობა. ტან?თ პატარა და ტანთან შედარებ?თ თავ? ცოტა დ?დ? აქვს. Ba iodata – ?ნ?შნება შედარებ?თ მხურვალე პაც?ენტებშ?, Ba carb – მც?ვანაშ?, Ba mur – ამ მხრ?ვ უფრო ნე?ტრალურ?ა, თანაც შედარებ?თ უფრო მოძრავ? და რეაქტ?ულ?ა.სტატისტიკა

რეკლამა

 • გამოკითხვა

  1. მკურნალობ?ს რომელ მ?მართულებას ან?ჭებთ უპ?რატესობას?

  ქ?რურგ?ა
  ფარმაკოთერაპ?ა
  ხალხურ? მედ?ც?ნა და ფ?ტოთერაპ?ა
  ჰომეოპათ?ა

საიტის მეგობრები