Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/curamedi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 156 ბრონქ?ტ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ » www.curamediana.ge

 • სახელი:
 • პაროლი:

Homeophathy and Georgien Traditional Medicine » ბრონქ?ტ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ

ბრონქ?ტ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ

ავტორი: tornike 11-01-2011, 17:28

 

ჰომეოპათ?ურ? წამლ?ს შერჩევა ხველ?ს ხას?ათ?ს მ?ხედ?თ:

 

ხველა წარმოადგენს რეფლექტორულ აქტს, რომელ?ც მ?მართულ?ა სასუნთქ? გზებ?დან უცხო აგენტ?ს (მ?კრობ?ს, მტვრ?ს ნაწ?ლაკ?ს, უცხო სხეულ?ს)  მოც?ლებ?სკენ და ხშ?რად ორგან?ზმშ? სასუნთქ? გზებ?ს პათოლოგ?აზე მ?უთ?თებს. გამონაკლ?ს?ა, როცა ხველა გამოწვეულ?ა ბრონქებზე ან ტრაქეაზე გარედან რა?მე ს?მს?ვნურ? ქსოვ?ლ?ს ან ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს ზეწოლ?თ. სასუნთქ გზებშ? ანთება თ?თქმ?ს ყოველთვ?ს ?წყება ხველებ?თ. კლ?ნ?კურ? დ?აგნოსტ?რება ხდება ანთებ?ს ლოკალ?ზაც??ს მ?ხედვ?თ: თუ ანთება ხორხშ?ა -  ანთებას ეწოდება ლარ?ნგ?ტ? და ვლ?ნდება ძლ?ერ? სპაზმურ? ხველ?თ და ხმ?ს ჩახლეჩ?თ (ხორხშ? მდებარეობს ხმ?ს ?ოგებ?), ბრონქებ?ს  დონეზე განვ?თარებულ ანთებას ბრონქ?ტ? ეწოდება, ალვეოლებ?ს დონეზე განვ?თარებულ ანთებას კ? -  პნევმონ?ა (ფ?ლტვებ?ს ანთება) ეწოდება.

ხველა შე?ძლება ?ყოს მშრალ? (ლორწოვან?ს კატარ?ს გამო) ან ნახველ?ან? (ლორწოვან გარსზე ექსუდატ?ს დაგროვებ?ს გამო). ხას?ათ?ს მ?ხედვ?თ შე?ძლება ?ყოს – მყეფავ? (ხორხ?ს ანთებ?ს გამო - ლარ?ნგ?ტ?, კრუპ?ს ს?ნდრომ?) ან მსტვენავ? (ბრონქებ?ს სპაზმ?ს გამო).

ხველა ორგან?ზმ?ს თავდაცვ?თ? რეაქც?აა, ხველ?ს დროს ორგან?ზმ? ცდ?ლობს გაანთავ?სუფლოს თავ?ს? სასუნთქ? გზებ? ანთებ?ს გამომწვევ? მ?კროორგან?ზმ?სგან ნახველთან ერთად, ამ?ტომ ყოველთვ?ს არ არ?ს სწორ? ხველ?ს დათრგუნვა სხვადასხვა ქ?მ?ურ? პრეპარატებ?თ (მაგ. ბრომგექს?ნ?, ლ?ბექს?ნ?), ჩვენ არაერთგზ?ს შევხვედრ?ვართ ს?ტუაც?ებს, როდესაც ხანდაზმულ? ასაკ?ს ან მწეველ?ს ბრონქებშ? აუსკულტაც??ს სხვადასხვა სახ?ს ხ?ხ?ნ? მოგვ?სმენ?ა და ხველა კ? ასეთ პაც?ენტს ერთეულ? სახ?თ აქვს. ასეთ შემთხვევაშ? დათრგუნულ?ა სასუნთქ? გზებ?ს ეპ?თელ?ს ევაკუატორულ? (გამოდევნ?ს) ფუნქც?ა და დაგროვებულ? ნახველ? ვერ ამოდ?ს ზევ?თ, რჩება ბრონქებშ? და ხშ?რად ანთებ?ს (და?ნფ?ც?რებ?ს) მ?ზეზ? ხდება. ასეთ დროს, პ?რ?ქ?თ უნდა გავააქტ?უროთ ხველა. სასუნთქ? გზებ?ს ადგ?ლობრ?ვ? ?მუნ?ტეტ?ს დათრგუნვ?ს პრობლემას ექ?მებ? და განსაკუთებ?თ პედ?ატრებ? ყოველ ფეხ?ს ნაბ?ჯზე აწყდებ?ან (ანტ?ბ?ოტ?კებ?ს  ჭარბად ხმარებ?ს გამო).

ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს მეთოდ? ასეთ შემთხვევებშ? კლას?კურ მედ?ც?ნასთან შედარებ?თ უფრო  რაც?ონალურ?ა, ვ?ნა?დან პრეპარატ?ს შერჩევა ხდება დ?აგნოზ?ს მ?უხედავად მხოლოდ ხველ?ს ხას?ათ?ს მ?ხედვ?თ (?ქნება ბრონქ?ტ?, კრუპ? თუ ანთება), თანაც ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ? არასოდეს თრგუნავენ სასუნთქ? გზებ?ს ადგ?ლობრ?ვ ?მუნ?ტეტს, არ ზემოქმედებენ დამთრგუნველად გამომწვევზე, პ?რ?ქ?თ, ?ს?ნ? ააქტ?ურებს ორგან?ზმ?ს ?მუნურ ძალებს, აჯ?რჯვებენ ნახველს, აუმჯობესებენ ნახველ?ს ევაკუაც?ას და ასეთ? გზ?თ ზრდ?ან ორგან?ზმ?ს წ?ნაამღდეგუნარ?ანობას.

ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა ხდება ხველ?ს ხას?ათ?ს მ?ხედვ?თ. ეს უფრო გასაგებ? რომ გახდეს, წარმოგ?დგენთ რამოდენ?მე მაგალ?თს: თუ არ?ს მშრალ? ხველა, ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Rumex , Drosera , Sticta, Alumina.   

თუ ხველა არ?ს პაროქს?ზმულ?, სპაზმურ? და შეტევ?თ?, რომელ?ც ხშ?რად ღებ?ნებ?თ თავდება (მაგ: ყ?ვანახველა, კრუპ?ს ს?ნდრომ?), ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Ipecacuana,  Rumex, Drosera , Sticta, Cuprum met, Cactus.

თუ არ?ს მც?რე რაოდენობ?თ ნახველ?, რომლ?ს ამოღება პაც?ენტს უჭ?რს ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Kali bichromicum, Bryonia, Hyosciamus.

თუ გვაქვს ბრონქოსპაზმ? სასუნთქ გზებშ? (ბრონქულ? ასთმა, კრუპ?), ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Spongia, Sambucus, Carbo vegetabelis, Drosera, Hyosciamus, Mephitis, Coccus cacti, Hepar sulphur.

თუ არ?ს ხველა უპ?რატესად ღამ?ს საათებშ?, ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Kali bichromicum, Sambucus, Hyosciamus, Drosera, Ipecacuana.

თუ არ?ს დ?დ? რაოდენობ?თ ნახველ?, რომლ?ს ამოღება პაც?ენტს უჭ?რს, ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Antimonium tartaricum, Carbo vegetabelis, Senega.

თუ არ?ს დ?დ? რაოდენობ?თ ნახველ?, რომელსაც პაც?ენტ? ადვ?ლად ?ღებს, ყველაზე ხშ?რად გამო?ყენება შემდეგ? პრეპარატებ?: Pulsatilla.

სხვა საშუალებებ?ა: Dulcamara, Ammonium brom, Senega, Cuprum, Lobelia, Grindelia.

Belladonna – ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატ?ა ჰომეოპათ?აშ?, განსაკუთრებ?თ ბავშვებშ?. ?გ? ატარებს "ანთებ?ს" ყველა ნ?შანს – ჰ?პერემ?ა, პულსაც?ა, ცხელება, ტკ?ვ?ლ?. ამ?ტომ Belladonna შეგ?ძლ?ათ ?ხმაროთ ყველგან, სადაც არ?ს ს?წ?თლე, პულს?რებად? ტკ?ვ?ლ?, ცხელება.

Bryonia – ეფექტურ?ა ხველ?ს დასაწყ?ს?სას. ხველა არ?ს მშრალ?, ერთეულ?, "ღ?ტ?ნ?ს შეგრძნება", ს?მშრალე ყელშ?, განსაკუთრებ?თ კარგ? პრეპარატ?ა მშრალ? პლევრ?ტ?ს დროს. ჩვენ გვქონ?ა შემთხვევებ?, როცა Bryonia-მ მოხსნა მშრალ? პლევრ?ტ?თ გამოწვეულ? ტკ?ვ?ლებ? ბეჭშ? სულ რამოდენ?მე საათშ?. Bryonia "მშრალ? ლორწოვნ?ს", "კატარ?ს"  პრეპარატს ეძახ?ან.

ხველა წარმოადგენს რეფლექტორულ აქტს, რომელ?ც მ?მართულ?ა სასუნთქ? გზებ?დან უცხო აგენტ?ს მოც?ლებ?სკენ და ხშ?რად ორგან?ზმშ? სასუნთქ? გზებ?ს პათოლოგ?აზე მ?უთ?თებს.

ჩვენს მ?ერ აღწერ?ლ? პრეპარატებ? წარმოადგენენ ?მ დ?დ? ს??ს მც?რე ნაწ?ლს, რომელსაც ჰომეოპათებ? ხველ?ს დროს  ყველაზე ხშ?რად ?ყენებენ. ესენ? არ?ან ყველაზე "მარტ?ვ?" საშუალებებ?, რომელთა გამოყენება დ?დ ცოდნას არ მო?თხოვს და პ?რველ ეტაპზე შე?ძლება მათ? ხმარება ექ?მ-ჰომეოპათ?ს გარეშეც. თუ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, შემდგომ გ?რჩევთ აუც?ლებლად მ?მართოთ ექ?მს, რათა გამო?რ?ცხოს ფ?ლტვებ?ს სერ?ოზულ? პათოლოგ?ა. ხველ?ს დასაწყ?სშ? კ? შეგ?ძლ?ათ ?ხმაროთ შემდეგ? ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ?:

Bryonia – ეფექტურ?ა  დაავადებ?ს  დასაწყ?სშ? როცა ხველა არ?ს მშრალ?, ერთეულ? ან შეტევ?თ?. ხველას შე?ძლება თან ახლდეს ტკ?ვ?ლ?. Bryonia ეფექტურ?ა  მშრალ? პლევრ?ტ?ს დროს, ასევე, თუ პაც?ენტს აღენ?შნება "ღ?ტ?ნ?ს შეგრძნება" ან ს?მშრალე ყელშ?. ყოფ?ლა შემთხვევებ?, როცა Bryonia – მ მშრალ? პლევრ?ტ?ს შედეგად ბეჭშ? გამოწვეულ? ტკ?ვ?ლებ? სულ რამოდენ?მე საათშ? მოხსნა. Bryonia -ს  "მშრალ? ლორწოვან?ს",  "კატარ?ს"  პრეპარატს ეძახ?ან.

Kali bich - ?ს ჩვენებაა  მეტალ?სებრ? ელფერ?ს მქონე ხმაურ?ან? ხველა, რომელსაც ხშ?რად ლარ?ნგ?ტებ?ს დროს ვხვდებ?თ. ნახველ?  Kali bich – ?ს  ჩვენებ?ს დროს  არ?ს ყვ?თელ? და ძალ?ან ბლანტ?, წებოვან?. შე?ძლება ?ყოს ხმ?ს ჩახლეჩა, ღ?ტ?ნ?ს შეგრძნება ყელშ?, დახველებ?სას შე?ძლება ?ყოს ტკ?ვ?ლ? მკერდ?ს ძვლ?ს უკან, რომელ?ც მხრებ?სკენ გადაეცემა. ?გ? გამო?ყენება კრუპ?ს ს?ნდრომ?ს, ლარ?ნგ?ტ?ს, ბრონქ?ტებ?ს დროს. ძველად ჰომეოპათებ? Kali bich – ს ?ყენებდნენ  "ჭეშმარ?ტ? კრუპ?ს” - დ?ფტერ??ს დროსაც კ?.

Ipecacuanha – მოქმედებს ცდომ?ლ ნერვზე და აქედან გამომდ?ნარე მ?ს? მოქმედება ბრონქებზე ღებ?ნებ?ს შეგრძნებ?თ ვლ?ნდება. ხველა ასეთ დროს შეუპოვარ?ა, პაროქს?ზმულ?ა და ძლ?ერ?ა. პაც?ენტს ხველა ეწყება თ?თქმ?ს ყოველ ღრმა ჩასუნთქვაზე და ხშ?რად ღებ?ნებ?თ თავდება. ხმა ჩახლეჩ?ლ?ა, გულმკერდ?ს არეშ? პაც?ენტს აწუხებს ზეწოლ?ს შეგრძნება. ეს პრეპარატ? შეუცვლელ?ა ყ?ვანახველ?ს დროს და მას ხშ?რად ბავშვებშ? ?ყენებენ. Ipec-ას დამახას?ათებელ? ნ?შან?ა სუფთა პრ?ალა, წ?თელ? ფერ?ს ენა.

Spongia – ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატ?ა. განსაკუთრებ?თ ბავშვებშ?. ?გ?  შეუცვლელ?ა ლარ?ნგ?ტებ?ს, კრუპ?ს, ტრაქე?ტებ?ს დროს, როცა გვაქვს  სპაზმურ?  ხას?ათ?ს  ხველა, ხმ?ს  ჩახლეჩა. ხველ?ს ხას?ათ? უფრო  ხშ?რად მშრალ?ა, ღრმა, პაც?ენტს შე?ძლება ჰქონდეს მოხრჩობ?ს შეგრძნება. ხველა ძლ?ერდება ლაპარაკ?სას, შესუნთქვ?სას, შუაღამ?ს საათებშ?. Spongia გარდა ?მ?სა, რომ ხშ?რად ?ხმარება ხველ?ს დროს, ერთ-ერთ? მთავარ? პრეპარატ?ა ჩ?ყვ?ს სამკურნალოდ, როცა პაც?ენტს ?გ?ვე ნ?შნებ? აქვს: აწუხებს კ?სრ?ს არეშ? სპაზმ?ს, მოჭერ?ს, მოხრჩობ?ს შეგრძნება.

Senega – ?ხმარება ქრონ?კულ? ხველ?ს დროს, განსაკუთრებ?თ მოხუცებშ?, რომელთაც ნახველ?ს ამოღება ბრონქებ?ს  მოც?მც?მე  ეპ?თელ?ს  ეკუატორულ? ფუნქც??ს  დაქვე?თებ?ს  გამო  ძალზე  უჭ?რთ. ამ  დროს  ხველ?ს  ხას?ათ?  შე?ძლება  მშრალ?ც  ?ყოს, მაგრამ  ნახველ?  არ?ს  ძალ?ან  ბლანტ?, ?ჭ?მება  ძაფ?ვ?თ.  უხვ?  ნახველ?  ძლ?ერ  ძნელად  ამოდ?ს.  აუსკულტაც??თ ფ?ლტვებშ?  მო?სმ?ნება  სხვადასხვა რკალებ?ს  უხვ?  სველ?  ხ?ხ?ნ?.  შე?ძლება  ?ყოს  მოხრჩობ?ს შეგრძნება  ხმ?ს  ჩახლეჩ?თ, განსაკუთრებ?თ დ?ლ?ს  საათებშ?. პაც?ენტ?  ძლ?ერ  დასუსტებულ?ა, გრძნობს  ს?მძ?მეს  და  შებოჭვ?ს  გრძნობას  გულ-მკერდ?ს  არეშ?. Senega და Tartarus emeticusთავ?ს? ჩვენებებ?თ ჰგვანან ერთმანეთს. Senega კარგ? პრეპარატ?ა ქრონ?კულ? ემფ?ზემ?ს, სველ? პლევრ?ტ?ს, ქრონ?კულ? ბრონქ?ტ?ს დროს, ხანდაზმულთა ბრონქ?ალურ? ასთმ?ს დროს. ?გ?  კარგად  ათხ?ერებს  ნახველს.

Antimonium  tartaricum – ნაჩვენებ?ა  ?სეთ?  ხველ?სას, როცა  ხდება  უხვ?  ლორწოვან?  ნახველ?ს  წარმოქმნა, განსაკუთრებ?თ სასუნთქ? გზებ?ს  ქვემო  გზებშ?. ნახველ?  ბევრ?ა, მაგრამ  პაც?ენტს შე?ძლება უჭ?რდეს  მ?ს?  ამოხველება  საერთო  ს?სუსტ?ს  გამო.  სუნთქვა  ასეთ  პაც?ენტებშ?  ხმაურ?ან?ა, ხველა  შე?ძლება  ?წვევდეს  ღებ?ნებ?ს  შეგრძნებას, თანაც  ენა  ამ  დროს  უმეტესად  ნადებ?ან?ა. Antimonium  tartaricum–ს ?ყენებენ  ბრონქოექტაზ?ებ?სას, ფ?ლტვებ?ს  ანთებ?სას, ბრონქ?ტებ?ს ბოლო  გართულებულ  სტად?ებზე.

Hepar  sulphur - გამო?ყენება გაც?ებ?ს გვ?ან სტად?ებზე. ?გ? შე?ძლება გამოვ?ყენოთ სურდოს, ხველებ?ს, ანგ?ნ?ს დროს. როდესაც ხველება უფრო  ხშ?რად მშრალ?ა, ჩახლეჩ?ლ? ხმ?თ, შე?ძლება  ?ყოს მსტვენავ?, აქვს მოხრჩობ?ს  შეგრძნება. ხველა ძლ?ერდება  ც?ვ?  ჰაერ?ს, ს?ც?ვ?ს  ზემოქმედებ?თ.  ს?ცხ?ს  მ?უხედავად  პაც?ენტ? "?ფუთება", ბევრს  ?ცვამს, ?ხურავს  საბანს. ხველ?ს  შეტევებ?  უძლ?ერდება  გამთენ??სას. პაც?ენტ?  გაღ?ზ?ანებულ?ა,  უკმაყოფ?ლოა, ზედმეტად  მგრძნობ?არეა  ყველანა?რ  ხმაურზე, ს?ნათლეზე, ნებ?სმ?ერ  წვრ?ლმანზე. Hepar  sulphur – ძ?რ?თადად  ?ხმარება  ლარ?ნგ?ტებ?ს, კრუპ?ს  ს?ნდრომ?ს დროს.

Sambucus – კარგ? საშუალებაა  სპაზმურ?  ხველ?ს  დროს, განსაკუთრებ?თ  თუ  ხველა  შუაღამ?ს  საათებშ?ა. ხველ?ს  ხას?ათ?  პაროქს?ზმულ?ა, ხმ?ს  ჩახლეჩ?თ, მსტვენავ?  ხას?ათ?ს სუნთქვ?თ. ბავშვ? ?ღვ?ძებს  ღამ?თ მოხრჩობ?ს  შეგრძნებ?თ, ჯდება  ლოგ?ნზე, შე?ძლება სუნთქვ?ს გაძნელებ?ს გამო გაძლ?ერდეს კ?დეც. Sambucus– კარგ? პრეპარატ?ა კრუპ?ს ს?ნდრომ?ს, ასთმურ? ბრონქ?ტ?ს ან ბრონქულ? ასთმ?ს დროს.

Rumex – მშრალ? ხველ?ს  პრეპარატ?ა. ყელშ?  პაც?ენტს  აწუხებს  ღ?ტ?ნ?ს  შეგრძნება, რაც ხველ?ს შეტევ?ს მ?ზეზ? ხდება. ხველა ძლ?ერდება ლაპარაკ?სას, ც?ვ? ჰაერ?ს  შესუნთქვ?სას, ღამ?ს  საათებშ? შე?ძლება ?ყოს მშრალ? სურდო ან ცხვ?რ?დან ?ყოს ლორწოვან? გამონადენ?.

Sticta - ლორწოვან? გარსებ?ს ს?მშრალ?ს – კატარ?ს დროს ?ხმარება. ხველა მშრალ?ა, უფრო ხშ?რად ერთეულ? წამოხველებ?ს სახ?თ, ღამ?ს საათებშ? ან საღამოობ?თ, ან გამთენ??სას. ხველა ძლ?ერდება გადაღლ?სას, ტემპერატურულ? ცვლ?ლებ?სას, როდესაც ცხვ?რშ? მშრალ? სურდოა, გამონადენ?ს გარეშე. Sticta - კარგ? საშუალებაა  ტრაქე?ტ?ს, წ?თელას  შემდგომ  განვ?თარებულ?  ბრონქ?ტ?ს, ალერგ?ულ?  რ?ნ?ტ?ს, ჰა?მორ?ტ?ს  დროს.

ჩვენს მ?ერ აღწერ?ლ? პრეპარატებ? წარმოადგენენ ?მ დ?დ? ს??ს მც?რე ნაწ?ლს, რომელსაც ჰომეოპათებ? ხველ?ს დროს ?ყენებენ. ეს არ?ს ყველაზე "მარტ?ვ?" საშუალებებ?, რომელთა გამოყენება  პ?რველ ეტაპზე დასაშვებ?ა ექ?მ-ჰომეოპათ?ს გარეშე. მაგრამ თუ ხველას თან ახლავს ტემპერატურა, ან თუ ხველა ძლ?ერ შეუპოვარ? გახდა, ან თუ ამ წამლებ?ს გამოყენებ?ს მ?უხედავად, ხველა მა?ნც რჩება 2-3 დღ?ს შემდეგაც, გ?რჩევთ აუც?ლებლად მ?მართოთ ექ?მს, რადგან თავად პაც?ენტ? ან მშობელ? ყოველთვ?ს სწორედ ვერ არჩევს ჰომეოპათ?ურ პრეპარატს და ეს შე?ძლება დ?აგნოსტ?კურ? შეცდომებ?ს მ?ზეზ? გახდეს.

რაც შეეხება ბრონქულ ასთმას,  ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა აქაც ხველ?ს ხას?ათ?ს  და არა კლ?ნ?კურ? დ?აგნოზ?ს მ?ხედვ?თ ხდება. ჩვენს პრაქტ?კაშ? ?ყო უამრავ? შემთხვევა ამ დაავადებ?სა და შედეგებ?ც ხშ?რად მოსალოდნელზე უკეთეს? გვქონდა. ჩვენ ვახერხებდ?თ არა მარტო შეტევ?ს კუპ?რებას ან შეტევ?ს ს?ძლ?ერ?ს შემც?რებას, არამედ შეტევათა ?სეთ გა?შვ?ათებას, რომ ზოგ?ერთ შემთხვევაშ? განკურნებაზეც შე?ძლება საუბარ?. თუმცა წ?ნასწარ  განსაზღვრა ?მ?სა, თუ როგორ? შედეგ? ?ქნება კონკრეტულ შემთხვევაშ? ან რა დრო დაგვჭ?რდება დაავადებ?ს დასაძლევად, პრაქტ?კულად შეუძლებელ?ა.

ბრონქულ? ასთმ?ს დროს ჩვენ არ გ?რჩევთ  ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატ?ს დამოუკ?დებლად მ?ცემას, რადგან ბრონქულ? ასთმა არ განეკუთვნება ე.წ. მარტ?ვ შემთხვევას და მ?ს სამკურნალოდ მრავალ? ფაქტორ?ს გათვალ?სწ?ნებაა აუც?ლებელ?. ეს კ? მხოლოდ ექ?მ-ჰომეოპათს შეუძლ?ა. ჰომეოპათ?აშ? ბრონქულ? ასთმ?ს სამკურნალოდ 50 პრეპარატამდეა მოწოდებულ? და პრეპარატ?ს შერჩევ?სას ჰომეოპათ? ?თვალ?სწ?ნებს:

1) შეტევ?ს დროს (ე.?. რომელ საათზე ?წყება უფრო ხშ?რად ასთმურ? შეტევა);

2) რასთან არ?ს კავშ?რშ? დაავადებ?ს დაწყება (გაც?ებასთან, ნერვულ სტრესთან, ჰორმონალურ დარღვევებთან და ა.შ.);

3) რა პრეპარატებ?ა ნახმარ? ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს დაწყებამდე (ჰორმონალურ? პრეპარატებ?ს თუნდაც წარსულშ? ხმარება ამც?რებს ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ?ს ეფექტურობას და ა.შ.);

4) აუც?ლებელ?ა კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ს შერჩევა, რომელსაც ვაძლევთ კლ?ნ?კურ? რემ?ს??ს მ?ღწევ?ს შემდეგ.

ყოველ?ვე ზემოთქმულ?დან გამომდ?ნარე, თუ რომელ? პრეპარატ? გამოგადგებათ თქვენს ბრონქულ? ასთმ?ს დროს კონკრეტულ შემთხვევაშ?, ამას თქვენ დამოუკ?დებლად ვერ განსაზღვრავთ,  ამ?ტომ ჩვენს წ?გნშ? ამაზე აღარ შევჩერდებ?თ და გ?რჩევთ მ?მართოთ ექ?მ-ჰომეოპათს.სტატისტიკა

რეკლამა

 • გამოკითხვა

  1. მკურნალობ?ს რომელ მ?მართულებას ან?ჭებთ უპ?რატესობას?

  ქ?რურგ?ა
  ფარმაკოთერაპ?ა
  ხალხურ? მედ?ც?ნა და ფ?ტოთერაპ?ა
  ჰომეოპათ?ა

საიტის მეგობრები