Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/curamedi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 156 ადენო?დებ? » www.curamediana.ge

 • სახელი:
 • პაროლი:

Homeophathy and Georgien Traditional Medicine » ადენო?დებ?

ადენო?დებ?

ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:23

 ა დ ე ნ ო ? დ ე ბ ?

 

   "ადენო?დებ?" ანუ ხშ?რად ხალხშ? მას შეცდომ?თ "პოლ?პებსაც" ეძახ?ან, წარმოადგენს საკმაოდ ხშ?რ მოვლენას  ბავშვთა ასაკშ?. მორფოლოგ?ურად ადენო?დებ? ჯ?რკვლოვან? შენებ?ს ქსოვ?ლს წარმოადგენს და მდებარეობენ ცხვ?რხახ?ს გასავალთან. ?ს?ნ? ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს ანალოგ?ურ ორგანოს წარმოადგენენ და ერთად ქმნ?ან მთლ?ან დამცავ ადგ?ლობრ?ვ ?მუნურ რგოლს. პაც?ენტებს ხშ?რად ეშლებათ ცხვ?რ?ს ადენო?დურ? წანაზარდ? ცხვ?რ?ს პოლ?პთან. ადენო?დებ? – ლ?მფადენო?დებ? ქსოვ?ლ?ს გად?დებას, პოლ?პ? კ? ს?მს?ვნურ  წარმონაქმნს წარმოადგენს. მათ? ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობაც განსხვავებულ?ა.

საერთოდ 2-5 წლამდე ასაკშ?, როცა ბავშვ? ყველაზე ხშ?რად ავადობს ზემო სასუნთქ? გზებ?ს ?ნფექც?ებ?თ ხდება ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს კომპენატორულ? გად?დება. ეს ბუნებრ?ვ?ცაა, რადგან სწორედ ამ ასაკშ? ხდება პ?რველ? შეტევა ვ?რუსებ?ს და ბაქტერ?ებ?ს, რომელსაც პატარას ორგან?ზმ? ცდ?ლობს დამოუკ?დებლად გაუმკლავდეს. 2 წლამდე ბავშვს მეტ-ნაკლებად მოჰყვება დედ?ს მუცლ?დან ან ძუძუდან მ?ღებულ? ?მუნ?ტეტ?, ხოლო 2 წლ?ს შემდეგ ბავშვ?ს ორგან?ზმ? უკვე დამოუკ?დებლად ცდ?ლობს ებრძოლოს დაავადებას. ამას კ?  თავ?ს თავზე სწორედ ყველაზე პ?რველად ლ?მფურ?  ქსოვ?ლ? -  ნუშურებ? და ადენო?დებ? ?ღებენ თავ?ს თავზე ვ?რუსებ?ს და ბაქტერ?ებ?ს პ?რველ შემოტევას.

სწორედ ამ ასაკშ? ვ?თარდება პ?რველ? ანგ?ნებ?ც და ნუშურა ჯ?რკვლებ?ც მნ?შვნელოვნად ამ ასაკშ?  დ?დდება. ?სეთ ბავშვებშ?, რომელთაც კონსტ?ტუც?ურად აქვთ ლ?მფურ-ჰ?პერლაზ?ურ? დ?ათეზ?, (რაც ლ?მფურ? ?მუნურ? ს?სტემ?ს რგოლ?ს ს?სუსტეს ნ?შნავს და გარეგნულად ასეთ? ტ?პ?ს ბავშვებ? დ?დ? წონ?თ, თეთრ? კან?თ გამო?რჩევ?ან) ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს გად?დება მნ?შვნელოვან?ა, რაც ავ?წროებს ცხვ?რხახ?ს სასუნთქ? ხვრელს და ასეთ? ბავშვებ? ცხვ?რ?თ ვერ სუნთქავენ, განსაკუთრებ?თ მწოლ?არე მდგომარეობაშ?  (ძ?ლ?ს დროს), აქვთ ხმ?ს შეცვლა (შეგუბებულ? ხმა).

ჰომეოპათ?აშ? მრავლადაა პრეპარატებ?, რომლებ?ც ხშ?რად გამო?ყენება ადენო?დურ? ქსოვ?ლ?ს გად?დებ?სას. ჩვენ დაგვ?გროვდა  საკმაო გამოცდ?ლება ამ პათოლოგ??ს მკურნალობაშ? და შედეგებ?ც საკმაოდ კარგ? გვაქვს. ყოფ?ლა შემთხვევებ?, რომ საოპერაც?ოდ გამზადებულ? ბავშვებ?ს 1,5 – 2 თვ?ან? მკურნალობ?ს შემდეგ, ადენო?დურ? ჯ?რკვლებ?ს ოპერაც??ს  უმრავლესობა მოხსნ?ლ?ა.

ამ მ?ზნ?თ ჰომეოპათ?აშ? გამო?ყენება Ca-?ს, Ba-?ს,   I-?ს პრეპარატებ?: Agraphis nutans, Calcarea iodata, Calc  carb, Calc phosp, Ba iodat, Ba carb, Sanguinaria, Mezereum, Kali iodat, Con, Tuberculin, Sulphur  iodat, Silicea.

Agraphis nutans – ერთ-ერთ? პრეპარატ?ა ადენო?დებ?ს და ნუშურა ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?ს. ხშ?რად მოავადე ბავშვებშ?, რომლებ?ც განსაკუთრებ?თ მგრძნობ?არენ? არ?ან ს?ც?ვ?სადმ? და ადვ?ლად ც?ვდებ?ან მც?რე ქარშ?ც კ?. ?მ?ს გამო, რომ ადენო?დებ? თ?თქმ?ს კეტავენ ცხვ?რ-ხახ?ს შესავალს, ბავშვებ? სუნთქავენ პ?რ?თ (პ?რ? სულ ღ?ა აქვთ), "ცხვ?რ?სმ?ერ?"  ხმ?თ ლაპარაკობენ. თ?თქმ?ს მუდმ?ვად აქვთ ს?ც?ვე და გამონადენ? ცხვ?რ?დან. დახშობ?ს გამო შე?ძლება ?ყოს სმენ?ს მც?რე დაქვე?თერბაც.

Calcarea iodata Calcarea carb. Calc phosph. – კალც?უმ?ს პრეპარატებ? ერთ-ერთ? ყველაზე ხშ?რად ხმარებად? პრეპარატებ?ა  Ba – თან ერთად ადენო?დურ? წანაზარდებ?სას და სხვა ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?ს დროს (ქრონ?კულ? ტონზ?ლ?ტ?, კ?სრ?ს ლ?მფურ? ჯ?რკვლებ?ს გად?დებ?სას) Ca – ?ს პრეპარატებს ვ?რჩევთ მაშ?ნ, როცა ბავშვ? არ?ს დ?დ? წონ?ს, მსუქან?, პასტოზურ?. შე?ძლება ჰქონდეს ოფლ?ანობა, განსაკუთრებ?თ სახ?ს. Calc. Iodata ?ნ?შნება მხურვალე პაც?ენტებშ?. Calc  phosp – გამხდარ? აღნაგობ?ს ბავშვებშ?, Calc  carb – ?ს ტ?პ?ს ბავშვ? არ?ს ძალ?ან მსუქან?, პას?ურ?.

Ba – ?ს პრეპარატებ? ?ნ?შნება კონსტ?ტუც?ურ? ჩვენებ?თ. Ba – ?ს ტ?პ?ს ბავშვ? უფრო ნელ?, მორცხვ?ა, ხშ?რად ?მალება უცხოს დანახვაზე, აქვს ფეხებ?ს ოფლ?ანობა. ტან?თ პატარა და ტანთან შედარებ?თ თავ? ცოტა დ?დ? აქვს. Ba iodata – ?ნ?შნება შედარებ?თ მხურვალე პაც?ენტებშ?, Ba carb – მც?ვანაშ?, Ba mur – ამ მხრ?ვ უფრო ნე?ტრალურ?ა, თანაც შედარებ?თ უფრო მოძრავ? და რეაქტ?ულ?ა.სტატისტიკა

რეკლამა

 • გამოკითხვა

  1. მკურნალობ?ს რომელ მ?მართულებას ან?ჭებთ უპ?რატესობას?

  ქ?რურგ?ა
  ფარმაკოთერაპ?ა
  ხალხურ? მედ?ც?ნა და ფ?ტოთერაპ?ა
  ჰომეოპათ?ა

საიტის მეგობრები