Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/curamedi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 156 მომხმარებლის ყველა სიახლე tornike » www.curamediana.ge

 • სახელი:
 • პაროლი:

Homeophathy and Georgien Traditional Medicine » მომხმარებლის ყველა სიახლე tornike
ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:40

ტრამვებ? 

მოყ?ნვა


   მოყ?ნვა ეწოდება დაბალ? ტემპერატურ?ს ზემოქმედებ?ს შედეგად განვ?თარებულ? ქსოვ?ლებ?ს დაზ?ანებას. მოყ?ნვა შე?ძლება განვ?თარდეს არა მარტო დაბალ ტემპერატურაზე, არამედ +6, +7 გრადუსზეც, თუ დამატებ?თ არ?ს ქარ?ს ხანგრძლ?ვ? ზემოქმედება, ს?ც?ვე, კ?დურებ?ს ს?სველე, ვ?წრო ფეხსაცმელ?, ს?სხლნაკლებობა, ორგანოზმ?ს გამოფ?ტვა, შ?მშ?ლ? და ა.შ. უფრო ხშ?რად გვაქვს ქვემო კ?დურ?ს თ?თებ?ს, ტერფ?ს, ხელ?ს თ?თებ?ს მოყ?ნვა, უფრო ?შვ?ათ?ა ცხვ?რ?ს, ნ?კაპ?ს, ყურ?ს ნ?ჟარ?ს მოყ?ნვ?ს შემთხვევებ?.

მოყ?ნვ?ს ს?მძ?მ?ს მ?ხედვ?თ არჩევენ 4 ხარ?სხ?ს მოყ?ნვას:

I ხარ?სხ? – კან?  ხდება მუქ? მოლურჯო, ან მოლურჯო – მოწ?თალო, რასაც შეშუპება მოჰყვება. არ?ს ჩხვლეტ?თ? ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლ?, წვა, ქავ?ლ?, კან?ს აქერჩვლა. 2-3 დღეშ? ეს მოვლენებ? თანდათანობ?თ უკუვ?თარდება.

II ხარ?სხ?ს მოყ?ნვ?სას კანზე წარმო?ქმნება ბუშტუკებ?, ხშ?რად ს?სხლ?ან? შ?გთავს?თ. კან? მკვეთრად შეშუპებულ?ა, თუმცა  დროულ? მკურნალობ?თ კან?ს აღდგენა შესაძლებელ?ა, რადგან დაზ?ანებულ?ა კან?ს ზედაპ?რულ? შრეებ?.

III ხარ?სხ?ს მოყ?ნვა აზ?ანებს კან?ს ყველა შრეს, რაც ?წყებს მ?ს კვდომას (ნეკროზს). მგრძნობელობა ქრება, კანზე გვაქვს ს?სხლ?ან? (ჰემორაგ?ულ?) ბუშტუკებ?, ჩნდება 


ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:48

 შუა ყურ?ს ანთებ?ს მკურნალობა ჰომეოპათ?აშ?

 

ყელ-ყურ-ცხვ?რ?ს დაავადებებ?ს დროს ჰომეოპათ?ას დ?დ? დახმარება შეუძლ?ა გაგვ?წ?ოს. ყურ?ს ?ნფექც?ებ? (შუა ყურ?ს მწვავე ანთება) ერთ-ერთ? ყველაზე გავრცელებულ? პათოლოგ?აა, განსაკუთრებ?თ ბავშვთა ასაკშ?. პრაქტ?კულად ყველა ბავშვმა 6 წლამდე ასაკშ? ერთხელ მა?ნც გადა?ტანა მწვავე ოტ?ტ?, ხოლო გარკვეულ? კატეგორ??ს ბავშვებ?სათვ?ს ყურ?ს ?ნფექც?ებ? დ?დ პრობლემას წარმოადგენს.  ბავშვთა ასაკშ? ამ პათოლოგ??თ ხშ?რ? შემთხვევებ? განპ?რობებულ?ა ცხვ?რ-ხახ?ს ანატომ?ურ? თავ?სებურებ?თ, რადგან  ცხვ?რ?სა და შუა ყურს შორ?ს ორ?ვე მხარეს არსებობს ანატომ?ურ? კავშ?რ? ე.წ. ევსტახ?ს მ?ლ?, რომელ?ც ადრეულ? ასაკ?ს ბავშვებშ? ძალზე მოკლე და ფართოა, ამ?ტომ ცხვ?რ?ს ნებ?სმ?ერ? ?ნფექც?ა (სურდო) ადვ?ლად აღწევს შუა ყურს და ?წვევს მ?ს ანთებას. თავ?დან ანთება კატარულ ხას?ათს ატარებს, რაც დაფ?ს აპკზე ს?წ?თლ?თ და ყურ?ს ძლ?ერ? ტკ?ვ?ლ?თ ვლ?ნდება. კატარს მოსდევს ექსუდაც??ს (ს?თხ?ს) გამოყოფა დაფ?ს აპკ?ს უკან. ეს ექსუდატ? შემდეგ ჩ?რქდება და ?წვევს აპკ?ს პერფორაც?ას (გახვრეტას) და კლ?ნ?კურად ამ დროს ტკ?ვ?ლ?  ქრება ან მც?რდება, ხოლო გარე სასმენ ყურშ? ვამჩნევთ ჩ?რქ?ს გამოყოფას.

რაც შეეხება ჰომეოპათ?ურ მკურნალობას, ჩვენ? პრეპარატებ?თ მკურნალობა შესაძლებელ?ა ყურ?ს ანთებ?ს ყველა სტად?აზე. ჩვენ? გამოცდ?ლებ?თ, ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს შემდეგ მნ?შვნელოვნად მც?რდება ავადობ?ს ს?ხშ?რე. უფრო სწრაფად ?ხსნება ტკ?ვ?ლ?ს ს?ნდრომ? და სწრაფად ხდება პერფორ?რებულ? დაფ?ს აპკ?ს აღდგენა.

ოტ?ტ?ს კატარულ სტად?აზე ეფექტურ?ა შემდეგ? ჰომეოპათ?ურ? პრეპარატებ?: Belladonna, Chamomilla, Fe phosphoricum, Aconit.

ექსუდაც?ურ სტად?აშ? ამ პრეპარატებ?ს გვერდ?თ ეფექტურ?ა – Mercurius sol, Silicea, Hepar sulphur, ხოლო ჩ?რქ?ს გამოყოფ?ს შემდეგ – Pulsatilla, Merc sol, Hydrastis, Kali bichr. გართულებ?ს თავ?დან ასაც?ლებლად ენ?შნება: Capsicum, Aurum, Silicea.

Mmorecidive otitisas, როგორც კონსტ?ტუც?ურ? საშუალება: Tuberculinum, Na sulphur, Calc carb, Thuja, Silicea, და სხვ.

Belladonna - ?თვლება კატარ?ს პრეპარატად და ფართოდ გამო?ყენება ყელ?ს, ყურ?ს კატარულ? ანთებ?სას, რაც ს?წ?თლ?თ, ტკ?ვ?ლ?თ ან ს?ცხ?თ ვლ?ნდება. დაავადება უფრო ხშ?რად უცებ ?წყება, გაც?ებ?თ. 1-2 სთ-შ? შე?ძლება ბავშვს დაეწყოს ძლერ? ტკ?ვ?ლ? ყურშ?. ასეთ ს?ტუაც?აშ? Belladonna 6 უნდა მ?ეცეს ყოველ 15-30 წთ-შ?, ტკ?ვ?ლ?ს ჩაწყნარებ?ს შემდეგ დღეშ? 7X- 8X სრულ გამოჯანმრთელებამდე. დაფ?ს აპკ? ამ დროს წ?თელ?, მაგრამ ექსუდატ? შუა ყურშ? ჯერ არ არ?ს.

Chamomilla – ასევე მწვავე კატარულ? სტად??ს პრეპარატ?ა, მაგრამ  Belladonna-გან განსხვავებ?თ პაც?ენტ? ძალ?ან გაღ?ზ?ანებულ?ა, ჭ?რვეულ?ა, ყვ?რ?ს, ჩხუბობს, ე.?. ემოც?ურ? სფერო ძლ?ერ გამოხატულ?ა. ცალ? ლოყა შე?ძლება წ?თელ? ?ყოს. ბავშვ? სულ ხელშ? აყვანას ?თხოვს. ღ?ზ?ანდება ყველაფერზე – შუქზე, შეხებაზე, სათამაშოზე. შე?ძლება ასეთმა აღგზნებამ მთელ? ღამე გასტანოს.

Fe phosphoricum – ასევე ანთებ?თ? სტად??ს პრეპარატ?ა, ოღონდ ჩ?ვ?ლებ? ?სეთ? მკვეთრ? და გამოხატულ? არაა, როგორც Belladonna – ს დროს. დაავადება ნელ-ნელა ?წყება, ტკ?ვ?ლ?ც ?მდენად არაა გამოხატულ?. Fe phosphoricum უფრო ეფექტურ?ა დაავადებ?ს ადრეულ სტად?ებზე. ზოგ? ავტორ? რეკომენდაც?ას ?ძლევა დავნ?შნოთ  Fe phosphoricum სურდოს ყველა ფორმ?ს დროს, ევსტახ?ს მ?ლზე ანთებ?ს გადასვლ?ს თავ?დან აც?ლებ?ს მ?ზნ?თ. (ევსტახ??ტ?ს პროფ?ლაქტ?კ?სათვ?ს).

Pulsatilla – ?ნ?შნება მაშ?ნ, როცა ყურ?დან შე?ნ?შნება ჩ?რქოვან? გამონადენ?. ?გ? ხელს უწყობს პროცეს?ს დაჩქარებას და სწრაფ ალაგებას. ოღონდ ამ შემთხვევაშ? ბავშვ?ს ემოც?ურ? სფერო განსხვავდება Chamomilla da Belladonna – სგან. ?გ? გარეგნულად წყნარ?ა, მოს?ყვარულე და დედ?სგანაც ალერსს ?თხოვს, ჩუმადაა, ხშ?რად ტ?რ?ს  და  არა აქვს აგრეს?ულობა. ?გ? წყნარდება, როცა ვ?ნმე, განსაკუთრებ?თ კ? დედა, მ?ეფერება. მართალ?ა ?გ? ბევრს ტ?რ?ს, მაგრამ ეს ტ?რ?ლ? არ გამო?რჩევა გაღ?ზ?ანებულობ?თ, არამედ უფრო წუწუნ?ს, თავ?ს შეცოდებ?ს მ?ზნ?თ ხდება.

Hepar sulphur – უფრო უმჯობეს?ა მ?ს? გამოყენება ოტ?ტ?ს გვ?ან სტად?ებზე, როცა შუა ყურშ? უკვე ჩამოყალ?ბებულ? ჩ?რქოვან? ექსუდატ?ა. ემოც?ურად Hepar sulphur ს?ტუაც??ს დროს ბავშვ? ასევე გაღ?ზ?ანებულ?ა, აგრეს?ულ?ც კ? ხდება. Chamomilla – გან განსხვავებ?თ ?გ? არ ?სვრ?ს ნ?ვთებს და სათამაშოებს, არ ჩხუბობს. ?გ? უბრალოდ გაგრძნობ?ნებს, რომ ?გ? გაბრაზებულ?ა. ბავშვს აქვს ძლ?ერ? ს?ც?ვ?ს შეგრძნება. ?ნ?შნება ?შვ?ათ? მ?ღებ?თ.

Mercurius  sol – ასევე ნაჩვენებ?ა ყურ?ს ტკ?ვ?ლ?სას ?მ მომენტ?დან, როცა და?წყო ჩ?რქ?ს წარმოქმნა. ბავშვ?, რომელსაც სჭ?რდება ეს პრეპარატ? შე?ძლება ასევე ?ყოს აგზნებულ?, მაგრამ ?გ? ნაკლებად აგრეს?ულ?ა, უფრო დაბნეულ?ს შთაბეჭდ?ლებას სტოვებს და ხშ?რად ?მპულსურად ?ძლევა. ყურ?ს ტკ?ვ?ლ? შე?ძლება გაძლ?ერდეს. ს?თბოშ?, ღამე, ლოგ?ნშ? თუმცა მკვეთრ? დამოკ?დებულება ასეთ? მოდალობებ?ს მ?მართ ზოგჯერ საერთოდ არაა გამოხატულ?. Mercurius  sol – სთვ?ს დამახას?ათებელ?ა ჭარბ?, სუნ?ან? ოფლ?, ჭარბ? ნერწყვ? პ?რშ?, სუნ? პ?რ?ს ღრუშ?, ენ?ს გვერდ?თ კ?დეებზე კბ?ლებ?ს ანაბეჭდებ?. ?ნ?შნება C6 განზავება  - 2 ბურთულა 3-4 ჯერ დღეშ?.

Silicea – უფრო კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?ა, ამ?ტომ მ?ს? გამოყენება უმჯობეს?ა ყურ?ს ანთებ?ს გვ?ან სტად?აზე. ?გ? ხელს უწყობს ქრონ?კულ? ანთებ?საგან განკურნებას, ნაწ?ბუროვან? ტკ?ვ?ლებ?ს ალაგებას, ჩ?რქ?ს გამოწოვას. Silicea–ს ტ?პ?ს ადამ?ან?სათვ?ს დამახას?ათებელ?ა შ?ნაგან? ს?თბოს დეფ?ც?ტ? – პაც?ენტს სულ სც?ვა, ხელ-ფეხ? მუდამ გაყ?ნულ? აქვს, ხშ?რად ხდება ავად, დასუსტებულ?ა, ოფლ?ანობს – უფრო მეტად კ?დურებზე და თავ?ს თმ?ან ნაწ?ლზე. Silicea –ს წარმატებ?თ ხმარობენ ?მუნურ? ს?სტემ?ს გასაძლ?ერებლად, მათ შორ?ს აცრებ?თ გამოწვეულ? გართულებებ?ს დროსაც. Silicea –ს ტ?პ?ს ადამ?ან? ასევე რბ?ლ? ხას?ათ?თ გამო?რჩევა, თუმცა არ ?თხოვს ს?ყვარულ?ს ?სეთ გამოხატვას, როგორც Pulsatilla. ?გ? თავმდაბალ?ა, მორცხვ?. ტან?თაც ზომ?ერადაა განვ?თარებულ?. ?ნ?შნება  30 ან 200 განზავება ?შვ?ათ? მ?ღებ?თ.

Capsicum – ერთ-ერთ? მთავარ? პრეპარატ?ა მასტო?დ?ტ?ს საშ?შროებ?ს შემთხვევაშ?. მასტო?დ?ტ? – ყურ?ს ჩ?რქოვან? ანთებ?ს ერთ-ერთ? საშ?შ? გართულებაა.  ამ დროს ჩ?რქოვან? პროცეს? გადად?ს ყურ?ს უკან მდებარე ძვლოვან მორჩზე, რაც შემდგომ საკმაოდ რთულ? სამკურნალოა და ხშ?რად ოპერაც?ულ ჩარევას მო?თხოვს. მასტოდ?ტ?ს პ?რველ? ნ?შნებ?ა ტკ?ვ?ლ?ს გაჩენა ძვლოვან მორჩზე ხელ?ს დაჭერ?თ. ამ დროს საკმაოდ ეფექტურ?ა Capsicum რამოდენ?მე მ?ღება, რომელ?ც თავ?დან აგვაც?ლებს ამ საშ?შ გართულებას.


ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:50

ემოც?ურ? მოშლ?ლობან?


ჩვენს ცხოვრებაშ? ემოც?ურ? სტრესებ? ჩვენ? ყოფ?ს განუყრელ? ნაწ?ლ?ა. შეუძლებელ?ა მთელ? ცხოვრება ?სე განვლო, ერთხელ მა?ნც არ გან?ცადო ემოც?ურ? სტრეს?ს ყველა საშ?ნელება. ხშ?რად ადამ?ანებს წლებ? სჭ?რდებათ ხოლმე, რათა აღ?დგ?ნონ დაკარგულ? ჯანმრთელობა და სულ?ერ? ს?მშვ?დე. ყველა ემოც?ა ხომ მეტ-ნაკლებად ა?სახება ჩვენს გონებაშ? და მოგვ?ანებ?თ ?ჩენას თავს უკვე ამა თუ ?მ ორგანოს დაზ?ანებ?თ. მაგ.მედ?ც?ნაშ? ცნობ?ლ?ა ე.წ. "სტრეს?თ გამოწვეულ? კუჭ?ს წყლულ?".  ყველა თქვენ? ფ?ქრ? და ემოც?ა, დადებ?თ? თუ უარყოფ?თ?, არამატერ?ალურ? სახ?თ ა?რეკლება გონებაშ? და შემდეგ განხორც?ელებას ჰპოულობს (შე?ძლება წლებ?ს შემდეგაც) თქვენს შ?ნაგან ორგანოებშ?. ამ?ტომაა რომ, მსოფლ?ოს ყველა ფ?ლოსოფ?ურ? მოძღვრება ასწავლ?ს ადამ?ანს  გააწონასწოროს თავ?ს? გრძნობებ?, უფრო ხშ?რად გან?ცადოს დადებ?თ? ემოც?ებ?, რადგან დადებ?თ? ემოც?ა ჯანმრთელობ?ს  განუყრელ? თანამგზავრ?ა. ყველაზე ჯანმრთელ?ა ემოც?ურად გაწონასწორებულ? ადამ?ან?.

ჩვენ? ცხოვრება საქართველოშ? ბოლო წლებშ? სამწუხაროდ ?ქცა ნეგატ?ურ? მოვლენებ?ს ეპ?ცენტრად. თ?თქმ?ს ყველა ოჯახშ? არ?ს ემოც?ურ? მოშლ?ლობ?ს პრობლემა, რაც ვლ?ნდება  ნევროზ?თ, შ?შებ?თ, უძ?ლობ?თ,  ზოგჯერ დეპრეს??თ და ფს?ქ?ურ? დარღვებ?ს სახ?თ. ეს კ? აუც?ლებლად ?მოქმედებს მოსახლეობ?ს ჯანმრთელობ?ს საერთო დონეზეც, რადგან ჩვენს გარშემო შექმნ?ლ? უარყოფ?თ? ველ?  გავლენას ახდენს არა მარტო ემოც?ურად ლაბ?ლურ ადამ?ანებზე, არამედ ჯანმრთელებზეც. განსაკუთრებ?თ მგრძნობ?არენ? არ?ან   პატარა ბავშვებ?.

ჰომეოპათ?აშ? მრავლადაა მოწოდებულ? პრეპარატებ? ემოც?ურ მოშლ?ლობებ?ს სამკურნალოდ. სწორ? წამლ?ს შერჩევა ასეთ ს?ტუაც?აშ? საკმაოდ რთულ?ა და მო?თხოვს ექ?მ-ჰომეოპათ?ს კვალ?ფ?ც?ურ დახმარებას. ამ?ტომ შემოვ?ფარგლებ?თ რამოდენ?მე, ყველაზე პოპულარულ? პრეპარატ?თ.

Ignatia, Aconit, Nux vomica, Coffea, Chamomilla, Aurum.

 ემოც?ურ? მოშლ?ლობ?ს სამკურნალოდ ზუსტად უნდა შე?რჩეს კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატ?, თანაც მაღალ? პოტენც?ებ? და ?შვ?ათ? მ?ღებ?თ.

Ignatia – ?ნ?შნება მაშ?ნ, როცა საქმე გვაქვს ახლობელ? ადამ?ან?ს დაკარგვასთან: ეს შე?ძლება ?ყოს  განშორება შეყვარებულთან,  მეგობართან, ან ახლობლ?ს გარდაცვალება.  ასეთ? ტ?პ?ს სტრესებ? ზოგ?ერთ ადამ?ანშ? ?წვევს ნევროზ?ს ?სეთ ფორმას, რომელ?ც ვლ?ნდება მომატებულ? ემოც?ურობ?თ, რაც ხშ?რად ტ?რ?ლშ? და მელანქოლ?ურ განწყობაშ? ჰპოვებს გამოხატულებას, ყელშ? სპაზმ?თ, ბურთ?ს შეგრძნებ?თ, ს?გარეტ?ს ბოლ?ს აუტანლობ?თ. თუ თქვენ ახლობელ ადამ?ანთან განშორებ?ს შემდეგ გაგ?ნვ?თარდათ ასეთ? ემოც?ურ? ნ?შნებ?, რასაც თან შემდგომშ? მოჰყვა ან შეკრულობა, ან კუჭ?ს ტკ?ვ?ლ? ან სხვა რა?მე ჩ?ვ?ლ?, ყველა ამ შემთხვევაშ? ეფექტურ? ?ქნება Ignatia.

Aconit – აკონ?ტ? არ?ს შ?შ?ს პრეპარატ?, წარსულშ?  ოდესმე გადატან?ლ? ძლ?ერ? შ?შ?, ან უბედურ? შემთხვევა  წლებ?ს მანძ?ლზე ტოვებს კვალს ფს?ქ?კაშ?, რაც შემდგომ ვლ?ნდება სხვადასხვა დაავადებ?ს სახ?თ. ასეთ შემთხვევაშ? ეფექტურ? ?ქნება Aconit 200 პოტენც??ს ერთჯერად? დოზაც კ?. Aconit გამოგადგებათ ?მ შემთხვევაშ?ც, თუ თქვენ გაწუხებთ  შ?შებ?, რომელ?ც უფრო საღამოს საათებშ? ?წყება და პან?კურ ელფერს ატარებს. სახე ამ დროს ხან წამოწ?თლებულ?ა, ხან კ? გაფ?თრებულ?,  თვალებ? გაფართოებულ?. შ?შებ?დან განსაკუთრებ?თ გამოხატულ?ა ს?კვდ?ლ?ს შ?შ?. ხშ?რად კ? შ?შებ?   აბსოლუტურად გაურკვეველ?ა. Aconit –  ეფექტურ?ა ყველა ?მ დაავადებ?ს დროსაც, რომელსაც თან ახლავს მოუსვენრობა და ს?კვდ?ლ?ს შ?შ? (მაგ. ?ნფარქტ?ს ან სტენოკარდ??ს შეტევა). პაც?ენტებ? ხშ?რად წ?ნასწარმეტყველებენ თავ?ს? ს?კვდ?ლ?ს დღეს. ძ?ლ? მოუსვენარ?ა, ტრ?ალებენ ლოგ?ნშ? და ეღვ?ძებათ ?მ შ?შ?თ, რომ მალე მოკვდებ?ან.   

Nux vomica – ამ პრეპარატ?ს ს?ტუაც?ა, შე?ძლება წარმო?შვას მაშ?ნ, როცა ადამ?ან? ძლ?ერ გადატვ?რთულ?ა საქმ?თ, დ?ლ?დან საღამომდე უწევს დაძაბულ? შრომა, ხშ?რად მთელ? დღ?ს განმავლობაშ? საჭმლ?ს ჭამასაც ვერ ახერხებს და მერე საღამოს ძ?ლ?ს წ?ნ ღებულობს დ?დ? რაოდენობ?თ საკვებს, რაც მთელ? ღამე დ?სკომფორტს ქმნ?ს. მარტ?ვად რომ ვთქვათ, ეს ქრონ?კულ? გადაღლ?ს პრეპარატ?ა. თანდათანობ?თ ასეთ? დაძაბულ? შრომ?ს შედეგად ადამ?ან? ხდება გაღ?ზ?ანებულ?, ვერ ?თოკავს ნერვებს, ყვ?რ?ს, ჩხუბობს, უხეშობს, განსაკუთრებ?თ ოჯახ?ს წევრებთან. მოშლ?ლ? აქვს ძ?ლ? – გამთენ??სას ეღვ?ძება და მერე უჭ?რს დაძ?ნება. ზოგჯერ ხმარობს გ?ნებასაც. ასეთ? ნერვულ? გადაძაბვა ა?სახება მ?ს კუჭ-ნაწლავზეც –აწუხებს ტენეზმებ?.

Coffea – გახლავთ ჰომეოპათ?ურ დოზაშ? გადაყვან?ლ? ყავა და ?გ? გამოგვადგება მაშ?ნ, როცა საქმე გვაქვს უძ?ლობასთან, ემოც?ურ ლაბ?ლობასთან, აღგზნებასთან. ალბათ ყველას განუცდ?ა ყავ?ს ჭარბ? რაოდენობ?თ მ?ღებ?ს შედეგად განვ?თარებულ? მდგომარეობა  -  აგზნება, რომელ?ც დაძ?ნებ?ს საშუალებას არ გვაძლევს მთელ? ღამე.  ეს კ? ნ?შნავს ?მას, რომ ჰომეოპათ?ურ დოზებშ? ყავა მკურნალობს სწორედ ასეთ ს?ტუაც?ას: როცა ვგებულობთ  რა?მე ახალ ამბავს (სას?ხარულოს ან სამწუხაროს), და ემოც?ურ? აგზნებ?ს გამო მთელ? ღამე არ გვეძ?ნება. Coffea – ს ტ?პ?ს ადამ?ანს ტვ?ნშ? უამრავ? აზრ? უტრ?ალებს, პრაქტ?კულად ვერასოდესაა მოსვენებულ?, მოდუნებულ?

Chamomilla – ეფექტურ?ა მხოლოდ მაშ?ნ, როცა პაც?ენტ? გაღ?ზ?ანებულ?ა, აგზნებულ?ა, აქვს უძ?ლობა და ამას ყველაფერს თან ახლავს "ხულ?გნურ?" მანერებ? – პაც?ენტ? ჩხუბობს, ხმარობს "მაგარ" ს?ტყვებს, ანჩხლობს, უყვარს გ?ნება. ?გ? მც?რე ტკ?ვ?ლ?სადმ?ც კ? ზემგრძნობ?არეა და "აკლებულ?" ჰყავს გარშემო ყველა. ეს ადამ?ან? ვერ ?ტანს შეხებას, ხმაურს, ორგანულ? პათოლოგ?ა თავს ?ჩენს უფრო   გადატან?ლ? ემოც?ურ? აფეთქებ?ს მერე. ბავშვებშ? Chamomilla – ს ტ?პ? საოცრად აღგზნებულ?ა, სულ ტ?რ?ს, განსაკუთრებ?თ აუტანელ? ს?ტუაც?ა ?ქმნება კბ?ლებ?ს ამოსვლ?სას ან ყურ?ს ტკ?ვ?ლ?სას. ამ ტ?პ?ს  გამოსაცნობ? ს?მპტომ?ა ?ს, რომ ბავშვ? მუდმ?ვად ?თხოვს ხელშ? აყვანას. ჩვენ გვქონდა ერთ? სა?ნტერესო შემთხვევა:  5 თვ?ს ბავშვს აღენ?შნებოდა უძ?ლობა დღ?ს განმავლობაშ?, მაშ?ნ როცა ღამე ნორმალურად ეძ?ნა. ბავშვ? ?ყო საოცრად გაღ?ზ?ანებულ?, ?თხოვდა მუდმ?ვ ყურადღებას და  ხელ?თ ტარებას. დედა და ბებ?ა (პროფეს??თ ექ?მ?) სახლშ? საოჯახო  საქმეს პრაქტ?კულად ვერ აკეთებდნენ. ბავშვ? ჰყავდათ სამკურნალოდ თ?თქმ?ს ყველა ცნობ?ლ ნევროპათოლოგთან, მაგრამ რა?მე ორგანულ? პათოლოგ?ას ვერ აღმოაჩ?ნეს. Chamomilla - ს ერთმა მ?ღებამ ნამდვ?ლ? სასწაულ? მოახდ?ნა:  როცა მეორე დღეს ბავშვ?ს სანახავად მ?ვედ?, ოჯახშ? კომ?კურ? ს?ტუაც?ა დამხვდა: მთელ? ოჯახ? გამალებულად ალაგებდა სახლს (მანამდე ეს წარმოუდგენელ? ?ყო, ვ?ნა?დან მთელ? დრო ბავშვ?ს ხელშ? ტარებას მ?ჰქონდა). ოთახებშ? ერთ? ბრახაბრუხ?  და წრ?ალ? სუფევდა, ბავშვს კ? მშვ?დად ეძ?ნა თავ?ს საწოლშ? უკვე სამ? საათ? და ცოტა არ ?ყოს, ოჯახ?ს წევრებ? შეშ?ნებულ? ?ყვნენ, ამდენ? ხან? რატომ სძ?ნავსო.

Opium -  ?ხმარება ?მ შემთხვევაშ?, როცა უეცარმა შ?შმა ადამ?ან?ს ფს?ქ?კაშ? დატოვა ღრმა კვალ?. თუ გადატან?ლ? სტრეს?ს მერე ადამ?ან? ხდება არაბუნებრ?ვად "მშვ?დ?", ჩაფ?ქრებულ?, თ?თქოს შოკშ?აო და დაშტერებულ? გამოხედვა აქვს, სტოვებს ნახევრად მძ?ნარე ადამ?ან?ს შთაბეჭდ?ლებას თუ გადატან?ლ? შ?შ?ს შემდეგ  განვ?თარდა სხვადასხვა დაავადებებ? – გულყრა, ნევროზ? – ან სხვა პათოლოგ?ა,  ყველა ამ ს?ტუაც?აშ? გამოგვადგება Opium. Opium – ?ხმარება მაშ?ნაც კ?, როცა პაც?ენტებ? ნებ?სმ?ერ? სხვა რა?მე დაავადებ?ს დაწყებას უკავშ?რებენ სწორედ შორეულ წარსულშ? გადატან?ლ შ?შს. მაგ: თუ  პაც?ენტს შეკრულობა დაეწყო ბავშვობ?დან -  გადატან?ლ? შ?შ?ს მერე, ამ ს?ტუაც?აშ? საუკეთესო ?ქნება  Opium- ?ს ერთ? დოზა.

Aurum metalicum – დეპრეს??ს პრეპარატ?ა და ?გ?  გამოგვადგება დეპრეს?ებ?სკენ მ?დრეკ?ლ? ადამ?ანებ?ს სამკურნალოდ. ხშ?რად დეპრეს?ას ?წვევს გარშემო ს?ტუაც?აც,  რომელ?ც  ვ?თარდება მაშ?ნ, როცა ადამ?ანს აკლ?ა გარშემომყოფთა დაფასება. მაგ: შე?ძლება წარმოვ?დგ?ნოთ ს?ტუაც?ა, როცა პაც?ენტ? ადრე ?ყო თანამდებობ?ს პ?რ?, ჰქონდა ყველაფერ? – პატ?ვ?სცემა, ფულ?, დაფასება და უცებ რაღაც?ს გამო (მაგ: ?გ? დარჩა უმუშევარ?) ეს ყველაფერ?  დაკარგა. ზოგ?ერთ? ადამ?ან? ასეთ ს?ტუაც?აშ? ვვარდება ღრმა დეპრეს?აშ?, ფ?ქრობს თვ?თმკვლელობაზე - ხშ?რად ?რჩევს ფანჯრ?დან გადახტომას. სწორედ ასეთ ს?ტუაც?აშ? გამოგვადგება Aurum metalicum. ბუნებრ?ვ?ა, რომ ასეთ? პაც?ენტებ? პატ?ვმოყვარენ? არ?ან და მუდმ?ვად ცდ?ლობენ თავ?ს? პატ?ვმოყვარეობ?ს დაკმაყოფ?ლემას, უყვართ როცა გრძნობენ, რომ საჭ?რონ? არ?ან გარშემომყოფთათვ?ს, ბუნებ?თ გულუხვნ? არ?ან უფრო ?მ?სათვ?ს, რომ ვ?ნმემ შეაქოს, მათთვ?ს მნ?შვნელოვან?ა სხვებ?ს აზრ? მათ შესახებ. ?ს?ნ? ვერ ?ტანენ შენ?შვნებს და ყველაფერს ?მას რაც შელახავს მათ თავმოყვარეობას. ასეთ პაც?ენტებს შ?ნაგან? ორგანოებ?ს მხრ?ვ ხშ?რად აწუხებთ გულ-ს?სხლძარღვთა ს?სტემ?ს ათეროსკლეროზ?, აქვთ მწვავე ხანგრძლ?ვ? არტერ?ულ? ჰ?პერტენზ??ს კლას?კურ? ნ?შნებ? - პლეთორ?ულ? სახე, საფეთქლ?ს და საძ?ლე არტერ?ებ?ს პულსაც?ა, ცერებრალურ? ჰემორაგ?ებ?სა და ?ნფარქტ?ს მ?მართ მ?დრეკ?ლება. Aurum გარეგნულად შე?ძლება ?ყოს მკვრ?ვ?, მძ?მე, სქელ? კ?სრ?თ, შავგვრემან? ადამ?ან?, მოღუშულ? და დეპრეს?ულ?, ან მოუსვენარ?, აგზნებულ?, ტემპერამენტულ? და ფეთქებად?, გონება ყოველთვ?ს გადატვ?რთულ? აქვთ მომავალზე ფ?ქრ?თ. Aurum –?ს ტ?პ?ს ქალებს შე?ძლება განუვ?თარდეთ საშვ?ლოსნოს ფ?ბრომა. Aurum – ?ს ტ?პ?ს ადამ?ანებ?ს ჩ?ვ?ლებ? უარესდება ს?ც?ვეშ?, უმოძრაოდ ყოფნ?სას და ღამე ხშ?რად აწუხებთ ცხელ? ტალღ?ს შეგრძნება სხეულ?ს სხვადასხვა ნაწ?ლშ?. აქვთ ც?ვ? კ?დურებ? და ცხელ?, ჰ?პერემ?ულ? სახე. რძე, ყავა და ალკოჰოლ? მათ? საყვარელ? სასმელებ?ა, სამაგ?ეროდ ძალ?ან არ უყვართ მძ?მე საკვებ?, განსაკუთრებ?თ - ხორც?.

ჩვენს ცენტრშ? აპრობ?რებულ?ა ჩვენს მ?ერ შექმნ?ლ? კომპლექსურ? პრეპარატ? Melissa complex, რომლ?ს შემადგენლობაშ?ა კატაბალახა, ბარამბო და სხვა მცენარეულ? კომპონენტებ? დაბალ განზავებებშ? (D3 – D6). ამ პრეპარატ?ს  მ?ღება შე?ძლება კონსტ?ტუც?ურ? პრეპარატებ?ს გვერდ?თ, როგორც დამხმარე საშუალება  საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ?. მაგ: უძ?ლობ?სას ან ემოც?ურ? სტრეს?ს დროს.


ავტორი: tornike 12-01-2011, 14:54

Homöopathie in Tbilissi:

Klinik „Familienheiler“ macht mit „Familienmedizin“ Erfolge

 

Der Gründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann, hatte Anhänger auch in Russland und in der Ukraine. Diese alternative Medizin entwickelte sich dort weiter bis zur Gründung der Sowjetunion. Die Sowjetmacht verbot jegliche alternative medizinische Tätigkeit. Anfang der 90er Jahre begann ein neues Interesse für Homöopathie in der damaligen Sowjetunion. In Moskau und Kiew gab es bereits einige homöopathische Zentren, deren Ärzte mit Kollegen aus dem Ausland zusammen arbeiteten. Aus Russland und der Ukraine gelangte dieses Wissen auch nach Georgien.

Heute wird Homöopathie in einigen Arztpraxen in Tbilissi erfolgreich eingesetzt. Die ”Kaukasische Post” sprach mit dem Gründer und Leiter einer der meistbesuchten homöopathischen Kliniken in Tbilissi ”Familienheiler”, Herrn Tornike Alaschwili. Er ist ordentliches Mitglied der Akademie für ökologische Wissenschaften und Mitglied der internationalen homöopathischen Liga.

K.P.: Wie kam es, dass Sie zur Homöopathie gekommen sind?


ავტორი: tornike 12-01-2011, 18:38

ფოტოალბომებ?: flickr-1

2008 წელ? ვ?ზ?ტ? ჰოლანდ?აშ?

mylivepage-ზეფოტოგალერეა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტოგალერეა
 

 

 

 
ფოტოგალერეა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტოგალერეა

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ფოტოგალერეა


ავტორი: tornike 13-01-2011, 16:34

ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს კლ?ნ?კა

"ოჯახ?ს მკურნალ?" 

კლ?ნ?კ?ს დ?რექტორ?: ჰომეოპათ??ს და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს  ლ?გ?ს პრეზ?დენტ?, ეკოლოგ??ს მეცნ?ერებათა  აკადემ??ს აკადემ?კოს?თორნ?კე ალაშვ?ლ?.

ექ?მ?-ჰომეოპათებ?: თამთა ჭანტურ?ა, ლარ?სა ზუბაშვ?ლ?, ?რ?ნა ზუბაშვ?ლ?, ელ?სო გოგ?ჩა?შვ?ლ?, ქეთევან  შავგულ?ძე, ლელა აფრას?ძე 

მანუალურ? თერაპევტ?: სანდრო გუგუშვ?ლ? 

ბავშვთა მანუალურ? თერაპევტ? და ოსტეოპატ?: თამრ?კო მ?მ?ნოშვ?ლ?.

სამედ?ც?ნო ფ?ზკულტურ?ს, მასაჟ?ს და ლაზეროპუნქტურ?ს სპეც?ალ?სტ?: მა?კო თორაძე.

 

 

მ?სამართ?: რუსთაველ?ს გამზ?რ? #28, ალ. ჭავჭავაძ?ს ქ. #2

ტელ.: (+995) 2 98 64 86, მობ.: 5 99 55 99 61


კლ?ნ?კაშ? მ?მდ?ნარეობს კომპლექსურ? მკურნალობა ჰომეოპათ?ურ? საშუალებებ?თ, ქართულ? ტრად?ც?ულ? (ხალხურ?) მედ?ც?ნ?თ, მასაჟ? და მანუალურ? თერაპ??თ, მაგნ?ტო და ლაზეროპუნქტურ?თ.

ჰომეოპათ?ა მკურნალობს, როგორც მწვავე, ასევე ქრონ?კულ დაავადებებს ორგან?ზმშ? არსებულ? სას?ცოცხლო რეზერვებ?ს მობ?ლ?ზაც??ს, ანუ თვ?თგანკურნებ?ს პროცესებ?ს ხარჯზე. წამლებ? შე?რჩევა "დ?დ? ს?მკაცრ?თ" – ?ნდ?ვ?დუალურად, ადამ?ან?ს კონსტ?ტუც??ს, ხას?ათ?ს, დაავადებებ?ს პ?როვნულ? სურათ?ს, თანმხლებ თუ გადატან?ლ დაავადებათა გათვალ?სწ?ნებ?თ.

მწვავე დაავადებებ?ს დროს (ფ?ლტვებ?ს ანთება, წ?თელ? ქარ?, ბრონქ?ტ?, ნევრალგ?ებ? და ა.შ.) ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობა ძალზედ სწრაფად მოქმედ? და ეფექტურ?ა, რაც საშუალებას ?ძლევა თავ?დან ავ?ც?ლოთ ძლ?ერ? ანტ?ბ?ოტ?კებ?ს და ჰორმონალურ? პრეპარატებ?ს გამოყენება.

ქრონ?კულ? დაავადებებ?სას კ? ჰომეოპათ?ას შეუძლ?ა ავადმყოფ? პრაქტ?კულად გამოჯანმრთელებამდე მ??ყვანოს, ან ხანგრძლ?ვ რემ?ს?ას მ?აღწ?ოს.

ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობ?ს შერჩევა წარმოებს კომპ?უტერულ? პროგრამებ?თ: "რადარ?" და "რადუგა 5".

ბავშვთა მანუალურ? თერაპ?ა და მანუალურ? მასაჟ?, რომელ?ც საქართველოშ? პრაქტ?კულად პ?რველად და?ნერგა ჩვენთან კლ?ნ?კაშ?, ეფექტურ?ა ბავშვებშ? ცენტრალურ? ნერვულ? ს?სტემ?ს დარღვევებ?ს დროს – (ბავშვთა ცერებრალურ? დამბლა, კ?სერმრუდობა, ბარძაყ?ს თავ?ს თანდაყოლ?ლ? ამოვარდნ?ლობა, ბრტყელტერფ?ანობა, კუნთებ?ს ს?მეტრ?ა, კ?ფოზ?, სქოლ?ოზ?, ხერხემლ?ს ზრდ?ს შეფერხება, დ?სკ?ს თ?აქარ?  და სხვ.).  ბავშვთა მანუალურ? თერაპ?ა და სამკურნალო ფ?ზკულტურა ზოგადად აჯანსაღებს ბავშვებ?ს ორგან?ზმს, მოქმედებს პროფ?ლაქტ?კურად,  აკაჟებს მათ ?მუნურ ს?სტემას, აუმჯობე–სებს, როგორც გონებრ?ვ მდგომარეობას, ასევე სხეულ?ს  ფ?ზ?კურ და ფ?ზ?ოლოგ?ურ მონაცემებს. მანუალურ? თერაპ??სა და მასაჟ?ს გარდა კლ?ნ?კაშ?, დანერგ?ლ?ა ეთერზეთოვან? მასაჟ?, ჭარბ? წონ?სა და მარ?ლებ?ს დაგროვებ?ს სამკურნალოდ. გამო?ყენება ლაზეროპუნქტურა, მაგნ?ტოთერაპ?ა და სამკურნალო ფ?ზკულტურა.

ჰომეოპათ?ა გამოცდ?ლ?ა კომპლექსურ მკურნალობაშ?ც და შესან?შნავად ეთავსება ქართულ ტრად?ც?ულ მედ?ც?ნას, სამკურნალო მასაჟს, მანუალურ თერაპ?ას, ფ?ზ?ო და ბალნეოთერაპ?ას, ფ?ზ?კურ და სუნთქვ?თ ვარჯ?შებს, კლ?მატურ, კურორტოლოგ?ურ და სხვა ბუნებრ?ვ? მკურნალობ?ს მეთოდებს.

ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნა და ჰომეოპათ?ა ერთობლ?ვად გამო?ყენება ვ?რუსულ? C–ჰეპატ?ტ?ს, ასევე, ალკოჰოლურ? ჰეპატ?ტ?სა და ც?როზ?ს, თრომბოც?ტოპენ??სა და სხვა პათოლოგ?ებ?ს კომპლექსურ? მკურნალობ?სას.

 

    ჰომეოპათ?ურ? მკურნალობა განსაკუთრებ?თ შედეგ?ან?ა შემდეგ? დაავადებებ?სას:

 

– ალერგ?ულ? დერმატ?ტ?, ჭ?ნჭრ?ს ც?ება, კვ?ნკეს შეშუპება, რ?ნ?ტებ?, ბრონქულ? ასთმა;

– ქრონ?კულ? და კალკულოზურ? ქოლეც?სტ?ტ?, ჰეპატ?ტებ?, ქრონ?კულ? კოლ?ტ?, გასტროდუოდენ?ტ?, კუჭ?სა და 12–გოჯა ნაწლავ?ს წყლულოვან? დაავადება;

– პროსტატ?ს ანთება, ადენომა (პ?რველ?–მეორე სტად?ა);

– საკვერცხ?ს კ?სტა, საშვ?ლოსნოს მ?ომა, უშვ?ლობა, პათოლოგ?ებ? ფეხმძ?მობ?ს პერ?ოდშ?, კლ?მაქს?, ჭარბთმ?ანობა;

– ფარ?სებურ? ჯ?რკვლ?ს დაავადებებ? – ჰ?პო და ჰ?პერთ?რეოზ?, კვანძოვან? და დ?ფუზურ? ჩ?ყვ?, ატო?მუნურ? თ?რეოდ?ტ? (ასევე ჰ?პოპლაზ?ა);

– ?ნსულ?ნ – დამოუკ?დებელ? შაქრ?ან? დ?აბეტ?, ნ?ვთ?ერებათა ცვლ?ს მოშლა, ს?მსუქნე, და სხვა ენდოკრ?ნულ? დარღვევებ?;

– ნევროზ?, შ?შებ?, ძ?ლ?ს პრობლემებ?, სტრეს?ს შემდგომ? მდგომარეობა, ტოქს?კომან?ა (ნ?კოტ?ნ?, ალკოჰოლ?, ნარკოტ?კ?სადმ? და ა.შ. დამოკ?დებულება);

– კან?ს პრობლემებ? – ეგზემა, ფსორ?აზ?, ჰერპეს?, ნახეთქებ? და სხვა.

– რევმატულ?, მეტაბოლურ? და სხვა ეტ?ოლოგ??ს ართრ?ტებ? და პოლ?ართრ?ტ?, ოსტეოქონდროზ?, დ?სკოპათ?ა, ?შ?აზ?, რად?კულ?ტ?, ოსტეოპოროზ?;

– ანემ?ა, ვასკულ?ტებ?, რე?ნოს ს?ნდრომ?, ვენებ?ს ვარ?კოზ?, თრომბოფლებ?ტ?, ტროფ?კულ? წყლულ?;

– ათეროსკლეროზ?, არტერ?ულ? ჰ?პერტენზ?ა და ჰ?პოტენზ?ა, გულ?ს ?შემ?ურ? დაავადება, ენდარტერ?ტ?, კ?დურებ?ს განგრენ?ს საწყ?ს? მდგომარეობა;

– სველ? პლევრ?ტ?, მწვავე და ქრონ?კულ? პნევმონ?ა, ბრონქ?ტ?, ს?ლ?კოზ?.

– ბავშვთა დაავადებებ?, ?მუნოდეფ?ც?ტ?, ვაქც?ნაც??ს შემდგომ? გართულებებ?, აუტ?ზმ?, ბავშვთა ცერებრალურ? დამბლა.

 

 

 

 

www.med.ge

 

შ.პ.ს #13 პოლ?კლ?ნ?კა

 

შ.პ.ს #13 პოლ?კლ?ნ?კ?ს ჰომეოპათ?ურ? განყოფ?ლება

განყოფ?ლებ?ს გამგე:თ. ალაშვ?ლ?

მ?სამართ?: ალ.ჭავჭავაძეს 2–ა


ავტორი: tornike 17-01-2011, 18:31

    ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გა საზოგადოებრ?ვ? გაერთ?ანებაა, სადაც გაწევრ?ანებულ? არ?ან ექ?მ? – ჰომეოპათებ?, ქართულ? ტრად?ც?ულ? (ხალხურ?) მედ?ც?ნ?ს სპეც?ალ?სტებ? და სხვა პ?რებ?,რომელთა მ?ზან?ა საქართველოშ? ჰომეოპათ??ს და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს განვ?თარება, მეცნ?ერულად შესწავლა და ქართულ? მედ?ც?ნ?ს მსოპლ?ოშ? პოპულარ?ზაც?ა.

 


 

 

 

1. ლ?გ?ს წევრებ?


2. ლ?გ?ს წესდებაავტორი: tornike 17-01-2011, 19:11

ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წესდება


რეგ?სტრ?რებულ?ა ქ.თბ?ლ?ს?ს კრწან?ს?-მთაწმ?ნდ?ს რა?ონულ? სასამართლოს მ?ერ 2006 წლ?ს 25 ?ანვრ?ს დადგენ?ლებ?თ

რეგ?სტრ?რებულ? კავშ?რ? "ჰომეოპათ??ს და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გა"

 

წ ე ს დ ე ბ ა

თბ?ლ?ს?, 2006 წელ?


ავტორი: tornike 18-01-2011, 15:47

 


               ლ?გ?ს წევრთა ს?ა       ალაშვ?ლ? თორნ?კე


საერთაშორ?სო ჰომეოპათ?ურ? ლ?გ?ს წევრ? (LMHI), საქართველოს ეკოლოგ?ურ მეცნ?ერებათა აკადემ??ს წევრ?, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს პრეზ?დენტ?, კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?" - ს დ?რექტორ?, ფარმაცევტულ? ფ?რმა "შვ?დ? მცველ?"-ს დ?რექტორ?.

 

      ტელ: 298-64-86   Skype: tornike15

      ელ ფოსტა: alashvilit@gmail.com

      www.alashvili.com

        http://facebook.com/tornike.alashvili

        facebook გვერდ? - "ოჯახ?ს მკურნალ?"

 

ნ?კოლოზ გუჯაბ?ძე - საერთაშორ?სო ჰომეოპათ?ურ? ლ?გ?ს ვ?ცე–პრეზ?დენტ? (LMHI),  ექ?მ?–ჰომეოპათ?, ტოქს?კოლოგ?. დაამთავრა ალტ.ნობელ?ს პრემ??ს ლაურ?ატ?ს ჯორჯ ვ?ტულკას?ს კლას?კურ? ჰომეოპათ??ს საერთაშორ?სო აკადემ?ა.

ტელ: (+995 32) 232 56 61, ბ. (+995 32) 295 27 26, (+995 93) 234 10 69

E-mail: nikolozgujabidze@yahoo.com


 

რამაზ შენგელ?ა - თსსუ მედ?ც?ნ?ს ?სტორ??სა და ბ?ოეთ?კ?ს დეპარტამენტ?ს სრულ? პროფესორ?, საქართველოს მედ?ც?ნ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს აკადემ?კოს?, ვაშ?ნგტონ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს წევრ?.

ელ. ფოსტა: shengelia@tsmu.edu

ტელ: (+995 32) 254 24 61


?რაკლ? ვაშაყმაძე  - ჟურნალ?სტ?, მწერალ?, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს პრეს - ცენტრ?ს უფროს?.

სამუშაო ადგ?ლ? - მწერალთა გაერთ?ანება "ბახტრ?ონ?", მცხ: ქ.თბ?ლ?ს?, მთაწმ?ნდ?ს ქ.№4.

ტელ: 298 76 70

 

ნ?ნო მანწკავა - ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს და ჰომეოპათ??ს საქართველოს ლ?გ?ს ზესტაფონ?ს რეგ?ონულ? ორგან?ზაც??ს ხელმძღვანელ?, ექ?მ? - ჰომეოპათ?. მ?ს: ზესტაფონ?, ჭანტურ?ას ქუჩა №2. ელ.

ფოსტა: mantskavanino@mail.ru

ტელ: 570 10 30 15 595 55 19 61.

 


მა?ა შათ?რ?შვ?ლ? - ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს და ჰომეოპათ??ს საქართველოს ლ?გ?ს აჭარ?სა და გურ??ს რეგ?ონულ? ორგან?ზაც??ს ხელმძღვანელ?, ექ?მ? პროფ?ლაქტ?კოს?, ჰომეოპათ?. მ?ს:  ქობულეთ?, ჩეხოვ?ს მეორე შესახვევ? №6.

ელ.ფოსტა: maiaschatirischvili@mail.ru

ტელ: 598 20 20 15

 

ლარ?სა ზუბაშვ?ლ? ექ?მ?–ჰომეოპათ?, LMHI წევრ?, კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?" - ს განყოფ?ლებ?ს გამგე.

ტელ: 298 99 55. მობ: 599 50 13 96


?რ?ნა ზუბაშვ?ლ?  - ექ?მ?–ჰომეოპათ?, 1996 წლ?დან LMHI წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ელ.ფოსტა: Irina-zubashvili@mail.ru  

ტელ: 298 99 55.  მობ: 593 65 63 51


თამთა ჭანტურ?ა  - ექ?მ?–ჰომეოპათ?, LMHI წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ელ.ფოსტა: tamtachanturia@yahoo.com

ტელ: 298 99 55, 253 92 08.  მობ: 599 73 53 58


თე?მურაზ ყენ?ა ექ?მ?-ჰომეოპათ?, LMHI წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კომპან?ა "ელ?ფს?". 

ელ. ფოსტა: t.kenia@yahoo.com

ტელ: 298 99 39, მობ: 595 75 77 53


ელ?სო გოგ?ჩა?შვ?ლ? ექ?მ?–ჰომეოპათ?, LMHI წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?". 

ელ. ფოსტა: elisogogicha@yahoo.com

ტელ: 298 99 55. მობ: 595 77 51 08


ლელა აფრას?ძე პედ?ატრ?, ექ?მ?–ჰომეოპათ?, LMHI  წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?". 

 ელ. ფოსტა: lel.afrasidze@mail.ru

 ტელ: 298 99 55. მობ: 599 90 32 11 


ქეთევან შავგულ?ძე ექ?მ?–პედ?ატრ?, ჰომეოპათ?, LMHI წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ტელ: 298 99 55. მობ: 599 20 36 54, 592 28 59 59


მა?კო თორაძე  - სამკურნალო ფ?ზკულტურ?სა და რეაბ?ლ?ტაც??ს სპეც?ალ?სტ?, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? ლ?გ?ს წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ელ.ფოსტა: maikotoradze@mail.ru

ტელ: 298 64 86. მობ:577 22 15 22


თამარ მ?მ?ნოშვ?ლ? ბავშვთა მანუალ–თერაპევტ–მასაჟ?სტ?, ოსტეოპათ?, LMHI წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?". 

ტელ: 298 99 55, მობ: 577 44 70 73

ელ. ფოსტა: tamziko2809@yahoo.com

                   tamziko2809@mail.ru

                   http://geoosteopatia.com/geo/

ალეკო ბექელაძე ექ?მ?–ჰომეოპათ?, LMHI წევრ?, ქ. ქუთა?ს? დ. აღმაშენებლ?ს 1 შესახვევ?, სახლ? №5;

ტელ: 599 27 89 12


ეკატერ?ნე დოფ?ძე  - ფარმაცევტ?, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? -  კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?". ტ: 298 99 55  მობ: 593 24 33 34, 551 24 34 33.

ელ. ფოსტა: ekako55@yahoo.com


თ?ნათ?ნ ჩოგოვაძე  - ფარმაცევტ?, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?". ტ: 298 99 55


ბუღაძე ნატალ?ა - მედდა, მდ?ვან-თანაშემწე, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ტელ: 298 64 86. მობ: 551 16 31 69

 

ლეგაშვ?ლ? ნ?ნო - ჟურნალ?სტ?, ადვოკატ?, ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?". ტელ: 298 64 86

ელ.ფოსტა: ninolegashvili@gmail.com

 

ვალერ? მელაძე  - ექ?მ?–რეაბ?ლ?ტოლოგ?, მედ. მეც. დოქტორ? (ბ?ომედ?ც?ნა), სამკურნალო ფ?ზკულტურა, ფ?ზ?ო, ლაზეროთერაპ?ა, სუნთქვ?თ? ვარჯ?შებ?. ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?.

ტელ: 599 26 51 01


ლელა მერაბ?შვ?ლ? - ეკონომ?სტ?, მენეჯერ?. ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?, სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ელ. ფოსტა: lela33a@gmail.com

ტელ: 298 64 86


სანდრო გუგუშვ?ლ? - მანუალურ? თერაპევტ?. ჰომეოპათ??სა და ქართულ? ტრად?ც?ულ? მედ?ც?ნ?ს ლ?გ?ს წევრ?. სამუშაო ადგ?ლ? - კლ?ნ?კა "ოჯახ?ს მკურნალ?".

ტელ: 298 64 86. მობ: 599 033 034
სტატისტიკა

რეკლამა

 • გამოკითხვა

  1. მკურნალობ?ს რომელ მ?მართულებას ან?ჭებთ უპ?რატესობას?

  ქ?რურგ?ა
  ფარმაკოთერაპ?ა
  ხალხურ? მედ?ც?ნა და ფ?ტოთერაპ?ა
  ჰომეოპათ?ა

საიტის მეგობრები